Universitetsledningen

Spara favorit 6 okt oktober 2016

Internrevisionen

Internrevisionen är ett av styrelsens instrument för att utvärdera effektiviteten, ändamålsenligheten och säkerheten i den interna styrningen och kontrollen.

Styrelse,möte, hand, klubba

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutandeorgan och består av sammanlagt 15 personer. Mandatperioden är tre år. Förutom ordförande och rektor ingår regeringsutsedda ledamöter samt lärare och studenter (som själva utser representanter).

Ledning

Rektor 
Anders Fällström

Prorektor
Mats Tinnsten  

Dekan HUV
Susanna Öhman

Dekan NMT
Hans-Erik Nilsson

Vicerektor
Christer Fröjdh

Vicerektor
Håkan Wiklund

Förvaltningschef 
Håkan Stenström

Överbibliotekarie
Morgan Palmqvist

Universitetsstrateg
Anna-Lena Perdahl

Sekreterare till rektor
Sekreterare till förvaltningschef
Lena Stenmark