Tor 30 sep 2021 11:04

I varje nummer av HUV-nytt får ett ämne möjlighet att övergripande presentera den verksamhet som bedrivs inom ämnet som utbildning, forskning, aktuella projekt, och planer för ämnets framtid. Den här gången har turen kommit till pedagogik och ämnesföreträdaren Lena Boström.

lärare pedagog klassrum grundskola teknik robot

Pedagogik som vetenskapligt ämne syftar till att beskriva, förstå och förklara historiska och samtida påverkansprocesser såsom fostran, utbildning, undervisning, lärande, ledarskap, omsorg samt normer och kulturell reproduktion inom en samhällelig kontext.

Mittuniversitetet erbjuder en mängd kurser i pedagogik på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarnivå. Kurserna ges både som helfarts-, halvfarts- och kvartsfartskurser – de senare ger möjlighet att kombinera arbete och studier. Dessutom ges vissa special- och fortbildningskurser inom ämnet.

Ämnet utgör en väsentlig del av lärarutbildningsprogrammen och ingår som huvudområde i det beteendevetenskapliga programmet, i magister- och masterprogrammen liksom i utbildningen på forskarnivå. Vi genomför också uppdragsutbildningar såsom Rektorsprogrammet, Samverkan bästa skola (SBS) och Lärarlyftet kopplade till Skolverket, regionen och enskilda kommuner.

Fyra forskningsgrupper

Vi strävar efter att åstadkomma forskning som möjliggör pedagogisk utveckling. En del av forskningen vid institutionen är förskole-/ skolrelaterad, en annan del är riktad mot vuxnas lärande, E-lärande eller skolutveckling. En viktig del av utbildningen är att studenterna medvetandegörs om den forskning som pågår.

Vid UTV finns fyra forskningsgrupper:

  • Forskningsgrupp Higher Education and E-Learning (HEEL) har en tvärvetenskaplig bas i ämnena pedagogik och informatik. HEELs arbete fokuserar på konsekvenserna av den framväxande digitaliseringen av samhället och forskningsfrågor som berör digitalisering av utbildningsväsendet, livslångt lärande och det teknikstödda lärandet (TEL). HEEL är en av grundarna till den Vetenskapsrådsfinansierade nationella forskarskolan GRADE (GRAduate school for Digitalisation of Education).
  • Forskningsgruppen SKOLA fokuserar undervisning, lärande och educare i verksamheter som rör fritidshem, skola och andra utbildningsinstitutioner och har ett intressefokus för mångfald av verksamheterna i bred bemärkelse ex.vis specialpedagogik, interkulturellt förhållningssätt, genus och didaktik. Olika förståelser av praktiknära forskning är också ett centralt innehåll.  Just nu finns pågående forskningsprojekt exempelvis betyg och  bedömning, litteracitet i förskola med inriktning flerspråkiga barn, litteracitetspraktiker i skola och i fritidshem, fritidshemmets rumsliga förutsättningar för lärande, mot särskilt begåvade elever samt projekt om specialpedagogiskt stöd i olika skolformer.
  • I Forskningsgruppen Utbildningsledarskap och skolutveckling (ULS) finns intresseområden som ledarskap, ledning, styrning och skolutveckling i sammanhanget utbildning och arbetsplatslärande. Forskning i gruppen behandlar huvudmannaskap, rektorskap i skola/förskola, lärares ledarskap, skolorganisation, skolutveckling, policy, digitalisering och utbildningsledarskap i olika typer av utbildningsmiljöer samt arbetsplatslärande.
  • Forskningsgruppen Yngre barn intresserar sig för områden såsom undervisning, lärande och lek i förskolan. I gruppen finns forskningsintressen om barnkultur, estetiska ämnen, samt normkritiska perspektiv. Praktiknära forskning är en röd tråd genom de forskningsaktiviteter som drivs i gruppen.

Ett aktuellt forskningsprojekt som är betydelsefullt för elever i alla åldrar och på så sätt är gränsöverskridande mellan de olika forskningsgrupperna är Studiemotivation i skolan, vilket pågått under tre år i samarbete med Sundsvalls kommun. Först har forskning genomförts vid sju olika gymnasieprogram och nu är det inriktat mot yngre åldrar och innefattar fem grundskolor i Sundsvalls kommun. Bakgrunden är låg genomströmning, en hög andel elever med ofullständiga betyg och bristande studiemotivation. Syfte med projektet är att beskriva och analysera frågor om studiemotivation i gymnasium och grundskola. Resultaten återförs till skolorna så att skolledare, elevhälsopersonal, lärare och arbetslag kan nyttja studiens resultat till ett långsiktigt utvecklingsarbete. 

Framtidsplaner

Visionen för vår forskning är att samtliga fyra forskningsinriktningar ska ha starkare såväl nationella som internationella positioner, och att forskningens relation till grundutbildningen är självklar.

På kortare sikt vill vi utöka andelen disputerade lärare vid institutionen för att på så sätt kunna erbjuda en forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet, och fortsätta arbetet för att stärka stark regional koppling – där det regionala utvecklingsnätverket RUN är en viktig samarbetspartner. Vi vill också bland annat fortsätta utveckla vår VFU-organisation och rekrytera doktorander, disputerade lektorer och adjunkter med stark professionskoppling. 
 

Lena Boström är professor och ämnesföreträdare i pedagogik.
 

Den 15 november genomförs en nationell dialog i forskningsprojektet WATS'up (What About Teacher Shortage) om lärarbristen i Sverige. Viktiga aktörer har bjudits in för att diskutera dels orsakerna till lärarbristen, dels möjliga lösningar.

I maj 2022 arrangerar forskargruppen HEEL den internationellt aktade forskningskonferensen Networked Learning. Temat för konferensen är "Lifelong learning in a digital era". Möjlighet finns för kollegor vid Mittuniversitetet att skicka in konferenspaper och/eller att få möjlighet att lyssna på och diskutera pedagogiska frågor med världsledande forskare inom skärningspunkten högre utbildning, lärande och digitalisering.

Läs mer om ämnet pedagogik på Institutionen för utbildningsvetenskaps webbsidor


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-09-15