Samverkan med Härnösands kommun

Spara favorit 20 sep september 2019
Härnösand

Mittuniversitetet och Härnösands kommun undertecknade 2016 ett samarbetsavtal för gemensam utveckling av kommunens verksamheter och universitetets utbildning och forskning. Avtalet omfattar totalt 14 miljoner kronor under perioden fram till år 2020.

Härnösands kommun och Mittuniversitetet inleder genom avtalet ett samarbete för att nå mål som stödjer utveckling av kommunens verksamheter och kommunens tillväxtstrategi samt Mittuniversitetets strategier för utbildning och forskning. Avtalet uttrycker också kommunens och universitetets ömsesidiga beroende, utmaningar, samt framgångsfaktorer för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling i regionen. 

Kommunen och universitetet ska under avtalsperioden utveckla och utvärdera en gemensam samverkansmodell som syftar till att systematiskt bereda, besluta och genomföra projekt för att stärka kopplingen mellan utbildning, forskning, samhälle och näringsliv för ökad attraktivitet och tillväxt. Mål på lång sikt är ett eller flera kompetensspetsar med nationell och internationell legitimitet samt en ökad attraktivitet för kommunen och universitetet på nationell och internationell nivå.

 

Mallar för ansökan och slutrapportering

Här kan du hämta mallen för att skriva en ansökan till förstudie inom samverkansavtalet med Härnösands kommun

Mall för ansökanLyssna

Här kan du hämta mallen för att skriva en slutrapport på din förstudie inom samverkansavtalet med Härnösands kommun

Mall för slutrapportLyssna

Här kan du hämta Powerpointmallen för att presentation av resultat inom din förstudie inom samverkansavtalet 

Powerpointmall för presentation

Pågående Forskningsprojekt

Duvkom - Digitalisering av utbildningsväsendet i kommunerna

 

Jussara Reis Andersson har precis påbörjat sina doktorandstudier. Under fyra år framöver ska hon följa digitaliseringen av skolan med finansiering från samarbetsavtalet mellan Mittuniversitetet och Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner. Målet är att skapa en bild av hur man bäst implementerar digitaliserat stöd i undervisningen utifrån de olika förutsättningar som finns i olika kommuner och skolor. Se filmen nedan där hon presenterar sig och sin forskning.

 

Sammanfattning av förstudie

Genom nationella forskarskolan GRADE (graduate school for digitalisation of education) genomförs forskning och forskarutbildning i pedagogik där analys och diskussion berör hur digitaliseringsprocesser i kommunens för-, grund- och gymnasieskolor och utbildningsväsende bidrar tilla tt stärka kvaliteteten i utbildningsverksamheten. Det är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och kommunerna i Härnösand, Timrå och Sundsvall. För att formulera och säkerställa att uppställda mål nås samt att dialog om genomförande förs kontinuerligt tillförs projektet en referensgrupp som består av projektledare och två deltagare från varje kommun. Referensgruppen träffas ca 6 gånger per år. 

Inom projektet rekryteras en doktorand som ska presentera en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot digitalisering av utbildning inom för, grund- och gymnasieskolan. Praktiknära och tillämpbara forskningsresultat inom ledning och implementering av digitaliseringsprocesserna, en högre digitaliseringskompetens inom de deltagande kommunernas utbildningsväsende, modeller för kunskapsöverföring är viktiga redskap för resultatspridning. 

Text från pressmeddelande 25 maj 2018

Härnösands, Timrås och Sundsvalls kommuner går samman för att stötta utvecklingen av den digitala pedagogiken i för-, grund- och gymnasieskolan. Tillsammans med Mittuniversitetet satsas fyra miljoner kronor för att finansiera och rekrytera en pedagogikdoktorand inom skolområdet i Sundsvall.

– Digitaliseringen av skolan innehåller många olika komplexa aspekter, inte minst hur digitaliseringen kan främja elevernas måluppfyllelse. Då skolans verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet blir detta en kvalitetssäkring för oss där det också känns extra roligt att kunna samarbeta med regionens universitet, säger Sofia Hård, biträdande rektor på Arenaskolan i Timrå.

I projektet genomförs fallstudier på olika skolor och ett förväntat resultat är att digitaliseringskompetensen i de olika kommunernas skolorganisationer ökar. Målsättningen är att doktoranden ska presentera en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot digitalisering inom för-, grund- och gymnasieskolan. Med projektet som katalysator kommer kommunerna att stödjas i sin utveckling av skolans digitala miljö.

– Att införa digitaliseringen i skolan är ett måste för att kunna förbereda eleverna som samhällsmedborgare. Den digitala tekniken är ett bra hjälpmedel för pedagogerna i undervisningen. Den stärker dessutom likvärdigheten, säger Katarina Eriksson, IT-strateg på barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun.

