Universitetets ledning

Spara favorit 22 jan januari 2018

Internrevisionen

Internrevisionen är ett av styrelsens instrument för att utvärdera effektiviteten, ändamålsenligheten och säkerheten i den interna styrningen och kontrollen.

Styrelse,möte, hand, klubba

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutandeorgan och består av sammanlagt 15 personer. Mandatperioden är tre år. Förutom ordförande och rektor ingår regeringsutsedda ledamöter samt lärare och studenter (som själva utser representanter).

Universitetets ledning

Rektor 
Anders Fällström

Prorektor
Eva Dannetun

Prorektor
Mats Tinnsten  

Universitetsstrateg
Anna-Lena Perdahl

Förvaltningschef 
Håkan Stenström

HR-chef
Victoria Sjöbom

Kommunikationschef
Kicki Strandh

 

Sekreterare till rektor och förvaltningschef
Lena Stenmark