Majen Espvall

Professor|Professor

Bakgrund

Majen Espvall disputerade i socialt arbete vid Umeå universitet 2001, blev docent 2008 och professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet 2015.

Forskningsområden

I tidigare projekt har jag tillsammans med kollegor undersökt förutsättningar och villkor för utbyte av socialt stöd och hur dessa stödutbyten är relaterade till välfärdspolitiska ambitioner. Centrala frågor rör normer och principer för stödutbyte, och interaktiva processer som inbegriper ömsesidighet, integritet, legitimitet, beroende och makt.

I ett projekt, Försörjning mellan autonomi och beroende: en studie om det sociala nätverkets kapaciteter och informellt ekonomiskt stöd (finansierat av FAS), studerades tillgång till och villkor för ekonomiskt och materiellt stöd för olika grupper av ensamstående vuxna som tvingats till eller valt andra levnadsformer än den traditionella kärnfamiljen.

I ett annat projekt Reciprocitet i förändring. Om informellt ekonomiskt och annat stöd i samband med långtidssjukskrivning (finansierat av VR) undersöks hur sociala relationer och socialt stödutbyte påverkas när människor drabbas av långtidssjukskrivning.

I nära anslutning till ovanstående projekt genomfördes två mindre delstudier. En av dessa var en komparativ studie av studenters erfarenheter och attityder till utbyte av informellt ekonomiskt stöd i Sverige och Portugal. Den andra delstudien undersökte tillgång till socialt kapital i ett marginaliserat område i Danmark.

Forskning

Inom ramen för projektet Professionella ambitioner och organisatoriska praktiker undersöks i olika delstudier socialarbetares och socionomstudenters professionella värdegrunder, ambitioner och professionsideal, och hur dessa kan transformeras till praktik inom ramen för olika organisationer där socialt arbete bedrivs. Andra pågående studier handlar om äldreomsorg för transpersoner, mäns våld mot kvinnor och vårdnadsöverflyttningar av barn i familjehem.

Undervisning

Jag undervisar och examinerar på flertalet kurser inom socionomprogrammet, samt på magister-, master- och forskarutbildningsnivå i socialt arbete.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Blomé, H. & Espvall, M. (2023). Social work students' professional preferences. Social Work Education,  

Blomé, H. & Espvall, M. (2021). Custody Transfers of Children and Young Adults in Foster Care. GENEALOGY, vol. 5: 3    

Hoppstadius, H. , Olofsson, N. & Espvall, M. (2021). Professional Knowledge on Violence in Close Relationship in Swedish Social Services. Journal of social service research, vol. 47: 1, ss. 131-142.    

Smolle, S. & Espvall, M. (2021). Transgender competence in social work with older adults in Sweden. Journal of social service research, vol. 47: 4, ss. 522-536.    

Espvall, M. & Dellgran, P. (2016). For better or for worse? : Transformation of social network relations due to long-term illness. European Journal of Social Work, vol. 19: 5, ss. 795-813.  

Laursen, L. H. & Espvall, M. (2014). Social capital in Gellerup. Journal of Social Inclusion, vol. 5: 1, ss. 19-42.    

Dellgran, P. , Espvall, M. , das Dores Guerreiro, M. & Mauritti, R. (2012). Crowding out, crowding in or just a matter of transformation? : Informal financial support in Portugal and Sweden. European Journal of Social Work, vol. 15: 3, ss. 393-411.  

Espvall, M. (2012). Sociala relationers centrifugala och centripetala krafter : Om förändrade relationsmönster i samband med långtidssjukskrivning. Socionomens forskningssupplement, : 31, ss. 24-33.  

Espvall, M. & Dellgran, P. (2010). Can we count on each other? : Reciprocity and conflicts in financial support in Sweden. International Journal of Social Welfare, vol. 19: 1, ss. 84-94.  

Espvall, M. (2008). From obligations to negotiations : Reciprocity and reflexivity in informal financial support. European Journal of Social Work, vol. 11: 4, ss. 355-367.  

Espvall, M. & Dellgran, P. (2006). Reciprocitetens villkor : Om informellt ekonomiskt stödutbyte. Socionomen. Forskningssupplement, vol. 20: 8, ss. 4-19.

Espvall, M. & Dellgran, P. (2006). ULF´s sociala sida : Om socialt stöd och sociala nätverk i levnadsnivåundersökningarna. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 13: 1, ss. 3-18.

Espvall, M. & Dellgran, P. (2005). Det sociala nätverkets kapaciteter. : Om forskning kring informellt ekonomiskt och materielt stöd. Sociologisk forskning, : 2, ss. 47-65.

Borell, K. , Espvall, M. , Pryde, J. & Brenner, S. (2003). The Repertory Grid Technique in Social Work Research, Practice and Education. Qualitative Social Work, vol. 2: 4, ss. 477-491.