Sundsvalls kommun satsar under en fyraårsperiod en miljon kronor medan Timrå och Härnösands kommuner satsar 500 000 kronor vardera under samma tidsperiod för att finansiera projektet. Mittuniversitetet satsar lika stora delar som kommunerna tillsammans, två miljoner kronor. Pengarna avsätts via samarbetsavtalen mellan kommunerna och Mittuniversitetet. 

– Vi har tätorter av olika storlek och glesbygd i vår region, vilket ger möjlighet till en nationell testbädd med många olika skolmiljöer. Regionen är en av landets mest IT-intensiva med ett mycket stort engagemang och stor kunskap inom IT och digitalisering, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik på Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet driver forskning inom informatik och pedagogik och förenar nu dessa områden i en satsning för att utveckla ett spetsområde inom digitalisering. Satsningen i Västernorrland går under epitetet DUVKOM (Digitalisering av UtbildningsVäsendet i KOMmunerna).

– Det känns jättebra att vi kan göra det här tillsammans med Mittuniversitetet, Sundsvall och Timrå. Digitaliseringen i skolorna är en strategiskt viktig utvecklingsfråga för hela regionen och när vi satsar tillsammans kan vi nå betydligt längre än var och en för sig, säger Sofia Pettersson, kommundirektör i Härnösands kommun.

Projektet blir också en del av den nationella Forskarskolan GRADE, Graduate school for digitalisation of education, som finansieras av Vetenskapsrådet och som startar hösten 2018. Forskarskolan stärker regionen med kompetensutveckling inom digitalisering och lärande. Den kommer att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt med hög akademisk kvalitet.

 

Projektledare

Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik Mittuniversitetet, e-post jimmy.jaldemark@miun.se, telefon 010-142 82 88

Projektansvarig Sundsvalls kommun

Eva Jönsson, e-post eva.jonsson@sundsvall.se, telefon 070-604 41 97

Projektperiod 

2018-07-01 -- 2022-06-30

Beviljad finansiering

2 miljoner sek

Läs mer i beslutsunderlag

DEVA-Tech

Sammanfattning av förstudie

Mittuniversitetet kommer att skapa ett studieobjekt i samarbete med Technichus för jämförande studier när det gäller utformning av inomhusmiljöer. Technichus kommer på ett pedagogiskt sätt att demonstrera hur design och växter kan samspela för att skapa en hållbar inomhusmiljö som är bättre för människor som vistas i den och för miljön. Målet är att inspirera besökare på Technichus att hitta hållbara lösningar med hjälp av växter i inomhusmiljö i sina egna miljöer och få dem att reflektera kring hållbarhet. 

I maj 2019 har Technichus en utställning som öppnar med temat ”Luft”. Utställningen kommer att bestå av fyra delar; Aerodynamik, Luft som naturfenomen (även kopplat till energi), Pneumatik, Luftens sammansättning. Budskapet är att luften består av något som påverkar oss. På nedre våningen på Technichus finns utställningar om de globala målen, kretslopp med aquaponic, geologi. Dessa kompletteras med två studierum i samarbete mellan Technichus och Mittuniversitetet med olika design och inredning för att mäta och utvärdera olika effekter. Den ena med mer traditionell inredning och möbler i fyrkantiga format. Den andra med växter och mer organiskt formade möbler. 

Förstudieledare

Lena Lorentzen, professor i Industridesign Mittuniversitetet, epost lena.lorentzen@miun.se, telefon 070-298 53 68
Lars-Åke Mikaelsson, Senior lektor i Byggproduktion, Avdelningen för Ekoteknik och Hållbart byggande EHB Mittuniversitetet, epost lars-ake.mikaelsson@miun.se, telefon 070-315 58 10
Itai Danielski, avd EHB Mittuniversitetet
Kerstin Weimer, avd PSY Mittuniversitetet

Ansvarig Härnösands kommun

Marcus Claesson, Vd Technicus, Härnösands kommun, e-post marcus.claesson@technichus.se, telefon 072-511 35 34

Beviljad finansiering

400 000 sek

Projektperiod

7 jan - 31 dec 2020

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna

DRIVE

En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och energi. Tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energisektorn. För att möta morgondagens krav på grön energi och gröna transporter driver vi nu forskningsprojektet DRIVE.

Utfasningen av bilar med förbränningsmotorer har börjat och många ersätts av elfordon. Parallellt sker en stor utbyggnad av förnybar energiproduktion med solenergi och vindenergi. Inom forskningsprojektet DRIVE kommer vi att fördjupa forskning och utveckling inom hela värdekedjan för grön energi.

