Göran Bostedt

Universitetslektor|Senior Lecturer

Forskningsområden

Didaktik, studiemotivation, skolutveckling, policyimplementering, utvärdering, ledarskap.

Forskning

- Studiemotivation i gymnasieskolan. En studie om lärare och elevers erfarenheter kring vad som kan öka elevers studiemotivation respektive orsak/förklaring till eventuell låg studiemotivation?
- Motivation för lärande hos yngre barn, en studie för att belysa barns upplevelser av studiemotivation i skol- och fritidshemskontexter.
- What About Teachers Shortage (WATS' up), ett europeiskt komparativt forskningsprojekt om lärarbrist. Ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Bergische Universität Wuppertal och Aarhus universitet

Undervisning

Undervisar i UVK-kurser (F-3, KPU) samt på Rektorsprogrammet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Boström, L. , Bostedt, G. , Eriksson, V. & Stenberg, I. (2023). Student conceptions of motivation to study revealed through phenomenography: Differences and similarities among primary school students. Social Sciences & Humanities Open, vol. 8: 1, ss. 100505-100505.  

Marín Blanco, A. , Bostedt, G. , Michel-Schertges, D. & Wüllner, S. (2023). Studying teacher shortages : Theoretical perspectives and methodological approaches. Journal of Pedagogical Research, vol. 7: 1, ss. 128-141.  

Boström, L. , Bostedt, G. & Åhslund, I. (2023). Understanding the dynamics of study motivation : An in-depth analysis of teachers perceptions in primary schools. Journal of Pedagogical Research, vol. 7: 5, ss. 251-265.  

Boström, L. , Bostedt, G. & Håkansson Lindqvist, M. (2022). Den allvarliga lärarbristen i Sverige – hur kunde detta hända och vad kan vi göra?. Paideia, : 22, ss. 6-20.

Boström, L. & Bostedt, G. (2022). Student conceptions of motivation to study in upper secondary school in Sweden revealed through phenomenography. Journal of Pedagogical Research, vol. 6: 6, ss. 214-230.  

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2021). Pupils as Subjects or Objects : Policy Changes in the Area of Pupils Influence. International Journal of Teaching and Education, vol. IX: 2, ss. 14-29.  

Boström, L. & Bostedt, G. (2021). Study motivation and gender differences : A paradoxical situation in Swedish upper secondary school. International Online Journal of Education and Teaching, vol. 8: 4, ss. 2581-2597.  

Boström, L. & Bostedt, G. (2020). Hur lär sig elever på två olika yrkesprogram? : En studie om skillnader och likheter i lär- och undervisningsstrategier av betydelse för elevers studiemotivation.. Kognition & Pædagogik, vol. 30: 116, ss. 100-115.

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2020). Pupil influence in Swedish compulsory schools, a way of ‘learning’ and ‘living’ democracy. Education in the North, vol. 27: 1, ss. 78-91.    

Boström, L. & Bostedt, G. (2020). What about Study Motivation? Students and Teachers’ Perspectives on what Affects Study Motivation. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol. 19: 8, ss. 40-59.    

Boström, L. & Bostedt, G. (2020). What motivates students to study in upper secondary school? : A study on students’ perspective on study motivation in four different study programs in Sweden. International Journal of Teaching and Education, vol. VIII: 2, ss. 18-34.    

Shabes, V. , Troshchenkova, E. , Potapova, T. , Ivarsson, L. , Damber, U. & Bostedt, G. (2012). Cognitive linguistic basis for experimental study of Russian and Swedish value systems. Problems of Cognitive Linguistics, : 2, ss. 67-78.

Shabes, V. , Troshchenkova, E. , Potapova, T. , Ivarsson, L. , Damber, U. & Bostedt, G. (2012). Complex Values in Different Cultures : Some Research Results of Psycholinguistic Experiments with Russian and Swedish Students. US-China Education Review, vol. 2: 1, ss. 70-83.    

