Institutionen bedriver forskning inom företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik samt inom turismvetenskap och geografi.

En stor del av forskningen inom företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, och statistik bedrivs inom Centrum för ekonomiska relationer (CER) och forskargruppen SESPA. All forskning inom turismvetenskap och geografi sker inom ramen för turismforskningsinstitutet ETOUR.

Företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, och statistik

Centrum för ekonomiska relationer (CER)

Centrum för forskning om ekonomiska relationer bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision Läs mer om CER

SESPA

Projektets syfte är att samordna och koncentrera resurser för att utöka kunskapen om hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagande i glesa strukturer. Läs mer om SESPA

Turismvetenskap och geografi

Forskningen är fokuserad på fyra områden:

Naturbaserad turism

Naturen är en huvudattraktion när det gäller turism i de nordiska länderna. Naturbaserad turism är dessutom bland de snabbast växande områdena inom turism i många delar av världen. För att generera kunskap som kan stärka en hållbar utveckling av turism och friluftsliv baserat på naturresurser har ETOUR:s forskningsprogram med fokus på naturbaserad turism som mål att bedriva forskning av hög internationell kvalitet från de tre huvudperspektiven: "Efterfrågan på friluftsliv, trender och observation", "Utbud av naturturism" och "Hantering av resurser inom naturturism" .

E-turism i syfte att utveckla, marknadsföra och styra destinationer

Eftersom det är en informationsintensiv verksamhet representerar resor och turism det största området inom e-handel. ETOUR:s forskningsprogram för e-turism har som mål att tillämpa samhällsvetenskapliga teorier för att analysera och förstå nya företeelser som till exempel spridningen av e-business-applikationer och ”ubiquitous computing” på destinationer, effektivitetsvinster som IKT medför och påverkan av reklam på webben. Mer konkret fokuserar detta forskningsprogram på tre angränsande områden: "Utveckling och tillämpning av kunskap genom business intelligence-metoder", "E-marknadsundersökningar och marknadsföring inom resor och turism" och "Utvärdering av konceptualisering, genomförande och påverkan av informations- och kommunikationstekniska prototyper inom resor och turism ".

Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik

Geografer är särskilt intresserade av hur turism påverkar platser och platsernas invånare, liksom frågor om flöden mellan utgångspunkt-destination. Det huvudsakliga målet för gruppen kulturgeografer är att närma sig turism som ett geografiskt fenomen och bedriva teoretiskt och empiriskt arbete som leder fram till resultat av hög internationell standard. På ETOUR finns för närvarande tre områden av särskilt intresse inom detta övergripande forskningsområde: "Arbete och arbetare inom turism" , "Turism och planering " och "Turism och hållbarhet i utsatta områden".

Destinationer

I egenskap av ett tvärvetenskapligt område är turism – och särskilt frågor förknippade med utveckling av destinationer – varierande och under ständig utveckling. Konceptet destination är kärnan samtidigt som det är ett mångsidigt forskningstema på ETOUR. I detta forskningsområde ingår: "Popkulturturism " och "Evenemangsturism, utveckling, styrning och design av evenemang" .

Andra forskningsområden på ETOUR är turismupplevelser, regional utveckling, vindkraft och turism, trender inom turism och matturism.

För mer information om turismforskningen och ETOURs verksamhet, följ länken nedan.

Läs mer om ETOURs verksamhet

ETOUR

All forskning på avdelningen för turismvetenskap och geografi sker inom ramen för turismforskningsinstitutet ETOUR.

Publikationer

Forskningpublikationer hittar du i  DIVA Publikationer Forskningen inom turismvetenskap och geografi sker inom ramen för forskningsinstitutet ETOUR. Publikationer ETOUR

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

SVEA

Det här är portalen för dig som är intresserad av samerätt. Här hittar du snabbt och enkelt domstolsavgöranden på det samerättsliga området.

Ämnen

Läs mer om våra ämnen:

Centrum för ekonomiska relationer

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank,...

SESPA

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank,...