Ny kunskap för regional tillväxt inom innovativa gröna transporter. SKÖRDA - Nya typer av vindytor och termoelektriska system för förnyelsebar energi från vind och mark. LAGRA – Superkondensatorer samt ny kunskap med målet att öka lagringskapaciteten i litiumjonbatterier för elbilar. LADDA - Kombinera forskning i energilagring och kraftelektronik för framsteg inom mellanlagring av förnyelsebar energi för användning i fastigheter och elbilar. Energilagret ska också fungera som effektbuffert i fastigheten och möjliggöra snabbladdning av fordon utan behov av ökad installerad effekt i nätet eller nya kraftledningar. DRIVA - Forskning på en helt ny elektrisk motor, speciellt anpassade för elbilar.

Projektet medfinansieras med stöd från samverkansavtalet för Härnösands kommun.

Övriga finansiärer är Region Västernorrland, EU regionala utvecklingsfonden, Timrå kommun, Sundsvalls kommun, Energimyndigheten och Mittuniversitetet.

Beviljad finansiering från samverkansavtalet med Härnösands kommun

1 200 000 sek

Projektledare

Håkan Olin, professor FSCN Mittuniversitetet, epost hakan.olin@miun.se, telefon 010-142 88 55

Ansvarig Härnösands kommun

Jonathan Grip, Utvecklingschef HEMAB, e-post jonathan.grip@hemab.se 

Läs mer om projektet på www.miun.se/drive

MiLo

Klimatförändringar, föroreningar och ljud har stor påverkan på samhället. I Mittuniversitetets satsning MiLo - Miljön i kontrolloopen, vill forskare med ny teknologi mäta miljöparametrar över stora områden vilket skapar helt nya möjligheter att använda denna information för beslut och styrning av industri och samhälle.

Projektets aktiviteter - att mäta miljöparametrar, presentera miljödata, utveckla innovationer och strategiskt kommunicera detta och därmed öka kunskap och förståelse - har som mål att stärka företagens och regionens attraktions- och konkurrenskraft.
Nedanstående områden ligger i fokus:

Industri

NiiT

Projektet har som målsättning att öka kunskapen och ta fram mätmetoder för positionering och karakterisering av ljudkällor i industriella miljöer och större ytor. Genom ljudkaraktärisering är det möjligt skapa säkrare och attraktivare industriella arbetsmiljöer.

Fiberbankar

Essvik liggande

Detta projekt syftar till att utveckla mättekniker för detektion och kvantifiering av miljöfarliga föroreningar i de fiberbankar som ligger upplagrade i några av Sundsvallsområdets havsvikar. Fiberbankarna består i huvudsak av cellulosaslam förorenade med exempelvis kvicksilver och arsenik. Därtill sker en nedbrytning av det organiska materialet som i sin tur förväntas frigöra gaser så som exempelvis växthusgasen metan och giftigt svavelväte.

Flygplatser

Arlanda liggande

Delprojektets mål är att utveckla nya metoder få en tillförlitlig kamerabaserad övervakning av säkerhetskritiska områden på Sundsvall-Timrå flygplats. Genom att kombinera multikamerateknik ska man säkertställa identifiering av objekt såsom människor, servicefordon, flygplan, djur, främmande föremål på rullbanor. Vid vinterunderhåll av flygplatsen finns dessutom behov av mätsystem för karakterisering av rullbanornas beläggning av snö, vatten och is. Flygplatsen inrymmer världens första operativa center för fjärrstyrning av flygtrafikledning, Remote Tower Centre. 

Skidanläggningar

Skidanläggning liggande

Här ska forskarna utveckla mätteknik för att karakterisera snöns egenskaper såsom fukthalt och kornstorlek. Det finns ett intresse för tillverkare av snökanoner som vill övervaka processen när vatten omvandlas till snö. De vill även veta mer om den tillverkade snöns egenskaper. Även arenor för vintersport har intresse av att veta mer om egenskaperna hos den snö som täcker anläggningen för att återkoppla och styra sin verksamhet. 

Projektet medfinansieras med stöd från samverkansavtalet för Härnösands kommun.

Övriga finansiärer är Region Västernorrland, EU regionala utvecklingsfonden, Timrå kommun, Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet.

Beviljad finansiering från samverkansavtalet med Härnösands kommun

900 000 sek

Projektledare

Benny Thörnberg, Docent STC Mittuniversitetet, epost benny.thornberg@miun.se

Ansvarig Härnösands kommun

 

Läs mer om projektet på www.miun.se/milo

 

Stöd vid demens

Målet med projektet är att personer med demenssjukdom erbjuds stöd för att kunna öka känslan av sammanhang och ges möjligheter att kunna bo hemma längre i välkänd miljö, samt att och att både anhöriga och närstående kan känna sig trygga i det

Projektet inkluderar två kommuner och har till syfte att med hjälp av ett personcentrerat multidimensionellt stödprogram stödja och/eller förbättra känsla av sammanhang och därmed upplevd livskvalitet hos hemmaboende personer med demenssjukdom samt ge stöd till deras anhöriga. En viktig del i projektet är också att förbättra kunskaperna hos personal om personer i tidigt skede av demenssjukdom inom kommunen.

