Miljöintegrering i praktisk tillämpning – En policystudie av två lokala stadsutvecklingsprocesser

Detta avhandlingsprojekt handlar om hur miljöhänsyn integreras i lokala policyprocesser och vad som hindrar och möjliggör detta.

Buss på Frösöbron

Studien är utförd som en fallstudie av två stadsutvecklingsprocesser i Kristianstad. Studien bidrar med kunskap om hur miljöintegrering varierar i de olika skedena av processerna vad gäller vilka frågor som beaktas, hur olika miljöfrågor värderas i förhållande till andra målsättningar, samt hur frågorna sätts in i en större helhet vilket påverkar utfallet. Dessutom visar studien hur olika typer av agerande påverkar processen och kan möjliggöra eller hindra ökad miljöintegrering. Att agera ”entreprenöriellt” kan möjliggöra för en miljöfråga att inkluderas och prioriteras. Men det kan även innebära att frågan minskar i betydelse om de som agerar entreprenöriellt inte finns med under hela processen och kan riskera att ensidigt fokus på en miljöfråga skymmer andra. Å andra sidan kan ett agerande som stämmer in med etablerade föreställningar om hur processen ska gå till, ”lämpligt agerande”, möjliggöra miljöintegrering genom att underlätta för en bredare helhetssyn på miljöaspekterna i processerna och fungera som en bromsande kraft mot alltför radikala förändringar.

Gertrud Alirani disputerade den 18 september 2020.

Läs hela avhandlingen

Fakta

Projektperiod

100901-200918

Projektledare

Gertrud Alirani

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428597