Damber, U. , Ivarsson, L. , Bostedt, G. , Shabes, V. , Potpova, T. & Troshchenkova, E. (2011). Gender differences in value systems expressed by Russian and Swedish university students. Citizenship, Social and Economics Education, vol. 10: 2, 3  

Böcker

Boström, L. & Bostedt, G. (2022). Motivation för lärande : Teoretiska perspektiv och didaktiska reflektioner. Lund : Studentlitteratur AB

Björk, P. , Bostedt, G. & Johansson, H. (2003). Governance. Lund : Studentlitteratur

Björk, P. & Bostedt, G. (2002). Avsektoriserad lokal offentlig service : Organisationsteoretiska perspektiv på försöksverksamhet med medborgarkontor 1995-2000. Stockholm : Svenska Kommunförbundet

Kapitel i böcker, del av antologier

Bostedt, G. (2024). Rektorers vardag - att hantera komplexitet och bygga ansvarighet. I Rektorers yrkesidentitet och yrkestrygghet. Lund : Studentlitteratur AB. S. 143-152.

Bejstam, L. , Bostedt, G. & Hellstadius, M. (2024). Yrkesidentitet och yrkestrygghet i ett skoljuridiskt sammanhang. I Rektorers yrkesidentitet och yrkestrygghet. Lund : Studentlitteratur AB. S. 169-176.

Bostedt, G. (2022). Skogen som lärmiljö. I Skogens värden : Forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 68-69.  

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2020). Elevinflytande och lärares ledarskap i skolan - en fråga om didaktik och makt. I Lärare som ledare - i och utanför klassrummet. Lund : Studentlitteratur AB. S. 327-350.

Boström, L. & Bostedt, G. (2020). USA-valet - några didaktiska och retoriska reflektioner. I Stjärnspäckat : Reflektioner från amerikanska presidentvalet 2020 av ledande forskare. Sundsvall : Mittuniversitetet, DEMICON (DEMICOM rapport). S. 22-.    

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2014). Om demokrati, lärande och elevers delaktighet i svensk skola. I Skolan ut ur krisen : en forskarantologi om framtidens utbildningspolitik. Stockholm : Tankesmedjan Tiden. S. 79-92.

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2012). Elevinflytande och ledarskap i skolan. I Lärare som ledare. : I och utanför klassrummet.. Lund : Studentlitteratur. S. 271-290.

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2011). Elevinflytande. I Utvärdering och bedömning i skolan : För vem och varför?. Stockholm : Natur och kultur. S. 121-142.

Lidström, A. & Bostedt, G. (2009). Kommunerna och medborgarna. I Kan norra Sverige regionaliseras? : Beslutsprocesser och medborgarperspektiv. Umeå : Umeå universitet. Statsvetenskapliga institutionen. S. 153-162.

Westerholm, P. & Bostedt, G. (2004). Företagshälsovård i förändring. I Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete. Lund : Studentlitteratur. S. 348-366.

Westerholm, P. & Bostedt, G. (2004). Kan företagshälsovården lösa sjukskrivningskrisen. I Den höga sjukfrånvaron : sanning och konsekvens.. S. 303-344.

Konferensbidrag

Boström, L. & Bostedt, G. (2024). Teacher Shortage in Sweden : Different Perceptions from Different Professional Groups. Paper presented at the ICSEI 2024 , International Congress for School Effectiveness and School Improvement, Dublin, January 9-12, 2024

Boström, L. & Bostedt, G. (2023). Study motivation in primary schools in Sweden - What are teachers' perceptions and responsibilities.. Paper presented at the 25th Annual International Conference on Education, Athens, Greece, 15-18 May, 2023

Bostedt, G. & Boström, L. (2022). Student Conceptions of Motivation to Study Revealed Through Phenomenography : Middle School and High School Students. Paper presented at the ECER 2022 - The European Conference on Educational Research, Yerevan, 23-25 August, 2022

Bostedt, G. & Boström, L. (2022). Students’ Study Motivation – A Question for All Actors in Daily Work in School. I ATINER’s Conference Paper Proceedings Series EDU2022-0273. Athens : . S. 1--9.  