Projektägare: Ove Hellzen
Projekttid: 2018-12-01 - 2021-12-30

Läs projektansökanLyssna

Turism och hållbar utveckling i Härnösand och Höga kusten

Sammanfattning av förstudie

Despite Härnösand’s position as a key gateway community to the Höga Kusten UNESCO World Heritage site, its full potential as a tourist destination has not been realized. This is somewhat surprising given that the city’s growth strategy (Tillväxtstrategi Härnösand, 2017) highlights the significance of Höga Kusten both as an internationally recognized site as well as its brand image. Indeed, the growth strategy pinpoints the region’s attraction for cruise tourists and hikers, as well its various cultural and historical facilities.

This pre-study aims to identify the potential for further developing tourism in Härnösand and Höga Kusten in a manner that enhances the region’s overall sustainability. The objective is to avoid the “numbers game” whereby communities chase increasing arrivals and revenues without anticipating the ramifications of this increase. Rather, the hope is that this pre-study will lay the ground for tourism development in the region in a manner that supports the community’s overall sustainability objectives. As a point of departure, it focuses on the following broad themes: (a) festivals and events; (b) nature-based tourism with a specific emphasis on coastal attractions; (c) gastronomy and; (d) the potential of establishing a college offering an innovative education with regards to the visitor industry. This background research will lead towards a full-blown project application for effectively developing and managing tourism in the context of Härnösand’s overall sustainability objectives.

 

Förstudieledare

Dimitri Ioannides, forskare vid forskningscentrum Etour Mittuniversitetet Östersund, epost dimitri.ioannides@miun.se, telefon 010-142 87 11

Ansvarig Härnösands kommun

Olle Lidgren, e-post olle.lidgren@harnosand.se, telefon 0611-34 82 57

Beviljad finansiering

350 000 sek

Projektperiod

1 jan - 30 sept 2019

Fördjupad information finns på projektets webbsida på Etour

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna

Utmaning och utveckling i förskolan med bilderboken som verktyg

Högläsning är ett av de viktigaste inslagen i förskolans verksamhet. Skönlitteratur möjliggör kontakter med skriftspråket redan under barns första år och vinsterna av didaktiskt genomtänkt högläsning i förskolan är sedan länge väl belagda i tidigare forskning. Därigenom läggs en grund för barns senare läsförmåga, deras ordförråd och grammatik stimuleras till utveckling och en grund för barnens framtida skolspråk läggs redan i förskolan. Inte minst för barn med annat modersmål än svenska är dessa tidiga erfarenheter av skriftspråk ovärderliga. Men högläsning kan även berika barnen i en vidare bemärkelse, genom att möjliggöra kulturmöten, inblickar i andra sätt att leva och tänka och som utgångspunkt för att bearbeta händelser och erfarenheter i barnens liv.

Studiens syfte är att undersöka hur bilderböcker med teman som exempelvis konflikter och flykt mottas och används i förskolan, samt utveckla metoder för ett aktivt arbete kring dessa böcker i en mångkulturell förskola. Målet är att genom arbetet med bilderböckerna skapa interkulturell förståelse och bearbeta erfarenheter av exempelvis krig och flykt, samtidigt som barnens kommunikativa verktyg utvecklas. I studiens upplägg ingår kompetensutveckling för personalen som en viktig del förutom bokarbetet i barngrupp, för att utveckla kunskaper och kompetens att arbeta språkutvecklande i flerspråkiga barngrupper.

Projektägare Mittuniversitetet:
Ulla Damber, Avdelningen för utbildningsvetenskap
Eva Nordlinder, Avdelningen för humaniora

Projekttid: 2017-09-01–2018-12-31

Läs beslutsdokumentet för mer informationLyssna

Inventering av material- och energiflöden inom Foodtech i Härnösands kommun

Sammanfattning av förstudien

Denna förstudie handlar om inventering av lämpliga material- och energiflöden, restprodukter och spillenergi för att hitta nya sätt att producera mat lokalt på ett hållbart och resurseffektivt sätt.

