Upphandling

Mittuniversitetets upphandlings- och inköpsregler gäller för universitetets samtliga organisatoriska enheter samt de projekt där universitetet deltar. Alla inköp och upphandlingar ska ske i samarbete med Mittuniversitetet upphandlare vid universitetsledningens stab, ULS.

Samtliga inköp och all upphandling vid Mittuniversitetet styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145). Med begreppet upphandling avses samtlig anskaffning av varor, tjänster och entreprenader, oavsett belopp, vid universitetet.

Regelverket kring offentlig upphandling bygger på fem gemenskapsrättsliga grundprinciper:

 • Ickediskriminering – inga krav får ställas så att leverantörer diskrimineras på grund av bland annat nationalitet.
 • Likabehandling – alla leverantörer ska ges samma förutsättningar.
 • Transparens (öppenhet och förutsägbarhet) – upphandlingarna ska präglas av öppenhet och förutsägbarhet. Det ska vara möjligt att från förfrågningsunderlag veta hur anbuden bedöms.
 • Proportionalitet – krav som ställs ska stå i proportion till vad som upphandlas.
 • Ömsesidigt erkännande – intyg och certifikat som utfärdas i övriga EU/EES- länder ska gälla.

Syftet är att:

 • Säkra att all upphandling och alla inköp sker affärsmässigt med utnyttjande av tillgänglig konkurrens och i enlighet med LOU.
 • Bidra till att minska antalet leverantörer, öka kostnadsmedvetenheten och stärka universitetets inflytande och kontroll över upphandling- och inköpsprocess.
 • Minska universitetets kostnader för varor och tjänster, med bibehållen hög kvalitet.

Inköp och upphandling

Inköp gör du genom att avropa eller beställa från ett befintligt ramavtal. Om det inte finns avtal på det som du avser att köpa ska du istället göra en upphandling.

Det första du ska göra är att kontrollera om det redan finns existerande avtal. Det är viktigt att du tänker på att det finns olika typer av avtal och att dessa används på olika sätt. Det finns centrala, statliga ramavtal som vi som offentlig myndighet ska hålla oss till. Mittuniversitetet kan också, på egen hand eller tillsammans med andra universitet, ha upphandlat ett ramavtal ifall ett centralt avtal inte finns.

 • avropa.se kan du kontrollera om det finns ett centralt avtal
 • På följande sida kan du se om det finns ett ramavtal vid Mittuniversitetet 
 • Mittuniversitetet har även ramavtal tillsammans med andra universitet, främst inom IT-området.  För mer information kring dem, kontakta upphandlaren. 

 • Läs mer om att hitta avtal

Beräkna kontraktsvärde
Om inget avtal finns är det den totala kostnaden för ditt inköp som avgör hur du ska gå tillväga. Det finns en del att tänka på när du ska beräkna kontraktsvärdet. Det är till exempel den totala kostnaden som avgör, man behöver ta hänsyn till hela organisationen och du ska räkna med hela avtalets löptid.

Direktupphandling
När du ska köpa in varor eller tjänster vars kontraktsvärde går under gränsen 615 312 kronor och inget ramavtal finns ska du göra en direktupphandling.

Beräknad tidsåtgång 2-4 månader.

Förenklad upphandling
När du ska köpa in varor eller tjänster till ett värde av mellan 615 313 kronor och 1 427 377 kronor och om inget ramavtal finns ska du göra en förenklad upphandling.

Beräknad tidsåtgång 2-6 månader.

Öppen upphandling
När du ska köpa in varor eller tjänster som ligger över tröskelvärdet på 1 427 377 kronor och inget ramavtal finns så ska en öppen upphandling göras. Skicka då en beställning om upphandling till Mittuniversitetets upphandlare som kommer hjälpa dig att genomföra upphandlingen.

Beräknad tidsåtgång 3-8 månader.

Aktuella upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar annonseras alltid via e-Avrop.

Blanketter

 

Regelverk för upphandling

Finns under våra styrdokument

Attestansvar

UBW (Elektronisk faktura hantering)

Kontakt

Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

010-142 85 54