Åsa Bång

Spara favorit

Bakgrund

Jag växte upp i Umeå (på Grubbe) och studerade vid Umeå universitet. 1996 blev jag klar med min magisterexamen i biologi.
1997 flyttade jag till Härnösand och 2001 påbörjade jag en forskarutbildning i biologi vid Mittuniversitetet. Disputerade 2007 och tog ut en doktorsexamen 2009.
På Mittuniversitetet jobbar jag nu på samverkansavdelningen som koordinator för regionalt utvecklingsnätverk (RUN).

Forskningsområden

Avhandlingen "Genetic variation and gene flow in riparian populations of Filipendula ulmaria" är till viss del tvärvetenskaplig och omfattar områden som landskapsekologi, växtekologi, populationsbiologi samt populationsgentik.

Pågående forskning

Förstelärare - en kvalitetsdrivande reform?
Lead Teachers – a Swedish reform for developing quality in education and school improvement

Undervisning

Undervisar inte aktivt i nuläget men har undervisat på basåret A+B samt i genetik A, cell- och molekylärbiologi A, floristik, systematisk botanik A och ekologi A.

Övrigt

Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar kring dessa frågor;

•Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmen
•Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat
•Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete
•Kompetensutveckling

Vi som arbetar på Samverkansavdelningen och framförallt med det Regionala Utvecklingsnätverket RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser.
RUN är ett regionalt forum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning. Därtill är RUN också en arena för motsvarande samordning, utveckling och forskningsanknytning för kompetensutveckling av parternas personal. Det är Mittuniversitetets och kommunernas gemensamma ansvar att organisera, upprätthålla och utveckla ett väl fungerande regionalt forsknings och utbildningsnätverk. Det ska bygga på ett nära och förtroende fullt samarbete.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bång, Å. , Nilsson, C. & Holm, S. (2007). The potential role of tributaries as seed sources to an impoundment in northern Sweden : a field experiment with seed mimics. Rivers Research and Applications, vol. 23: 10, ss. 1049-1057.  

Kondolf, G. M. , Boulton, A. J. , O'Daniel, S. , Poole, G. C. , Rahel, F. J. , Stanley, E. H. , Wohl, E. , Bång, Å. & et al. (2006). Process-based ecological river restoration : Visualizing three-dimensional connectivity and dynamic vectors to recover lost linkages. Ecology & society, vol. 11: 2, ss. 1-16.    

Winka, K. , Eriksson, O. E. & Bång, Å. (1998). Molecular evidence for recognizing the Chaetothyriales . Mycologia, vol. 90: 5, ss. 822-830.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Bång, Å. (2007). Genetic variation and gene flow in riparian populations of Filipendula ulmaria. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 30)

Kapitel i böcker, del av antologier

Bång, Å. , Auno, U. & Boström, L. (2016). Förstelärare – en kvalitetsdrivande reform?. I Att leda mot skolans mål. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 247-260.

Konferensbidrag

Auno, U. & Bång, Å. (2016). Lead Teachers - a Swedish reform for developing quality in education and school improvement. I Leading education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers.

Bång, Å. , Nilsson, C. & Holm, S. (2004). What is the role of tributaries as seed sources for a run-of-river impoundment: a field experiment : Konferens SISORL 2004.

Nilsson, C. , Bång, Å. & Holm, S. (2003). Control of plant species diversity in riparian corridors : Konferens ESEB 2003.

Bång, Å. , Holm, S. & Nilsson, C. (2002). Control of plant species diversity in riparian corridors : Konferens OIKOS 2002.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Bång, Å. (2006). Go with the flow? : Filipendula ulmaria, a common riparian plant species. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University licentiate thesis : 17)

Manuskript

Bång, Å. , Jonsson, B. G. & Holm, S. Equal seed set and germination rate over distance and indication of self incompatibility in artificial crosses of Filipendula ulmaria.

Holm, S. , Bång, Å. & Jonsson, B. G. Paternity analysis in Filipendula ulmaria indicates high level of gene flow between populations, using AFLP.

Bång, Å. , Jägbrant, V. & Holm, S. Spatial genetic structure of a common riparian plant species, Meadowsweet (Filipendula ulmaria) in northern Sweden.

Har du frågor kring skolsamverkan och skolutvecklingsfrågor?

Hör gärna av dig till mig på telefon eller epost

Läs mer om RUN och gymnasiesamverkan på miun.se/run