Ladok - ett av Mittuniversitetets viktigaste system

Ladok - ett av Mittuniversitetets viktigaste system

Varje högskoleenhet ska enligt högskoleförordningen föra ett register över de studerande.

framsida.jpg

 

I registret ska för varje student dokumenteras uppgifter om behörighet, urvalsgrund, skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift, antagning, deltagande i utbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknad utbildning eller annan tillgodoräknad verksamhet, samt examen. (Förordning 1993:1153).

Mittuniversitetet använder i likhet med de flesta andra lärosäten det nationella systemet Ladok. Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. Utvecklingen, den verksamhetsnära förvaltningen och driften av systemet hanteras av Ladokkonsortiet och är gemensam men varje högskola äger och ansvarar för innehållet i sitt eget register.

Ladok stödjer de studieadministrativa processerna och underlättar för högskolorna att uppfylla regelverk och uppföljningskrav från regering och myndigheter. Uppgifterna i registret styr även medelstilldelningen till universitetet.

Användare av Ladok finns på många nivåer inom universitetet: ledning och förvaltning, institutioner och studenter. Intressenter utanför universitetet är Utbildningsdepartentet, Universitets- och högskolerådet (UHR), Riksrevisionen, Statistiska centralbyrån (SCB) och Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Värt att veta om Ladok - broschyr