Mobilitet av arsenik i fiberbankar utanför Västernorrlands kust

I detta projekt undersöks riskerna att arsenik läcker ut från befintliga fiberbankar som en följd av mikroorganismers produktion av komplexbildare.

Provrör med bioslam från fiberbank

Utanför Västernorrlands kust ligger ett stort antal fiberbankar och fiberrika sediment. Dessa bankar och sediment härstammar från det stora antal sågverk och massa- och pappersindustrier som låg längs kusten och vattendragen. Dessa industrier släppte inte bara ut rester av trä och cellulosa utan även tungmetaller och organiska föroreningar såsom DDT, PCB och dioxiner.

Arsenik förekommer i flertalet av de undersökta fiberbankarna, på nivåer som anses vara av hög kontamineringsgrad. Arsenik är giftigt för människor och djur och skulle, med tanke på halterna, utgöra ett hot om det började läcka ut från dessa fiberbankar. Det finns flera anledningar till varför arsenik och andra gifter skulle börja sprida sig från bankarna, t.ex. vid ökad omrörning av havsvattnet, som en följd av landhöjningen i kombination med extremare väder, varmare hav eller ökad båttrafik. Det kan även ske som följd av mikroorganismers inverkan. Mikroorganismer är kända för att försvara sig mot toxiska ämnen genom att göra dem mer lättlösliga så att de enklare transporteras bort från deras närmiljö. Det kan uppnås genom att producera komplexbildare som binder in till metalljoner. Exempel på komplexbildare är så kallade sideroforer, men även enklare organiska syror som oxalsyra eller citronsyra. Att mikroorganismer kan producera molekyler som kan binda in till toxiska metaller kan ses som en möjlighet till bioremediering av kontaminerad mark, men kan även ses som ett hot om läckage från omnämnda fiberbankar.

I projektet undersöks närvaron av naturligt förekommande komplexbildare som har möjlighet att binda in arsenik. Studien kommer främst att genomföras med hjälp av analys med vätskekromatografi kopplat till masspektrometri.

Fakta

Projektperiod

200901-210901

Institutioner/avdelningar

Ämnen

Forskargrupper

Projektledare

Madelen Olofsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428867

Finansiärer

Sveriges geologiska undersökning