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2021). ‘Living’ and ‘learning democracy’ through pupil influence : Policy changes in the Swedish school system. I XIX Nordic Political Science Congress 2020 : Workshop "Teaching for Citizenship and Democracy"..

Bostedt, G. (2020). Social studies students’ motivation to study in upper secondary schools. I Nordisk konferanse i samfunnskunnskapsdidaktikk : Samhällskunskapsämnets roll i Norden – att förklara förändringar och kriser..

Bostedt, G. & Boström, L. (2020). Study motivation - complexity in social interactions and didactics : Upper secondary school teachers' and students' views on students' motivation to study. I 22nd Annual International Conference on Education.. S. 24--25.  

Bostedt, G. & Boström, L. (2019). Motivation to study : Upper secondary school teachers´and students´views on students´motivation to study. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Hamburg 2-6/9 2019

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2018). Elevinflytande som didaktisk strategi. Paper presented at the Nordic Conference in social studies didactics, Bergen, 11th-13th of April, 2018

Bostedt, G. (2017). Motivation och lärande. I Nationell konferens i samhällskunskapsdidaktik.

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2014). Elevinflytande som didaktik : Om demokrati, lärande och makt i svensk skola. Paper presented at the Arbetarrörelsens forskarnätverk, årskonferens 2014 En skola i kris? Om kvalitet, likvärdighet och styrning i utbildningssystemet, 3-4 april 2014, Åkersberga.

Jaldemark, J. , Sundgren, M. & Bostedt, G. (2012). Mobile Learning As A Vehicle To Change Higher Education. Paper presented at the Rwanda International Conference on Technology in Education, 5-7 September, Kigali

Damber, U. , Bostedt, G. , Ivarsson, L. , Shabes, V. , Troschenskova, E. & Potapova, T. (2011). An experimental study of Russian and Swedish value systems.  

Westerholm, P. & Bostedt, G. (2004). Occupational Safety and Health in Sweden : questioning the unquestionable. I ICOH Scientific Committee of Occupational Health.

Bostedt, G. & Westerholm, . (2003). The occupational health Seevice in Sweden - Efforts in up-dating its competence in line with client demands and changing occupational hazards : Konferens.

Bostedt, G. & Westerholm, . (2002). Reorganized Public Services - the case of Citizens Offices in Sweden..

Bostedt, G. (2002). The Occupational Health in Sweden - The Quest for Customer Orientation, Restructuring and Organisational Control. : 10:th Congress on Occupational Health Services, Amsterdam.

Rapporter

Berglund, T. & Bostedt, G. (2023). Att förstå lärarbristen i Sverige –från probleminriktade till förståelseinriktade analyser. : En studie av lärarbristens orsaker och möjliga lösningar baserat på empiri från Arbetskraftsbarometern.. Sundsvall : Mid Sweden University  

Bostedt, G. , Boström, L. , Eriksson, V. , Rising Holmström, M. & Stenberg, I. (2023). Motivation för lärande : Elevers, lärares, rektorers och elevhälsopersonals uppfattningar i fem grundskolor (årskurs tre, sex och åtta) om studiemotivation. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2023:1).  

Bostedt, G. , Boström, L. , Eriksson, V. , Rising Holmström, M. & Stenberg, I. (2022). Motivation för lärande – grundskola : En studie av elevers, lärares, rektorers och elevhälsopersonals uppfattningar i fem grundskolor (årskurs tre, sex och åtta) om studiemotivation.  

Bostedt, G. & Boström, L. (2019). Studiemotivation : En studie av fyra utbildningsprogram vid Sundsvalls gymnasium. Sundsvall : Mid Sweden University  

Klockmo, C. & Bostedt, G. (2015). Med målet att skapa samverkan mellan idéburen och offentlig sektor : det första steget. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2015:3).    

