Den företagsekonomiska forskningen vid Mittuniversitetet är kopplad till ekonomprogrammets fördjupningsinriktningar marknadsföring och affärsutveckling respektive redovisning och finansiering.

äo_ekonomi

Den profilerade forskningen bedrivs vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) och inom forskargruppen Sparsely Populated Areas (SESPA). CER fokuserar på branschrelaterad forskning i första hand kopplad till bank, försäkring, pension, fastighet och revision medan SESPA fokuserar på hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhällen.

Inom forskningsinriktningen Marknadsföring och affärsutveckling kan tre profilerade områden lyftas fram. Företagandets betydelse för regional utveckling handlar om att försöka förstå utvecklingsfrågor kopplade till ett livskraftigt näringsliv. Ekonomisk tillväxt är beroende av nya företag och att befintliga företag kan stärkas genom olika former av affärsutveckling. Inte minst fokuseras samhällsentreprenörskap och regional utveckling, som även innefattar forskning om kvinnors företagande, lika villkor, social innovation och kreativa näringars betydelse i regionala förnyelseprocesser.

Forskningen om Strategiska nätverk inriktas främst på affärsrelationers betydelse för affärsutveckling men beaktar även offentliga organisationer och anslagsgivare. I fokus står både nätverk som växer fram på organisk väg och regionala strategiska nätverk. Inom området Små och medelstora företags internationalisering ses tillväxt och internationalisering som två sammankopplade processer och studier bedrivs om företags internationalisering i termer av såväl generella strategier som inträden på specifika marknader. Även här beaktas olika nätverkssamarbeten.

Forskningsinriktningen Redovisning och finansiering har även den tre profilerade områden. Inom området Granskning och bedömning av information riktas intresset främst mot revisorers kvalitetssäkring av redovisningsinformation och frågor om relationen mellan den som granskas och den som utför granskningen, revisorers dubbla lojaliteter, revisorers objektivitet inte minst vid bedömningar som anses vara särskilt besvärliga, revisionskvalitet samt revisionsbyråers etiska kulturer. Forskarna intresserar sig för samma typer av frågor i studier om fastighetsvärdering och auktoriserade fastighetsvärderare. På senare tid har intresset också riktats mot hur artificiell intelligens (AI) kan påverka såväl hantering som granskning och bedömning av stora informationsmängder.

Inom området Finansiell reglering sker en rad förändringar i de institutionella förutsättningarna för finansmarknaden, delvis drivet av finanskriser och företagsskandaler. En central fråga är hur kraftigt utökade regelverk påverkar de finansiella företagens möjligheter att möta kundernas krav och önskemål och samtidigt blidka tillsynsmyndigheterna. Området Företagsfinansiering och tillväxt tar sin utgångspunkt i att små företag har svårare att få tillgång till extern finansiering än stora företag. Inte minst påverkas bankernas rutiner av informationsasymmetrin (skillnaden i tillgång till information mellan den som ansöker om lån och den som beslutar i frågan). Här görs även studier om hur finansiering och andra faktorer, företagsspecifika och makroekonomiska, påverkar företags lönsamhet och tillväxt.

 

Ämnet företagsekonomi hör till Institutionen för geografi, ekonomi, juridik och turism (EJT)

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet