Forskningsprojektet handlar om att förstå hur gymnasieelever och lärare ser på studiemotivation. Målet är att finna metoder för att undvika problemet med ofullständiga betyg och bristande motivation.

Att få möta många olika elever ger oss studenter många nyttiga erfarenheter i vår fortsatta utbildning.

Gymnasieskolan har under de senaste åren rapporterat om låg genomströmning, en hög andel elever med ofullständiga betyg och bristande motivation. 53 procent av gymnasisterna anger att de känner låg studiemotivation.

Från många aktörer efterfrågas åtgärder för att ändra den negativa trenden. Projektet Motivation i gymnasieskolan har pågått under tre år och bygger på en omfattande elevenkät samt intervjuer med både elever vid fyra gymnasieprogram. Resultatet har visat såväl skillnader som likheter i lärares och elever syn på studiemotivation. Det har också utmynnat i didaktiska implikationer för lärares och arbetslagens arbete i klassrummet för att öka elevers studiemotivation. Därtill har tre vetenskapliga artiklar publicerats om resultaten, och en bok om studiemotivation kommer ges ut på Studentlitteratur 2021.

Projektet är nu utökat att omfatta tre nya gymnasieprogram men även klasser i grundskolan. Det finansieras av samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

Förstudieansvarig Sundsvalls kommun: Mikael Öst, mikael.ost@sundsvall.se.

Projektet är en fortsättning på tidigare studie med samma namn.

Läs beslutsunderlaget för projektet Motivation i gymnasieskolan 2.0.

Publicerade rapporter

Motivation i skolan

What about Study Motivation? Students´ and Teachers’ Perspectives on What Affects Study Motivation

What motivates students to study in upper secondary school? A study on student's perspective on study motivation in four different study programs in Sweden

 

Fakta

Projektperiod

200101-210815

Kommunsamverkan

Projektledare

Lena Boström

Professor|Professor

010-1428263

Göran Bostedt

Docent |Senior lecturer

010-1428125

Projektmedlemmar

Sara Dahlqvist

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428222

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.