Samarbetsavtal Härnösands kommun

Spara favorit 1 feb februari 2018
Härnösand panorama

Mittuniversitetet och Härnösands kommun undertecknade 2016 ett samarbetsavtal för gemensam utveckling av kommunens verksamheter och universitetets utbildning och forskning. Avtalet omfattar totalt 14 miljoner kronor under perioden fram till år 2020.

Härnösands kommun och Mittuniversitetet inleder genom avtalet ett samarbete för att nå mål som stödjer utveckling av kommunens verksamheter och kommunens tillväxtstrategi samt Mittuniversitetets strategier för utbildning och forskning. Avtalet uttrycker också kommunens och universitetets ömsesidiga beroende, utmaningar, samt framgångsfaktorer för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling i regionen. 

Kommunen och universitetet ska under avtalsperioden utveckla och utvärdera en gemensam samverkansmodell som syftar till att systematiskt bereda, besluta och genomföra projekt för att stärka kopplingen mellan utbildning, forskning, samhälle och näringsliv för ökad attraktivitet och tillväxt. Mål på lång sikt är ett eller flera kompetensspetsar med nationell och internationell legitimitet samt en ökad attraktivitet för kommunen och universitetet på nationell och internationell nivå.

Forskningsprojekt

Besöksnäringscollege

Syftet är att sammanställa en nationell omvärldsanalys av utbildningsinitiativ och specifikt college inom besöksnäringen samt ETOURs roll i utbildningssystem. Forskningsinstitutet ETOUR har stor kompetens inom besöksnäring och tillhörande forskning och utbildning.

Som resultat av förstudien förväntas en rapport som inkluderar en nationell omvärldsanalys av utbildningar inom besöksnäringen, från gymnasial skola, yrkeshögskola och andra utbildningsaktörer. Analys av dagens besöksnäringscollege med områden som profil och attraktionsgrad. Beskrivning av organisation, roll och fokus för ETOUR i ett framtida besöksnäringscollege.

Projektägare: Andrew Sutherland
Projekttid: 2017-02-01 – 2017-03-31

Slutrapport från förstudienLyssna

Läs mer i beslutsprotokolletLyssna

City Movements

I uppstartsmötet av MIUN och Härnösands kommuns avtal började en diskussion att utifrån Handelsplats Härnösands behov att hitta metoder att räkna människor som passerar en punkt och deras rörelsemönster. Utifrån denna diskussion inkluderades den generella problemställningen att följa människor i projektet SMART.

Syftet med denna förstudie är att undersöka om en metod baserad på IR-kameror kan vara en lösning att uppfylla funktionella och integritetskrav som applikationen ställer. Detta kommer att ske genom att:

- Genomföra en testinstallation och samla in data på det område som Handelsplats Härnösand vill övervaka.
- Analysera data för att säkerställa att nödvändig information kan extraheras och att personlig integritet kan garanteras.

Om vi kan säkerställa ett positivt utfall på dessa två frågeställningar, har metoden en potential att vara en effektiv lösning på den utmaning som Handelsplats Härnösand beskrivit, men också generaliserbar för många andra applikationer. 

Projektägare Mittuniversitetet: Mattias O'Nils
Projektperiod: 2017-01-01 – 2017-08-31

Läs beslutsdokumentet för mer informationLyssna

Läs slutrapporten från projektetLyssna

Entreprenörer MellanRum, kreativitet och förståelse

Syftet med projektet är att fördjupa förståelsen för på vilket sätt en lärandemiljö kan planeras, utformas och byggas så att den skapar möjligheter för ett entreprenöriellt lärande där förmågor som kreativitet, förståelse och kritiskt tänkande särskilt fokuseras. Arbetet genomförs i ett samarbete med Technichus, Mittuniversitetets lärarutbildning samt verksamma lärare i Härnösands kommun. Målet med projektet blir således att fortsätta utveckla profilen Didaktiska rum vid Miuns lärarutbildning, samt utveckla Technichus verksamhet.

