Gamla bildbanksbilder

Internrevisionen

Internrevisionen är ett av styrelsens instrument för att utvärdera effektiviteten, ändamålsenligheten och säkerheten i den interna styrningen och kontrollen.

Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutandeorgan och består av sammanlagt 15 personer. Mandatperioden är tre år. Förutom ordförande och rektor ingår regeringsutsedda ledamöter samt...

Universitetets ledning

Rektor 
Anders Fällström

Prorektor för utbildning
Eva Dannetun

Prorektor för forskning
Håkan Wiklund

Universitetsstrateg
Anna-Lena Perdahl

Förvaltningschef 
Lotten Glans

HR-chef
Victoria Sjöbom

Kommunikationschef
Kicki Strandh

Planeringschef
Eva Somero Sörensen