Universitetsledningens stab lyder direkt under förvaltningschefen.

Vi ansvarar för:

  • mötesadministration samt beredning av ärenden inför styrelsens och universitetsledningens olika möten
  • universitetets arbete med intern styrning och kontroll (ISK), verksamhetsplanering och uppföljning
  • att data för att beskriva och förstå universitetets verksamhet hålls samlad och görs tillgänglig för analys och beslut
  • särskilda utredningar och analyser i anslutning till lärosätets verksamhet, innefattande kapacitet att genomföra, projektleda eller ge administrativt stöd till sådana uppdrag
  • systemägarskapet för ett antal system/verktyg
  • att vid universitetets centraliserade registratur diarieföra inkomna och upprättade handlingar
  • arkivfrågor vid Mittuniversitetet; inklusive arkivlokaler, arkivredovisning, e-arkiv, bevarande- och gallringsfrågor samt stöd till universitetets arkivredogörare och övrig personal i arkivfrågor
  • stöd för upphandling av varor och tjänster vid universitetet
  • juridisk rådgivning angående vilka regler som gäller för universitetet i olika utbildningsfrågor, i samband med bland annat forskningsansökningar och samarbeten och frågor som har med myndigheten att göra.

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anna Connell

Arkivarie|Archivist

010-142 86 91

Anna Haeggström

Samordnare|Samordnare

010-142 84 93

Arne Wahlström

Chefsjurist|Head of Legal Affairs

010-142 88 83

Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

010-142 85 54

Carl-Åke Åström

Registrator|Registrar

010-142 86 37

Eva Rodin Svantesson

Projektledare|Project Manager

010-142 87 21

Gunilla Wikberg

Assistent|Assistent

010-142 81 82

Jon Öberg

Jurist|Jurist

010-142 78 97

Kenneth Johansson

Systemsamordnare|Systemsamordnare

010-142 78 20

Lotten Glans

Förvaltningschef|Förvaltningschef

010-142 88 81

Mona Vesslegård

Verksamhetscontroller|Controller

010-142 84 30

Ronny Asp

Registrator|Registrar

010-142 82 98

Stefan Lundborg

Utredare|Analyst

010-142 81 05

Förvaltningschef

Lotten Glans

Förvaltningschef|Förvaltningschef

010-142 88 81