Projektägare Mittuniversitetet: Sofia Eriksson Bergström
Projekttid: 2016-09-01–2017-06-30

Läs beslutsdokumentet för mer information Lyssna

Fastighetsutveckling i småstadskontext

Inom Härnösands kommun bedrivs ett framåtsyftande och proaktivt arbete med utvecklande samhällsplanering. Det syftar till att skapa gynnsamma existensvillkor för kommunens medborgare, organisationer och företag och därmed till att öka kommunens attraktionskraft vilket i sin tur ger goda förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Landstinget Västernorrland är en de större organisationerna i Härnösand och förfogar över en fastighet (sjukhuslokaler) i ett attraktivt och centralt läge där det bedöms finnas möjligheter att höja nyttjandegraden och att utveckla funktioner som både kan integreras i en större struktur i den berörda delen av staden och bidra till att förändra innehåll och omgivningar i ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Landstinget har även ett intresse av att medverka till att skapa tillväxt och gynnsamma livsvillkor utifrån sin roll som både arbetsgivare och regionalt samhällsviktig institution.

Förstudien syftar till att bidra med, och utveckla, forskningsmässig kunskap om hur små stadsmiljöer kan bli mer attraktiva och möta de utmaningar de står inför genom att belysa och analysera hinder och möjligheter att fylla det tidigare sjukhusets lokaler med olika verksamheter och boenden.

Som en del av projektet avser man tillämpa designtänkande och designmetodik i förstudiens visionära, innovativa och kreativa delar för att den tillförda designkompetensen ska utgöra ett stöd för att de övergripande målen nås.

Projektägare Mittuniversitetet: Heléne Lundberg, CER
Projekttid: 2017-06-15–2018-02-15

Läs beslutsdokumentet för mer informationLyssna

Kompletterade beslutsdokument för tillförande av designkompetens i projektet.Lyssna

Tillväxtstrategi HärnösandLyssna

Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer 2017–2022Lyssna

Tidigare forskningLyssna

Workshop 1Lyssna

Regionala strategiska nätverk för innovativa affärsmodeller

Inom kulturella och kreativa näringar med utgångspunkt i forskning kring regionala strategiska nätverk kartlägga tidigare forskning om affärsmodellinnovationer kopplat till nätverkssamarbeten. Identifiera vilka hinder som behöver överbryggas och möjligheter som kan finnas för strategisk samverkan kring utveckling av affärsmodellinnovationer, nya samarbeten och affärer bland delvis konkurrerande företag och organisationer.

Projektägare Mittuniversitetet: Edith Andreassen
Projektperiod: 2016-04-01 – 2016-10-30

Slutrapport från förstudienLyssna

Läs beslutsdokumentet för mer informationLyssna

 

Spioner, Pokemons och mobiler i skolans värld

Sedan millenniumskiftet har den samhälleliga och tekniska utvecklingen medfört ett allt större frigörande från tidigare rums- och tidsmässiga förhållanden. Denna utveckling stöds med hjälp av mobil och trådlös teknik vilket även har medfört att kommunikation mellan människor utförs på fler sätt än tidigare. Ett forskningsfält kallat mobilt lärande har växt fram, som arbetar med hur mobil teknik kan bidra till lärande. Resultaten från forskningsfältet visar att lärande är en komplex social process som är länkad till den kontext det äger rum inom. I dessa kontexter relateras lärande till fysisk lokalisering, innehåll, sociala grupperingar, teknik och tid. Ett nytt område inom forskningsfältet är hur game based learning kan stödja elevers lärprocesser. Detta har beforskats tidigare i mer fysiskt låsta platser och med spel som inte varit mobila. Spel och appar som bygger på teknik som är trådlöst uppkopplad mot internet, bärbara enheter, positioneringsteknik och geotaggar fick ett genombrott under sommaren 2016. Då genom det mobila trådlösa spelet Pokemon Gos stora genomslag hos den breda allmänheten. Denna utveckling indikerar även att mobil teknik idag är en integrerad del i individers lärprocesser. Detta faktum medför ett behov av skolutveckling som tar tillvara den aktuella samhälleliga utvecklingen. Syftet med förstudien är att beskriva hur implementering av mobil teknik i grundskolan kan stödja undervisningsprocesser som är oberoende av klassrummets fysiska begränsningar.