"Vår ambition är att ge mervärden åt produkter som betraktas som avfall och skapa tillväxt och miljönytta, säger Henrik Haller, forskare vid Mittuniversitetets avdelning för Ekoteknik och hållbart byggande. Målet är att ta fram viktig bakgrundsinformation för framtida foodtech projekt i Härnösand. Förstudien omfattar kostenheten och storköket Navet med flera. Därtill kommer kontakter att hållas med HEMAB och nationella avfallshanterare som Ragn-Sells. Kartläggningen görs med hjälp av datorbaserat geografiskt informationssystem (GIS)." 

–  Vi ser att vår region kan vara med och utveckla en hållbar livsmedelsindustri vilket ger tillväxt och fler jobb i enlighet med ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin, säger Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning. Här finns stora möjligheter för branschöverskridande synergier, inte minst utifrån länets starka skogsbaserade industristruktur.

Beviljad finansiering 

380 000 sek

Projektperiod

2019-04-01 -- 2019-11-30

Projektledare

Henrik Haller, forskare Institutionen för ekoteknik och byggande Mittuniversitetet, telefon 072-581 61 36, e-post henrik.haller@miun.se 

Paul van den Brink, forskare Institutionen för ekoteknik och byggande Mittuniversitetet, telefon 072-581 16 21, e-post paul.vandenbrink@miun.se

Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning, telefon 070-550 67 70, e-post anneli.kuusisto@harnosand.se

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna

Universiell utformning av Foodtech

Sammanfattning av förstudien

Denna förstudie handlar om att utveckla en modell för informationsöverföring mellan konsumenter och producenter i livsmedelskedjan.

"Modellen ska identifiera vilken information man kan samla om livsmedelsproduktion och hur den kan visualiseras till konsumenter på bästa sätt, säger Anna-Sara Fagerholm, projektledare för förstudien vid Mittuniversitetet. Modellen ska provas i en fallstudie på Peckas Naturodlingar, och produkten Peckas tomater, i Härnösand som är Europas största kretsloppsodling idag."

–  Vi ser att vår region kan vara med och utveckla en hållbar livsmedelsindustri vilket ger tillväxt och fler jobb i enlighet med ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin, säger Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning. Här finns stora möjligheter för branschöverskridande synergier, inte minst utifrån länets starka skogsbaserade industristruktur.

Livsmedelsstrategin beskriver en vision som innebär att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv. Men i verkligheten präglas den av främst små och medelstora företag med begränsade investeringar och lågt fokus på FoU. Samtidigt finns det ett större utbud av livsmedelsprodukter på marknaden som gör det svårt för konsumenterna att välja de produkter som bäst uppfyller deras behov och principer. Syftet med förstudien är att utveckla en modell för tillförlitlig direkt informationsöverföring mellan producenter och konsumenter. Modellen ska identifiera vilken information man kan samla om livsmedelsproduktion, och hur informationen kan visualiseras till konsumenter på bästa sätt. Modellen kommer att provas i en fallstudie vid en av de industriella produktionsanläggningarna i Härnösand där den tillämpas på produkten Peckas tomater. Förstudien ses som en möjlighet att bygga en plattform för ett större projekt där målsättningen är att formulera frågeställningar inom ramarna för kommande steg två i Vinnova tillsammans med SLU och det nationella nätverket Swedish Surplus Energy Coorporation (SSEC), och/eller en ERUF-ansökan som del i etablering av ett centrum för forskning, utveckling och innovation inom cirkulär livsmedelsproduktion och foodtech i Härnösand och regionen.

Syftet med förstudien är att utveckla en modell för tillförlitlig direkt informationsöverföring mellan producenter och konsumenter. Modellen kommer att identifiera vilken information man kan samla om livsmedelsproduktion, och hur informationen skulle kunna visualiseras till konsumenter på bästa sätt. Modellen kommer att provas i en fallstudie vid en av de industriella produktionsanläggningarna i Härnösand där den tillämpas på produkten Peckas tomater.

Förstudiens mål är att presentera en modell för direkt informationsöverföring mellan producenter och konsumenter genom livscykelanalys.

Beviljad finansiering 

400 000 sek

Projektperiod

2019-04-01 -- 2019-10-31

Projektledare

Kristina Brink, forskare Institutionen för Design Mittuniversitetet, telefon 070-521 13 36, e-post kristina.brink@miun.se

Anna-Sara Fagerholm, forskare Institutionen för Design Mittuniversitetet, telefon 070-293 64 26, e-post anna-sara.fagerholm@miun.se

Itai Danielski, forskare forskare Institutionen för ekoteknik och byggande Mittuniversitetet, telefon 010-142 87 16, e-post itai.danielski@miun.se

Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning, telefon 070-550 67 70, e-post anneli.kuusisto@harnosand.se

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna

Utveckling av Fiskfoder inom Foodtech

Sammanfattning av förstudien

Själva begreppet Foodtech handlar i stora drag om att via innovation och forskning utveckla livsmedelsbranschen till att bli mer hållbar. Den första förstudien handlar om att undersöka förutsättningarna för att producera fiskfoder i bioslam från massaindustri.

