Kristina Zampoukos

Spara favorit

Bakgrund

Jag disputerade år 2002 vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet på avhandlingen IT, kommunerna och planeringen. Mellan 1998 och 2006 var jag verksam som forskare och lärare vid Uppsala universitet. År 2006 fick jag anställning på Arbetslivsinstitutet i Östersund och då flyttade jag hit med min familj. I samband med institutets nedläggning 2007 flyttade jag över till Mittuniversitet och ETOUR/avdelningen för geografi och turismvetenskap där jag anställdes som lektor i kulturgeografi 2010.

Forskningsområden

Min nuvarande forskning är i huvudsak inriktad mot två spår: a) arbetsliv och arbetsmarknad, samt b) lokal och regional utveckling, infrastruktur och rörlighet.

Under senare år har jag varit involverad i två större forskningsprojekt med koppling till arbetsliv och arbetsmarknad. I det ena projektet har jag undersökt arbetskraftsrörligheten inom hotell- och restaurangbranschen utifrån två parallella perspektiv; a) ett innovations- och företagsperspektiv, samt b) genus-, klass- och etnicitetsperspektiv med fokus på arbetstagarna.

I det andra projektet har jag tillsammans med forskare vid Oslo universitet, Arbetsforskningsinstitutet (Norge) m. fl. undersökt vilken påverkan arbetskraftsmigration från Sverige till Norge har haft för norsk arbetsmarknad. I detta sammanhang har jag bland annat studerat orsakerna till samt effekterna av att svenska sjuksystrar och svenska lagerarbetare reser till Norge för att arbeta under längre eller kortare perioder.

Inom ramen för infrastruktur och rörlighet har jag varit involverad i två projekt om möjligheter och utmaningar när det gäller spridningen av laddbara fordon och infrastruktur för laddning och vilken betydelse det geografiska sammanhanget har för denna process.

Både arbetet och rörligheten utgör exempel på till synes banala, vardagliga aktiviteter som både formar och formas av det sociala, ekonomiska och politiska landskapet. Mina teoretiska intressen omfattar bland annat hur sociala och geografiska skillnader uppkommer, förändras eller består; hur olika geografiska skalnivåer, såsom den arbetande kroppen och kapitalets globala cirkulation, sammankopplas eller frikopplas från varandra; rörlighetens villkor och beslutsfattande, samt intersektionella perspektiv.

Pågående forskning

2014 – 2017. The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work. Forskningsprojekt tillsammans med norska och litauiska forskare. Finansierat av Norges Vetenskapsråd.

2015 – 2016. Svensk Enkät Laddbara Fordon, (SELF-I). Samarbetsprojekt med Lindholmen Science Park, Umeå universitet samt Gävle högskola. Finansierat av Energimyndigheten.

2014 – 2015. Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway. I samverkan med Jämtkraft AB, Jämtkraft Elnät AB och Sundsvall Elnät AB. Finansierat av parterna samt Energimyndigheten.

2011 – 2013. Kunskapsdriven turismutveckling, delprojektet Turismens arbetsmarknad och innovation. Finansierat av EU:s strukturfonder, mål 2.

Undervisning

Jag har undervisat på en rad kurser i kulturgeografi, vid Uppsala universitet samt vid Mittuniversitetet. Jag har även medverkat som gästföreläsare och lärare vid ett antal forskarutbildningskurser i sociologi, genusvetenskap samt turismvetenskap.

Övrigt

Jag är sedan hösten 2017 ledamot i Mittuniversitetets styrelse.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Zampoukos, K. (2018). Hospitality workers and the relational spaces of labor (im)mobility. Tourism Geographies, vol. 20: 1, ss. 49-66.  

Ioannides, D. & Zampoukos, K. (2018). Tourism's Labour Geographies : Bringing Tourism into Work and Work into Tourism. Tourism Geographies, vol. 20: 1, ss. 1-10.  

Wall-Reinius, S. , Ioannides, D. & Zampoukos, K. (2017). Does Geography Matter in All-Inclusive Resort Tourism? : An investigation of the marketing approach of major Scandinavian Tour operators. Tourism Geographies,  

Zampoukos, K. & Ioannides, D. (2011). The Tourism Labour Conundrum : Agenda for New Research in the Geography of Hospitality Workers. Hospitality and Society, vol. 1: 1  

Zampoukos, K. (2004). Information Technology, Municipal Planning and Geographical Rationalities. Networks and Communication Studies: Netcom, vol. 18: 3-4, ss. 181-201.

Zampoukos, K. (2002). IT, planeringen och geografiska rationaliteter. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift, : 35

Doktorsavhandlingar

Zampoukos, K. (2002). IT, planeringen och kommunerna. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2002

Kapitel i böcker, del av antologier

Zampoukos, K. (2015). Den attraktiva staden som arbetsmiljö ur ett kulturgeografiskt perspektiv. I Sprickor, öppningar & krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Sundsvall : Mittuniversitetet, Forum for Gender Studies. S. 69-83.  

Zampoukos, K. & Ioannides, D. (2014). Making difference within the hotel : labour mobility and the internationalization of reproductive work. I A Hospitable World? : Organising Work and Workers in Hotels and Tourist Resorts. London : Routledge. S. 11-26.