Projektägare Mittuniversitetet: Jimmy Jaldemark
Projekttid: 2017-01-31–2017-12-31

Läs beslutsdokumentet för mer informationLyssna

Utmaning och utveckling i förskolan med bilderboken som verktyg

Högläsning är ett av de viktigaste inslagen i förskolans verksamhet. Skönlitteratur möjliggör kontakter med skriftspråket redan under barns första år och vinsterna av didaktiskt genomtänkt högläsning i förskolan är sedan länge väl belagda i tidigare forskning. Därigenom läggs en grund för barns senare läsförmåga, deras ordförråd och grammatik stimuleras till utveckling och en grund för barnens framtida skolspråk läggs redan i förskolan. Inte minst för barn med annat modersmål än svenska är dessa tidiga erfarenheter av skriftspråk ovärderliga. Men högläsning kan även berika barnen i en vidare bemärkelse, genom att möjliggöra kulturmöten, inblickar i andra sätt att leva och tänka och som utgångspunkt för att bearbeta händelser och erfarenheter i barnens liv.

Studiens syfte är att undersöka hur bilderböcker med teman som exempelvis konflikter och flykt mottas och används i förskolan, samt utveckla metoder för ett aktivt arbete kring dessa böcker i en mångkulturell förskola. Målet är att genom arbetet med bilderböckerna skapa interkulturell förståelse och bearbeta erfarenheter av exempelvis krig och flykt, samtidigt som barnens kommunikativa verktyg utvecklas. I studiens upplägg ingår kompetensutveckling för personalen som en viktig del förutom bokarbetet i barngrupp, för att utveckla kunskaper och kompetens att arbeta språkutvecklande i flerspråkiga barngrupper.

Projektägare Mittuniversitetet:
Ulla Damber, Avdelningen för utbildningsvetenskap
Eva Nordlinder, Avdelningen för humaniora

Projekttid: 2017-09-01–2018-12-31

Läs beslutsdokumentet för mer informationLyssna

Visualisering i skolan

Visualisering är tekniker och metoder som genererar en klar mental bild av väsentlig data och möjliggör en snabb och precis tolkning. Visualisering blir därmed ett verktyg vid kunskapsuppbyggnad, utbildning, lärande och beslutsfattande. Syftet med förstudien är att: 1. testa alternativa lärandemetoder via ett digitalt läromedel i matematik, 2. tillämpa metoder av användarupplevelser för interaktiva visualiseringar. I förstudien utvärderas två olika metoder att lära sig geometri i matematik i årskurs 6, traditionell undervisning jämfört med 3D-visualisering. I förstudien kommer också verktygets utformning att uvärderas.

Målet är att bidra till didaktisk utveckling inom matematikämnet genom att studera hur elever lär och hur de och lärare uppfattar två olika lärmetoder. Målet är också att ge kunskaper om 3D-visualisering inom matematikämnet samt se om det finns skillnader i hur pojkar och flickor lär sig genom att studera metoden.

I samarbete med Sundsvalls kommun genomförs en liknande studie på elever i årskurs 6 samt deras matematiklärare.

Förstudieledare: Lena Boström, professor vid avdelningen för Utbildningsvetenskap Mittuniversitetet och Mårten Sjöström, professor vid avdelningen för Informationssystem och teknologi Mittuniversitetet. Pia Liljeström, Härnösands kommun och Björn Ärnström, lärare på Wendela hellmanskolan.

Beviljad finansiering: 400 000 sek

Projektperiod: 2017-06-01 -- 2017-12-15

Läs mer i beslutsunderlagLyssna

10
8
Härnösands kommun logotyp, logga

Kontakt

Kontaktpersoner Mittuniversitetet

Måns Fahlander, projektledare
E-post mans.fahlander@proandpro.se
Telefon 070-514 57 31

Hans-Erik Nilsson, dekan fakultetet för Naturvetenskap teknik och medier (NMT)
E-post hans-erik.nilsson@miun.se
Telefon 010-142 87 39

Susanna Öhman, dekan för humanvetenskapliga fakulteten (HUV)
E-post susanna.ohman@miun.se 
Telefon:

Kontaktperson Härnösands kommun

Anneli Kuusisto, Utvecklare
E-post: anneli.kuusisto@harnosand.se
Telefon: 070-55 06 770

Mall för ansökan

Här kan du hämta mallen för att skriva en ansökan till förstudie inom samverkansavtalet med Härnösands kommun

Mall för ansökanLyssna