Espvall, M. & Olofsson, N. (2002). Legitimacy aspects of social network in a group of women with undefined musculoskeletal disorder. Women & health, vol. 36: 4, ss. 85-101.  

Espvall, M. & Olofsson, N. (2002). Social networks of women with undefined musculoskeletal disorder. Social Work in Health Care, vol. 36: 1, ss. 77-91.  

Espvall, M. , Borell, K. & Johansson, R. (2001). Att förhandla i underläge : En studie av kvinnor med diffusa muskelsmärtor. Nordisk sosialt arbeid, vol. 21: 2, ss. 107-118.

Borell, K. , Espvall, M. & Brenner, S. (1997). Att förstå andras mening. Nordisk sosialt arbeid, vol. 17: 4, ss. 224-231.

Espvall, M. (1996). Kunskapsutveckling i socialt arbete. Nordisk sosialt arbeid, vol. 4, ss. 283-293.

Doktorsavhandlingar

Espvall, M. (2001). Liksom vinden under fågelns vingar : Om kvinnors nätverksrelationer i utsatta livssituationer. Diss. Umeå : Univ., 2001 (Studier i socialt arbete vid Umeå Universitet : 33)

Kapitel i böcker, del av antologier

Espvall, M. (2018). Professional strategies and neoliberal challenges in Swedish social work practice. I Neoliberalism, Nordic welfare states and social work : Current and future challenges. London and New York : Routledge (Routledge Advances in Social Work). S. 148-158.

Ghazanfareeon Karlsson, S. & Espvall, M. (2016). Intimacy and obligations in LAT relationships in late life. I Couple relationships in the middle and later years : Their nature, complexity, and role in health and illness. Washington : American Psychological Association (APA). S. 77-94.  

Espvall, M. & Dellgran, P. (2008). I skuggan av välfärdsstaten. I Jämställdhetens pris. Umeå : Boréa. S. 278-.

Espvall, M. (1999). Kunskapsutveckling i socialt arbete. I Vetandets villkor : Socialt arbete som kunskapsområde. Göteborg : Inst. För socialt arbete (Skriftserien / Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete).

Konferensbidrag

Åhs, F. , Mozelius, P. & Espvall, M. (2022). Preparing Psychologists and Social Workers for the Daily Use of AI. I Proceedings of European Conference on the Impact of AI and Robotics. (Proceedings of the European conference on the impact of artificial intelligence and robotics). S. 1--5.  

Blomé, H. & Espvall, M. (2022). Socionomstudenters professionella ambitioner. Paper presented at the Nationell paperkonferens i socialt arbete (NaPSa)Linnéuniversitetet, Växjö, 16 - 17 mars, 2022  

Hoppstadius, H. & Espvall, M. (2017). Framings of violence and abused women in Sweden : A discourse analysis of policy documents. Paper presented at the "Violence and Society" International Conference 18 mars 2017 - Warsaw, Poland

Ghazanfareeon Karlsson, S. & Espvall, M. (2015). Intimacy and obligations in LAT relationships among the elderly - New challenges for the Welfare State.. Paper presented at the Conference ESA 2015 Prague. Session RN01S02: Ageing, Policies and Inequalities 26-28/8-2015

Espvall, M. & Jobe Andersson, I. (2015). Photovoice in social work field practice.. Paper presented at the SWSD 2015 Conference, East London South Africa. 4 – 7 October.

Dellgran, P. , Espvall, M. , das Dores Guerreiro, M. & Mauritti, R. (2007). Crowding out, crowding in or just a matter of transformation? : Portuguese and Swedish student´s experiences of informal financial support exchange. Paper presented at the conference Community, Work and Family II International Conference: Making the Connections in a Global Context, April 12 - 14, 2007, CIES-ISCTE Lisbon, Portugal..

Espvall, M. (2002). Att ta det goda för givet.

Espvall, M. & Dellgran, P. (2001). Det sociala nätverkets kapaciteter : Om forskning kring informellt ekonomiskt och materiellt stöd.

Espvall, M. (2000). Förhandlingens villkor : om kön, makt och beroende. I Svensk genusforskning i världen. : Konferensrapport Örebro 3.11-1.12, 2000.

Licentiatavhandlingar

Espvall, M. (1998). Nätverksrelationer i förändring : En studie av fyra psykosocialt utsatta mammors nätverksrelationer. Lic.-avh. Umeå : Univ., 1998 (Studier i socialt arbete vid Umeå Universitet : 25)

Rapporter

Stenström-Jönsson, U. & Espvall, M. (1996). Att leva med smärta : erfarenheter och levnadsvillkor för kvinnor med kroniska muskelsmärtor. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:12).

Espvall, M. (1995). Toraprojektet : En utvärdering av verksamhetsåren 1993-1994. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:24).

Espvall, M. (1994). Toraprojektet : en explorativ studie av familjeinriktat arbete med barn i förskoleåldern. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:9).

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).  

Sidan uppdaterades 2023-10-03