"Vi kommer att undersöka förutsättningarna för att producera fullvärdigt insektsprotein för utfodring av odlad fisk, säger projektledaren Mikael Gulliksson, forskare vid Mittuniversitetet. Målsättningen är att tillvarata näringsämnen i bioslam från regionens massaindustri och odla fluglarver som kan bli fiskfoder i slammet."

Bioslam är en förhållandevis homogen industriell restprodukt och den goda tillgången till råvaran i vår region är avgörande för att på längre sikt skala upp andra produktionsprocesser för framställning av protein, t ex på jästsvampar, växter och bakterier.

–  Vi ser att vår region kan vara med och utveckla en hållbar livsmedelsindustri vilket ger tillväxt och fler jobb i enlighet med ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin, säger Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning. Här finns stora möjligheter för branschöverskridande synergier, inte minst utifrån länets starka skogsbaserade industristruktur.

Beviljad finansiering 

140 000 sek

Projektperiod

2019-04-01 -- 2019-12-31

Projektledare

Erik Hedenström, professor Institutionen för kemiteknik Mittuniversitetet, e-post erik.hedenstrom@miun.se 

Mikael Gulliksson, forskare Institutionen för kemiteknik Mittuniversitetet e-post mikael.gulliksson@miun.se

Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning, telefon 070-550 67 70, e-post anneli.kuusisto@harnosand.se

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna

Avslutade forskningsprojekt

Fastighetsutveckling i småstadskontext

Inom Härnösands kommun bedrivs ett framåtsyftande och proaktivt arbete med utvecklande samhällsplanering. Det syftar till att skapa gynnsamma existensvillkor för kommunens medborgare, organisationer och företag och därmed till att öka kommunens attraktionskraft vilket i sin tur ger goda förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Landstinget Västernorrland är en de större organisationerna i Härnösand och förfogar över en fastighet (sjukhuslokaler) i ett attraktivt och centralt läge där det bedöms finnas möjligheter att höja nyttjandegraden och att utveckla funktioner som både kan integreras i en större struktur i den berörda delen av staden och bidra till att förändra innehåll och omgivningar i ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Landstinget har även ett intresse av att medverka till att skapa tillväxt och gynnsamma livsvillkor utifrån sin roll som både arbetsgivare och regionalt samhällsviktig institution.

Förstudien syftar till att bidra med, och utveckla, forskningsmässig kunskap om hur små stadsmiljöer kan bli mer attraktiva och möta de utmaningar de står inför genom att belysa och analysera hinder och möjligheter att fylla det tidigare sjukhusets lokaler med olika verksamheter och boenden.

Som en del av projektet avser man tillämpa designtänkande och designmetodik i förstudiens visionära, innovativa och kreativa delar för att den tillförda designkompetensen ska utgöra ett stöd för att de övergripande målen nås.

Projektägare Mittuniversitetet: Heléne Lundberg, CER
Projekttid: 2017-06-15–2018-02-15

Läs beslutsdokumentet för mer informationLyssna

Kompletterade beslutsdokument för tillförande av designkompetens i projektet.Lyssna

Tillväxtstrategi HärnösandLyssna

Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer 2017–2022Lyssna

Tidigare forskningLyssna

Workshop 1Lyssna

Visualisering i skolan

Visualisering är tekniker och metoder som genererar en klar mental bild av väsentlig data och möjliggör en snabb och precis tolkning. Visualisering blir därmed ett verktyg vid kunskapsuppbyggnad, utbildning, lärande och beslutsfattande. Syftet med förstudien är att: 1. testa alternativa lärandemetoder via ett digitalt läromedel i matematik, 2. tillämpa metoder av användarupplevelser för interaktiva visualiseringar. I förstudien utvärderas två olika metoder att lära sig geometri i matematik i årskurs 6, traditionell undervisning jämfört med 3D-visualisering. I förstudien kommer också verktygets utformning att uvärderas.

Målet är att bidra till didaktisk utveckling inom matematikämnet genom att studera hur elever lär och hur de och lärare uppfattar två olika lärmetoder. Målet är också att ge kunskaper om 3D-visualisering inom matematikämnet samt se om det finns skillnader i hur pojkar och flickor lär sig genom att studera metoden.

I samarbete med Sundsvalls kommun genomförs en liknande studie på elever i årskurs 6 samt deras matematiklärare.

Förstudieledare: Lena Boström, professor vid avdelningen för Utbildningsvetenskap Mittuniversitetet och Mårten Sjöström, professor vid avdelningen för Informationssystem och teknologi Mittuniversitetet. Pia Liljeström, Härnösands kommun och Björn Ärnström, lärare på Wendela hellmanskolan.

