Universitetsledningen

Spara favorit Skriv ut 6 okt oktober 2016

Internrevisionen

Internrevisionen är ett av styrelsens instrument för att utvärdera effektiviteten, ändamålsenligheten och säkerheten i den interna styrningen och kontrollen.

Styrelse,möte, hand, klubba

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutandeorgan och består av sammanlagt 15 personer. Mandatperioden är tre år. Förutom ordförande och rektor ingår regeringsutsedda ledamöter samt lärare och studenter (som själva utser representanter).

Ledning

Rektor 
Anders Fällström

Prorektor
Mats Tinnsten  

Vicerektor
Christer Fröjdh

Vicerektor
Håkan Wiklund

Förvaltningschef 
Håkan Stenström

Sekreterare till rektor
Kristina Mehlin 

Sekreterare till förvaltningschef
Lena Stenmark