Universitetsbiblioteket och studentstöd(UB)

UB:s uppdrag är att erbjuda bibliotekstjänster och lärandestöd. Lärandestödet innefattar tillgängliggörande av litteratur, att stödja informationskompetens i utbildningen och erbjuda en inspirerande studiemiljö för studenter.

DSC_5759.jpg

Till detta kommer en växande publiceringsstödsverksamhet som riktar sig mot forskare. UB har också funktionen av ett arbetsplatsbibliotek för anställda vid lärosätet, samt är öppet för allmänheten.

Våra verksamhetsområden

 

Biblioteksservice och lärandestöd

Vi ansvarar för bibliotekets undervisningsverksamhet på grundnivå och avancerad nivå avseende informationssökning, referenshantering och källkritik. I uppdraget ingår skrivhandledning och handledning i informationssökning samt talboksregistrering. Vi samordnar bemanningen vid våra informationsdiskar och utvecklar bibliotekets kundtjänst. Studiemiljön i bibliotekets lokaler ligger under detta verksamhetsområde med uppdraget att se till så att lokalerna fungerar och utvecklas utifrån våra besökares behov. Även internt verksamhets- och ledningsstöd finns i vårt uppdrag.

Forskningsnära tjänster

Arbetar med digital publicering av avhandlingar och rapporter i Diva, registrering av forskningspublikationer i Diva för spridning till nationella/internationella system, arkivering samt bibliometrisk analys. Avdelningen ger service till forskare/doktorander inklusive hjälp med systematisk litteratursökning, support på referenshanteringssystem och verktyg för val av publikationskanaler på Internet. Forskningsnära tjänster ansvarar i samarbete med arkiv, jurist och IT för uppbyggnad av en enhet för hantering av forskningsdata (DAU).

Vetenskaplig informationsförsörjning

Hanterar allt som rör UB:s inköp och förmedling av medier till universitetets studenter, lärare och forskare. Det gäller  urval och inköp av databaser, tidskrifter, kursböcker och annan litteratur, samt vår fjärrlåneservice. Vi ser också till att universitetsbibliotekets samlingar blir sökbara och tillgängliga dels på plats och dels via bibliotekets webb.

Medarbetare

Forskningsnära tjänster

Medarbetare

Biblioteksservice och lärandestöd

Medarbetare

Vetenskaplig informationsförsörjning

Medarbetare

Kontaktpersoner verksamhetsområden

Biblioteksservice och lärandestöd
Cathrine Berggren
verksamhetssamordnare

Forskningsnära tjänster
Britt-Marie Sohlström, verksamhetssamordnare

Vetenskaplig informationsförsörjning
Torun Sundström
verksamhetssamordnare

Kontakt

Saman Rashid

Bibliotekschef|Head Librarian

010-142 85 50