Samuel Edquist

Professor|Professor

Samuel Edquist är professor i historia vid Mittuniversitetet från 2019.

Bakgrund

Disputerade i historia 2001, och arbetade sedan i olika forskningsprojekt vid Uppsala universitet och Södertörns högskola. Har haft tjänst som lektor i arkivvetenskap på Södertörns högskola 2014–15 och som universitetslektor i ABM-ämnen (arkiv-, biblioteks- och museistudier) vid Uppsala universitet 2015–19.

Forskningsområden

Modern svensk historia
Folkrörelsernas och folkbildningens historia
Nationalism
Historiebruk och historiografi
Relationerna mellan staten och övriga samhället ("tredje sektorn", "civilsamhället")
Arkivfrågor och arkivteori

Forskning

Arbetar bl.a. i följande forskningsprojekt:

Hemligstämpla eller utplåna? Arkivbildningen och den personliga integriteten i Sverige 1900–2015 (VR-projekt 2016–2019, ensam deltagare)

Frihetens kostnad? De materiella förutsättningarna för det civila samhällets framväxt i Sverige under 1800-talet (VR-projekt 2018–2021, projektledare Anne Berg, Uppsala universitet)

Övrigt

Är ledamot i Mimerrådet, Nationella rådet för folkbildningsforskning, sedan 2012.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Edquist, S. , Cavallin-Aijmer, M. & Pihl Skoog, E. (2021). Historikerna och arkiven. Arkiv: En tidskrift om arkivets alla aspekter, : 1, ss. 24-27.

Edquist, S. (2020). Folkbildningen och det offentliga. Kurage – om civilsamhället, : 37  

Edquist, S. (2019). Den svenska folkbildningen och kulturarvet : Svenskhetsvurm eller mångfald?. Mana: Antirasistisk tidskrift, : 2019:4, ss. 26-27.

Edquist, S. (2015). Demarcating popular education with government subsidies : Sweden 1911–1991. Nordic Journal of Educational History, vol. 2: 1, ss. 73-96.  

Berg, A. , Edquist, S. , Mays, C. , Westberg, J. & Åkerlund, A. (2015). The History of Educational Finance. Nordic Journal of Educational History, vol. 2: 1, ss. 3-22.

Artiklar, recensioner

Edquist, S. (2024). 1700-talet i den svenska historiekulturen : [opponentrecension av Daniel Andersson, Berättelser om 1700-talet: Frihetstiden och Gustav III:s regeringstid i svensk historiekultur från 1870-tal till 1990-tal, Umeå 2023]. Historisk Tidskrift, vol. 144: 1, ss. 90-96.

Edquist, S. (2024). Högerradikal historienationalism historiserad : [opponentrecension av Julia Håkansson, Historia och nationalism: Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis historiska berättelser, Malmö 2023]. Historisk Tidskrift, vol. 144: 1, ss. 113-119.

Edquist, S. (2023). The Medieval Archive of Antisemitism in Nineteenth-Century Sweden. Historisk Tidskrift, vol. 143: 2, ss. 277-279.

Edquist, S. (2021). Book review : Libraries, archives and museums as democratic spaces in a digital age [recension av Ragnar Audunson et al. (eds.), Libraries, archives and museums as democratic spaces in a digital age, De Gruyter Saur, Munich, 2020]. Nordic Journal of Library and Information Studies, vol. 2: 1, ss. 62-65.    

Edquist, S. (2021). Kulturarv och folkbildning : [anmälan av Cornelius Holtorf & Anders Högberg (red.), Cultural Heritage and the Future, Routledge, 2021, samt Tom O’Dell och Lizette Gradén (red.), Kulturarv i förändring, Studentlitteratur, 2020]. Mimerbladet, : nr sept, ss. 2-2.

Edquist, S. (2019). Book Review; Lina Spjut, Att (ut)bilda ett folk: Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866–2016 (2018). Nordic Journal of Educational History, vol. 6: 1    

Edquist, S. (2019). Folkbildningen och den digitala medborgaren [anmälan av Lina Rahm, Educational imaginaries: A genealogy of the digital citizen, Linköpings universitet, 2019]. Mimerbladet, : mars, ss. 1-2.

Edquist, S. (2019). Recension av Ingmar Karlsson, De små folkens historia: Minoriteter i Europa (Lund: Historiska media, 2018). Historisk Tidskrift, vol. 139: 4, ss. 280-281.

Böcker

Edquist, S. (2019). Att spara eller inte spara : De svenska arkiven och kulturarvet 1970–2010. Uppsala : Institutionen för ABM, Uppsala universitet  

Edquist, S. & Berg, A. (2017). The Capitalist State and the Construction of Civil Society : Public Funding and the Regulation of Popular Education in Sweden, 1870–1991. Cham : Palgrave Macmillan  

Edquist, S. & Holmén, J. (2015). Islands of Identity : History-writing and identity formation in five island regions in the Baltic Sea. Huddinge : Södertörns högskola    

Edquist, S. (2012). I Ruriks fotspår : Om forntida svenska österledsfärder i modern historieskrivning. Huddinge : Södertörns högskola    

Edquist, S. (2009). En folklig historia : Historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse. Umeå : Boréa Bokförlag

Doktorsavhandlingar

Edquist, S. (2001). Nyktra svenskar : Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918. Diss. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2001 (Studia historica Upsaliensia : 200)

Kapitel i böcker, del av antologier

Edquist, S. (2023). Civilsamhället : En makropolitisk tankefigur. I Perspektiv på politisk idéhistoria. Huddinge : Södertörns högskola (Södertörn Academic Studies). S. 209-230.

