Begränsande, möjliggörande och formande av civilsamhällesorganisationers arbete

I denna avhandling är syftet att analysera på vilka sätt civilsamhällesorganisationers (CSO) arbete formas, begränsas och möjliggörs i en svensk kontext. För att exemplifiera CSOs arbete, fokuserar denna avhandling på organisationer som på olika sätt arbetar och hjälper flyktingar.

Klistermärke på stolpe Refugees welcome

Totalt består avhandlingen av fyra individuella artiklar som tillsammans, på olika sätt, bidrar till att besvara avhandlingens övergripande frågeställningar:

  • Vilka incitament finns för CSOs att samarbeta på olika sätt, både med andra CSO men även med statliga och kommunala aktörer?
  • Vilka uttryck tar sig CSOs beroende av olika typer av interna och externa resurser?
  • På vilka sätt påverkas CSOs arbete utifrån den geografiska kontext de befinner sig i?

I helhet ska avhandlingen bidra till en bättre förståelse för vad som påverkar CSOs arbete och vad det får för effekter på samhällsresiliens på lokal nivå i en svensk kontext. På så sätt kan kommuner, stiftelser och andra finansiärer på ett bättre sätt möta de behov som CSO har och därmed bidra till resiliens. CSOs arbete med att stötta statliga och kommunala aktörer är viktigt inom flera olika områden, vilket betyder att forskningen inte bara bidrar till att stärka CSO som hjälper flyktingar, utan även är viktig för samhället i stort.

Fakta

Projektperiod

180201-231231

Projektledare

Sophie Kolmodin

Doktorand|Doctoral Student

010-1428419

Finansiärer