Beviljad finansiering: 400 000 sek

Projektperiod: 2017-06-01 -- 2017-12-15

Läs mer i beslutsunderlagLyssna

Boström, L. , Sjöström, M. , Karlsson, H. , Sundgren, M. , Andersson, M. , Olsson, R. & Åhlander, J. (2018). Digital visualisering i skolan : Mittuniversitetets slutrapport från förstudien. Sundsvall : Mittuniversitetet 

Hämta slutrapporten Visualisering i skolan som PDFLyssna

Besöksnäringscollege

Syftet är att sammanställa en nationell omvärldsanalys av utbildningsinitiativ och specifikt college inom besöksnäringen samt ETOURs roll i utbildningssystem. Forskningsinstitutet ETOUR har stor kompetens inom besöksnäring och tillhörande forskning och utbildning.

Som resultat av förstudien förväntas en rapport som inkluderar en nationell omvärldsanalys av utbildningar inom besöksnäringen, från gymnasial skola, yrkeshögskola och andra utbildningsaktörer. Analys av dagens besöksnäringscollege med områden som profil och attraktionsgrad. Beskrivning av organisation, roll och fokus för ETOUR i ett framtida besöksnäringscollege.

Projektägare: Andrew Sutherland
Projekttid: 2017-02-01 – 2017-03-31

Slutrapport från förstudienLyssna

Läs mer i beslutsprotokolletLyssna

City Movements

I uppstartsmötet av MIUN och Härnösands kommuns avtal började en diskussion att utifrån Handelsplats Härnösands behov att hitta metoder att räkna människor som passerar en punkt och deras rörelsemönster. Utifrån denna diskussion inkluderades den generella problemställningen att följa människor i projektet SMART.

Syftet med denna förstudie är att undersöka om en metod baserad på IR-kameror kan vara en lösning att uppfylla funktionella och integritetskrav som applikationen ställer. Detta kommer att ske genom att:

- Genomföra en testinstallation och samla in data på det område som Handelsplats Härnösand vill övervaka.
- Analysera data för att säkerställa att nödvändig information kan extraheras och att personlig integritet kan garanteras.

Om vi kan säkerställa ett positivt utfall på dessa två frågeställningar, har metoden en potential att vara en effektiv lösning på den utmaning som Handelsplats Härnösand beskrivit, men också generaliserbar för många andra applikationer. 

Projektägare Mittuniversitetet: Mattias O'Nils
Projektperiod: 2017-01-01 – 2017-08-31

Läs beslutsdokumentet för mer informationLyssna

Läs slutrapporten från projektetLyssna

Spioner, Pokemons och mobiler i skolans värld

Sedan millenniumskiftet har den samhälleliga och tekniska utvecklingen medfört ett allt större frigörande från tidigare rums- och tidsmässiga förhållanden. Denna utveckling stöds med hjälp av mobil och trådlös teknik vilket även har medfört att kommunikation mellan människor utförs på fler sätt än tidigare. Ett forskningsfält kallat mobilt lärande har växt fram, som arbetar med hur mobil teknik kan bidra till lärande. Resultaten från forskningsfältet visar att lärande är en komplex social process som är länkad till den kontext det äger rum inom. I dessa kontexter relateras lärande till fysisk lokalisering, innehåll, sociala grupperingar, teknik och tid. Ett nytt område inom forskningsfältet är hur game based learning kan stödja elevers lärprocesser. Detta har beforskats tidigare i mer fysiskt låsta platser och med spel som inte varit mobila. Spel och appar som bygger på teknik som är trådlöst uppkopplad mot internet, bärbara enheter, positioneringsteknik och geotaggar fick ett genombrott under sommaren 2016. Då genom det mobila trådlösa spelet Pokemon Gos stora genomslag hos den breda allmänheten. Denna utveckling indikerar även att mobil teknik idag är en integrerad del i individers lärprocesser. Detta faktum medför ett behov av skolutveckling som tar tillvara den aktuella samhälleliga utvecklingen. Syftet med förstudien är att beskriva hur implementering av mobil teknik i grundskolan kan stödja undervisningsprocesser som är oberoende av klassrummets fysiska begränsningar.

Projektägare Mittuniversitetet: Jimmy Jaldemark
Projekttid: 2017-01-31–2017-12-31

Läs beslutsdokumentet för mer informationLyssna

Entreprenörer MellanRum, kreativitet och förståelse

Syftet med projektet är att fördjupa förståelsen för på vilket sätt en lärandemiljö kan planeras, utformas och byggas så att den skapar möjligheter för ett entreprenöriellt lärande där förmågor som kreativitet, förståelse och kritiskt tänkande särskilt fokuseras. Arbetet genomförs i ett samarbete med Technichus, Mittuniversitetets lärarutbildning samt verksamma lärare i Härnösands kommun. Målet med projektet blir således att fortsätta utveckla profilen Didaktiska rum vid Miuns lärarutbildning, samt utveckla Technichus verksamhet.

