Utvärdering av utbildningar inom musik och ljudproduktion är klar

Tis 24 maj 2022 11:42

För Mittuniversitetet är det huvudområdet ljudproduktion som utvärderats inom Treklövern där distansutbildningen Musik- och ljuddesign, som ges i samarbetet med Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna ingår.

Musik och ljuddesign

Rapporten lyfter positiva delar som utbildningens breda interdisciplinär ingång och den samlade kompetensen som finns på de tre lärosätena. Utbildningen ses fylla en viktig funktion eftersom den skapar kopplingar mellan ljudteknik och konstnärligt uttryck, vilket uppfattas som ett mindre vanligt kunskapsområde som bygger både på naturvetenskapliga och konstnärliga teorier kring ljuddesign och musikproduktion. Distansformen gör undervisningen och utbildningen mer tillgänglig för flera studentgrupper.

Rapporten lyfter också några utvecklingsområden att jobba vidare med, så som tydligare integrering mellan den vetenskapliga grunden och områdets konstnärliga praktik, i praktiska moment såväl som i examensarbetet. Det finns behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan universiteten, för att också skapa tydlighet i utbildningsupplägg och ansvarsfördelning gentemot studenterna. Strategier för jämställdhetsfrågor och plan för att höja lärarnas högskolepedagogiska kompetens är andra utvecklingsområden som bedömargruppen tar upp i rapporten.

– Vi har jobbat med att höja lärarnas högskolepedagogiska kompetens och idag är det två av fyra lärare vid Mittuniversitetet som uppfyller önskad nivå. Några av de utvecklingsområden som rapporten lyfter har vi redan identifierat och nu fortsätter utvecklingsarbetet, säger Brian Johnston, lärare och programansvarig för Musik- och Ljuddesign vid Mittuniversitetet.

Gruppen som gör bedömningarna och har levererat rapporten består av representanter från de tre lärosätena, samt ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet. Bedömargruppen påbörjade arbetet i augusti i fjol och har under hösten och våren läst ämnenas självvärderingar, granskat självständiga arbeten, och genomfört intervjuer med lärare, studenter och ledning via online-möten.

Bedömargruppen: Jan Berg, Ordförande, extern bedömare, Luleå tekniska universitet, Mona Persson Aronsson, Utvärderingsansvarig, Karlstads universitet, Dan Alkenäs, Bitr. utvärderingsansvarig, Linnéuniversitetet, Jan Lundgren, Bitr. utvärderingsansvarig, Mittuniversitetet, Åsa Stjerna, Extern bedömare, Göteborgs universitet, Selen Özan, Arbetslivsrepresentant, Oda Studios, Mia Börjes Björklund, Studentrepresentant, Karlstads universitet, Molly Sandberg, Line Alfredsson, Studentrepresentant, Mittuniversitetet.

 

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av en bedömargrupp. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete enligt Treklöver-modellen

Läs hela slutrapporten för kluster 23 

Kontakt

Lena Lenner

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428273


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-07-04