Vid Mittuniversitetet finns ett antal planeringsprocesser. Två av dessa är verksamhetsplaneringsprocessen och produktionsplaneringsprocessen.

Verksamhetsplaneringsprocessen

Verksamhetsplaneringsprocessen (VP) omsätter och konkretiserar strategin, regleringsbreven, budget- och personalförutsättningar, riskanalys, omvärldsanalys, intern- och riksrevisionens granskningsåtgärder samt andra överväganden.

Verksamhetsplaneringen utgör på så vis ett nav för sammankoppling av olika typer av verksamhetsförutsättningar.

Produktionsplaneringsprocessen

För att underlätta Mittuniversitetets planering har planeringsverktyg för utbildning, bemanning och ekonomi knutits ihop till en samlad produktionsplaneringsprocess. Syftet med produktionsplaneringsprocessen är att förkorta ledtider, undvika manuellt dubbelarbete och öka datakvalitén i de system som används i planeringsarbetet för produktionen.

Uppföljning

Uppföljning sker bland annat utifrån att resultat och utfall av genomförda aktiviteter stegvis sammanställs i olika uppföljningsformer (indikatorbaserad, uppdragsbaserad och dialogbaserad). Vid varje steg i denna process används också uppföljningen som underlag för dialog om fortsatt verksamhetsutveckling. I LISA (ledningsinformationssystemet) finns även rapporter samlade inom olika områden som visar resultat och lägesbeskrivningar. Resultatet är nedbrytbart på olika dimensioner såsom t.ex. institution, utbildningsområde, undervisningsform etc.