Reciprocitet i förändring

Om informellt ekonomiskt och annat socialt stöd i samband med långtidssjukskrivning. Projektet undersöker hur personliga sociala relationer och utbyte av privat ekonomiskt och annat socialt stöd, förändras när människor drabbas av långtidssjukskrivningar.

Illustration of people communicating via network

Forskningsprojektet Reciprocitet i förändring. Om informellt ekonomiskt och annat socialt stöd i samband med långtidssjukskrivning, har finansierats av Vetenskapsrådet och bedrivits i samarbete med forskare vid institutionen för socialt arbete i Göteborg.

Studiens övergripande syfte var att undersöka hur informella stödsystem, det vill säga personliga sociala relationer och utbyte av privat ekonomiskt och annat socialt stöd, förändras när människor drabbas av långtidssjukskrivningar. Avsikten var att få kunskap om stödutbytets omfattning och karaktär, men också om vägledande principer, normer och villkor för stödutbyte såsom ömsesidighet, autonomi, beroende och makt.

Teoretisk var ambitionen att  öka förståelsen för hur ansvar, förpliktelser och åtaganden gestaltas och förändras i samband med förändrade livsvillkor. Studien inkluderar en kvantitativ enkätstudie som genomförs i form av telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval om 314 långtidssjukskrivna personer samt kvalitativa intervjuer med ett tjugotal långtidssjukskrivna personer. Projektet pågick under åren 2005 - 2009.

Resultaten presenteras i följande artiklar:

Espvall, M (2008) From obligations to negotiations: Reciprocity and reflexivity in informal financial support. European Journal of Social Work 11(4), 355 – 367. 

Espvall, M. & Dellgran, P. (2009) Can We Count On Each Other? Reciprocity and conflicts in financial support in Sweden. International Journal of Social Welfare 19,(1), 84 – 94.

Espvall, M. (2012) De sociala relationernas centrifugala och centripetala krafter.Om förändrade relationsmönster i samband med långtidssjukskrivning. Socionomens Forskningssupplement, nr 1, 24 – 33.

Espvall, M. & Dellgran, P. (2015) For the better or for the worse? Transformation of social network relations due to long-term illness.  European Journal of Social Work, 1-19.

Fakta

Projektperiod

050101-090131

Samarbetspartners

Projektledare

Projektmedlemmar

Majen Espvall

notitle|notitle

010-142 83 98