Boström, L. & Bostedt, G. (2015). Mittuniversitetets utvärdering: Särskilda Insatser i Skolan – SIS, : Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar . Stockholm : (SOU 2015:45, pp. 183 – 315. ).

Berg, G. , Andersson, F. , Bostedt, G. , Perselli, J. , Sundh, F. & Wrede, C. (2015). Skolans kommunalisering och de professionellas frirum. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2015:2).  

Berg, G. , Andersson, F. , Bostedt, G. , Novak, J. , Perselli, J. , Sundh, F. & Wede, C. (2014). Skolans kommunalisering och de professionellas frirum : Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering. Stockholm : Fritzes (Statens Offentliga Utredningar 2014:5 bil. 3).  

Bostedt, G. , Dalin, R. & Blusi, M. (2014). Ungdomar i Västernorrland : Åsikter och attityder. Härnösand : Kommunförbundet Västernorrland (FOU Västernorrland 2013:12).  

Bostedt, G. & Boström, L. (2013). Särskilda insatser på skolområdet (SIS) : Reflektioner om arbetsprocesser och resultat avseende utvecklingsprojekt.

Dalin, R. , Bostedt, G. & Blusi, M. (2013). Ungdomar i Härnösand - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. (FoU Västernorrland 2013:6).  

Dalin, R. , Bostedt, G. & Blusi, M. (2013). Ungdomar i Kramfors - åsikter och attityder : LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. (FoU Västernorrland 2013:6).    

Dalin, R. , Bostedt, G. & Blusi, M. (2013). Ungdomar i Sollefteå - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : (FoU Västernorrland 2013:8).    

Dalin, R. , Bostedt, G. & Blusi, M. (2013). Ungdomar i Sundsvall - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : (FoU Västernorrland 2013:9).  

Dalin, R. , Bostedt, G. & Blusi, M. (2013). Ungdomar i Timrå - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : (FoU Västernorrland 2013:10).  

Dalin, R. , Bostedt, G. & Blusi, M. (2013). Ungdomar i Örnsköldsvik - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : (FoU Västernorrland 2013:11).  

Bostedt, G. (2012). Back 2 Basics : En utvärdering av ett projekts möjligheter och utmaningar. Härnösand :  

Bostedt, G. (2012). Kunskapsnätverk för regional utveckling i Västernorrland. Härnösand : Kommunförbundet för Västernorrland (FOU Västernorrland 2012:2).    

Bostedt, G. (2012). Unga och arbete : Strukturella faktorer och individuella lösningar i arbetsmarknadspolitiska projekt - en kunskapsöversyn. Härnösand :  

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2011). Elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag : en studie av fyra skolor. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2011:1).  

Blusi, M. , Bostedt, G. & Rönnbäck, E. (2011). Vård av tid? : Utvärdering av förändringsprocesser vid införandet av Time Care. Härnösand : FOU Västernorrland  

Bostedt, G. & Dalin, R. (2010). Ung i Västernorrland. : En uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FOU Västernorrland  

Bostedt, G. (1996). Policyanalys som framtidsstudier : exemplet företagshälsovärdens legitimitetsproblem. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:6).

Bostedt, G. (1995). Bibliotek på entreprenad - medborgarna och biblioteksverksamheten i Åre kommun : en studie av förändrade kommunala verksamhetsformer. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:19).

Bostedt, G. (1994). One stop shops and the reorganization of local government in Sweden. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:29).

Bostedt, G. (1994). The industrial health service in Sweden - specialized to death?. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:8).

Övrigt

Boström, L. , Bostedt, G. , Rising Holmström, M. , Stenberg, I. & Eriksson, V. (2022). Majoriteten elever ger gott betyg till Sundsvalls skolor.

Bostedt, G. & Boström, L. (2022). Motivation för lärande. Sundsvall (UR Samtiden).  

Boström, L. & Bostedt, G. (2022). Motivation för lärande bör genomsyra hela lärarutbildningen : Lärarnas Riksförbund..  

Sidan uppdaterades 2023-09-21