Zampoukos, K. (2013). Emotional and aesthetic labour in hospitality. I Mobilizing gender research : challenges and strategies. Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 123-129.

Zampoukos, K. (2008). "Det lilla extra" - om ekonomiseringen av vård och omsorg och det meningsfulla arbetet. I Arbete, hälsa och kön. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 61-72.

Zampoukos, K. (2000). IT-planering i Ystad, Helsingborg och på Gotland. I Mot en kommunal utvecklingsplanering? : - fallstudier av Sveriges kommuner. Uppsala, Ascender AB.

Konferensbidrag

Jordhus-Lier, D. , Underthun, A. & Zampoukos, K. (2017). Changing workplace geographies : Restructuring warehouse employment in the Oslo region. Paper presented at the Nordic Geographers Meeting, 18 -21 juni 2017 in Stockholm.

Jordhus-Lier, D. , Underthun, A. & Zampoukos, K. (2017). Changing workplace geographies : Restructuring warehouse employment in the Oslo region. Paper presented at the Royal Geograhical Society with IBG, Annual International Conference, London, 30 augusti – 1 september 2017.

Zampoukos, K. , Knutsen, H. M. , Bjerga Kiil, M. & Olofsdotter, G. (2017). Swedish temp nurses and agency warehouse workers in Norway : Negotiating and strategizing the spatiotemporalities of the migrant worker. Paper presented at the Nordic Geographers Meeting (NGM), 18-21 of June, 2017 in Stockholm

Zampoukos, K. (2016). Den attraktiva staden som arbetsmiljö ur ett kulturgeografiskt perspektiv. Paper presented at the Forum för Arbetslivsforskning (FALF), 13-15 juni 2016 i Östersund

Zampoukos, K. (2016). Labour (im)mobility and the accumulation of knowledge in hotel companies. Paper presented at the Forum för Arbetslivsforskning (FALF)13-15 juni 2016 i Östersund

Underthun, A. , Olofsdotter, G. , Zampoukos, K. & Jordhus-Lier, D. (2015). Core-periphery relations and organizational commitment among agency workers and permanent employees in client workplaces: Case studies from the warehouse sector in the Oslo area. Paper presented at the WORK 2015 - New Meanings of Work. Turku Centre of Labour Studies, University of Turku

Zampoukos, K. (2013). Labour geographies of young Swedish workers : negotiating mobility and spatial fix in everyday life. I RGS-IBG Annual International Conference 2013.

Zampoukos, K. (2013). Young workers´ biogeographies : an account and tentative analysis. I Forum för Arbetslivsforskning (FALF) 2013.

Zampoukos, K. (2012). Enclave Tourism : exclusive Spaces or Spaces of Exclusion?. I AAG Annual Meeting: New York 2012.

Zampoukos, K. (2012). Labor mobility in tourism and hospitality : effects on firms´capacity to innovate. I AAG Annual Meeting: New York 2012.

Wall Reinius, S. , Ioannides, D. & Zampoukos, K. (2011). The trend towards all-inclusive and other pre-planned tourist destinations: Does geography matter?. I IV Critical Tourism Studies Conference. Cardiff :

Zampoukos, K. (2011). Tourism and Hospitality Workers. : The Internationalization of Reproductive Work?. I Innovation Processes and Destination Development in Tourist Resorts, Östersund 2011.

Zampoukos, K. (2010). Tourism and Hospitality workers : the Internationalization of Reproductive Labor. Paper presented at the Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting: Washington DC, USA. April 14-18 2010

Rapporter

Zampoukos, K. , Olausson, F. , Lindahl, S. & Hirvelä, H. (2015). Elbilar, hållbarhet och planering - en genomlysning av norska och svenska rapporter och examensarbeten. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:1).  

Zampoukos, K. (2014). Kompetensförsörjning, arbetskraftsrörlighet och innovationsförmåga : fallstudier av tre hotellföretag. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:5).  

Grundén, A. , Gunnervall, A. & Zampoukos, K. (2009). Världscupen i Skidskytte & Jamtli Julmarknad 2008 : Utvärdering. Östersund : Etour (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:20).  

Zampoukos, K. (2007). Att köa för en tillsvidareanställning : exempel från vård och omsorg i Högsby och transport och logistik i Helsingborg. Uppsala University, Department of Social and Economic Geography

Zampoukos, K. (2006). Mentorskap inom vård och omsorg i Övertorneå : genus, lärande och rörlighet i kunskapssamhällets ekonomiska geografi. Stockholm : Arbetslivsinstitutet, förlagstjänst (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet 2006:2).

Zampoukos, K. (2005). Heldelprojektet i Piteå : En diskussion om rum, ekonomi och genus. Uppsala University, Department of Social and Economic Geography  

Zampoukos, K. (2004). Länsarbetsnämndernas arbete för att minska deltidsarbetslösheten. Uppsala University

Zampoukos, K. (1997). Staden, IT och framtiden. En diskussion om informationssamhället och Uppsala. Uppsala University, Department of Social and Economic Geography

Zampoukos, K. (1996). Agnesberg och Ballongberget. En studie av två bostadsområden i Solna. Uppsala University, Department of Social and Economic Geography