Edquist, S. , Audunson, R. & Huvila, I. (2023). Do collections still constitute libraries, archives, and museums?. I Libraries, Archives and Museums in Transition : Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. London & New York : Routledge. S. 73-86.  

Edquist, S. (2023). Folkbildning, historieskrivning och makt : några reflektioner. I Bibliotek, bildning och läsning som arena och praktik : en festskrift till Kerstin Rydbeck. Uppsala : Uppsala universitet (Meddelanden från Institutionen för ABM vid Uppsala universitet). S. 111-119.

Johnston, J. , Jochumsen, H. & Edquist, S. (2023). LAMs and community : Deepening connections. I Libraries, Archives and Museums in Transition : Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. London & New York : Routledge. S. 187-200.  

Edquist, S. , Bjelland, L. & Hansen, L. (2023). The history of archives in Scandinavia. I Libraries, Archives and Museums in Transition : Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. London & New York : Routledge. S. 31-43.    

Edquist, S. (2023). The politics of archival appraisal in Sweden in the digital age. I The Nordic Model of Digital Archiving. London : Routledge (Routledge Studies in Archives). S. 42-59.  

Colbjørnsen, T. , Brenna, B. & Edquist, S. (2022). Curating collections in LAMs. I Libraries, Archives and Museums in Transition : Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. London & New York : Routledge. S. 87-99.    

Edquist, S. (2022). Folkrörelser – marknadsaktörer eller motmakt?. I Bortom systemskiftet : Mot en ny gemenskap. Stockholm : Verbal förlag. S. 406-427.

Edquist, S. , Huvila, I. & Lind, A. (2022). Inledning. I Makten över information : en brevbok. Uppsala : Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet (CRS Rapporter, Populärvetenskapliga skrifter). S. 3-7.  

Edquist, S. (2022). Svar. I Makten över information : en brevbok. Uppsala : Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet (CRS Rapporter, Populärvetenskapliga skrifter). S. 65-66.  

Edquist, S. (2022). Veckobrev till Sveriges allmoge. I Makten över information : en brevbok. Uppsala : Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet (CRS Rapporter, Populärvetenskapliga skrifter). S. 12-14.  

Edquist, S. (2021). Archival Divides : Archives as Contested Realities and Metaphors. I From Dust to Dawn : Archival Studies After the Archival Turn. Uppsala : Uppsala University (Studia Rhetorica Upsaliensia). S. 102-129.    

Edquist, S. & Cavallin-Aijmer, M. (2021). Historikerna och arkiven i teori och praktik. I Historikern i samhället : Roller och förändringsmönster. Möklinta : Gidlunds förlag. S. 134-155.

Edquist, S. (2021). Kulturarv, allt för mycket kulturarv?. I Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker : En tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet (Forum för genusvetenskap - Working Papers). S. 16-24.

Edquist, S. (2021). The Archival Paradox of Power : When are Records Menaces to Privacy or Evidences of Maltreatment?. I From Dust to Dawn : Archival Studies After the Archival Turn. Uppsala : Uppsala University (Studia Rhetorica Upsaliensia). S. 132-158.    

Edquist, S. (2020). Att riva det borgerliga horhuset : Folkbildning för folkets och nationens historia. I 1968 och pedagogiken. Huddinge : Södertörns högskola (Södertörn Academic Studies). S. 95-118.    

Berg, A. & Edquist, S. (2019). Folkbildning. I Utbildningshistoria : en introduktion. Lund : Studentlitteratur AB. S. 241-260.

Edquist, S. (2019). Folkbildningen som demokratiskola : verklighet och ideologi. I Folkbildning & Forskning : Årsbok 2019. Stockholm : Föreningen för folkbildningsforskning (Folkbildning & Forskning). S. 27-39.

Thisner, F. , Edgren, H. & Edquist, S. (2019). Sveriges historia. I Utbildningshistoria : en introduktion. Lund : Studentlitteratur AB. S. 35-53.

Edquist, S. (2018). De enskilda arkiven i historisk kontext. I Enskilda arkiv. Lund : Studentlitteratur AB. S. 13-30.

Edquist, S. (2017). Ethical Destruction? : Privacy concerns regarding Swedish social services records. I The Right of Access to Information and the Right to Privacy : A Democratic Balancing Act. Huddinge : Södertörns högskola (Working paper). S. 11-39.  

Edquist, S. (2017). Studiecirkeln – en demokratisk revolution?. I Utbildningens revolutioner : Till studiet av utbildningshistorisk förändring. Uppsala : Uppsala Studies of History and Education (SHED) (Utbildningshistoriska meddelanden). S. 139-162.  

Edquist, S. (2016). Staten, folkbildningen och demokratifostran – ett exempel från 1920-talet. I Kulturell reproduktion i skola och nation : En vänbok till Lars Petterson. Möklinta : Gidlunds förlag. S. 101-116.  

Edquist, S. (2015). Det pragmatiska folkbildningsbegreppet. I Perspektiv på folkbildning : Fyra forskares tankar om folkligt bildningsarbete. Linköping : Linköping University Electronic Press (Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning). S. 17-41.  

Edquist, S. (2015). In the shadow of the Middle Ages? : Tendencies in Gotland's history-writing, 1850–2010. I Islands of Identity : History-writing and identity formation in five island regions in the Baltic Sea. Huddinge : Södertörn University (Södertörn Academic Studies). S. 39-142.  

Samlingsverk (redaktör)

Edquist, S. (ed.) , Huvila, I. (ed.) & Lind, A. (ed.) (2022). Makten över information : en brevbok. Uppsala : Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala Universitet (CRS Rapporter 2).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21