Projektägare Mittuniversitetet: Sofia Eriksson Bergström
Projekttid: 2016-09-01–2017-06-30

Läs beslutsdokumentet för mer information Lyssna

Regionala strategiska nätverk för innovativa affärsmodeller

Inom kulturella och kreativa näringar med utgångspunkt i forskning kring regionala strategiska nätverk kartlägga tidigare forskning om affärsmodellinnovationer kopplat till nätverkssamarbeten. Identifiera vilka hinder som behöver överbryggas och möjligheter som kan finnas för strategisk samverkan kring utveckling av affärsmodellinnovationer, nya samarbeten och affärer bland delvis konkurrerande företag och organisationer.

Projektägare Mittuniversitetet: Edith Andreassen
Projektperiod: 2016-04-01 – 2016-10-30

Slutrapport från förstudienLyssna

Läs beslutsdokumentet för mer informationLyssna

 

Barn och utbildning

Design för hållbart lärande på Kulturmagasinet

Barnkultur. teknik och hållbarhet

Förstudien syftar till att utveckla ny kunskap om hur museer kan planera och utforma pedagogiskt anpassade lärmiljöer kring arbete med barnkultur, hållbarhet och teknik som är väl lämpade för barns och ungas behov och förutsättningar. Den syftar även till att utveckla verktyg som kan förbättra för lärares möjligheter i att nyttja museet som lärandemiljö i den vardagliga  undervisningspraktiken. Målbilden för förstudien är att den ska bidra till samverkan, kunskapsutveckling och kompetensväxling mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls museum. Avsikten är att förstudien  också på längre sikt ska bidra till ett mer formaliserat  samarbete  mellan  universitet,  museum  och  verksamma  lärare, liksom mellan olika forskare vid universitetet. Ytterligare ett mål är att genom denna förstudie kunna utveckla tanken runt en variant av  de didaktiska labb som en gång var tänkta att stärka och göra lärarutbildningen vid Mittuniversitetet unik i sitt slag som  en modern lärarutbildning. Att lärarutbildningen faktiskt  designar undervisningen med de olika kommunikationsytor  och läranderum som, enligt senaste forskningen om hur lärande kan betraktas och äga rum, krävs för att förbereda dagens lärare för sitt uppdrag. Detta skulle även skapa stora möjligheter att utveckla den forskningsanknytning som  lärarprogrammen vid Miun är i så stort behov av. 

Förstudieansvariga

Sofia Bergström Eriksson, UTV Mittuniversitetet, e-post sofia.eriksson@miun.se, telefon 070-620 28 57

Annika Hellman, UTV Mittuniversitetet, e-post annika.hellman@miun.se, telefon 010-142 82 25

Daniel Eklund, Sundsvalls Museum, e-post daniel.eklund@sundsvall.se

Beviljad finansiering

450 000 sek

Projektperiod

1 mars 2019 - 29 feb 2020

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna

Digitaliseringsagenterna

Projektbeskrivning

Förstudien har tre ansatser; att

  1. bidra till digitaliseringsforskningen i Forum för Digitalisering, FODI, på Mittuniversitetet, genom att ta hjälp av en minoritetsgrupp i sammanhanget, i detta fall barn som går på mellanstadiet, för att med samskapande (co-creation) metoder fördjupa och bredda förståelsen av vad digitalisering kan uppfattas vara och tänkas bli,

  2.  skapa en metod och en verktygsuppsättning som har sin grund i mellanstadiebarns egen förståelse och i digitaliseringsforskning för att hjälpa mellanstadielärare att ta upp digitalisering i sin undervisning,

  3. kommunicera Mittuniversitetets digitaliseringsforskning i regionen för att på så sätt inkludera unga människor som traditionellt sett inte ser sig som teknikkompetenta i en tänkbar studentrekryteringsgrupp,

  4. ta fram en uppdragsutbildning för lärare på mellan- och högstadiet som jobbar med ämnena teknik och samhällskunskap, där digitaliseringens samhällspåverkan är en del av det centrala innehållet i lgr11.

På så sätt är förhoppningen att elever och lärare på mellanstadiet får en djupare förståelse för vad digitalisering kan betyda och vilka möjligheter digitalisering innebär för samhälle och individ. Genom den samskapande metodiken är målbilden att med hjälp av det framtagna materialet genom lärarna förmedla till de unga att de har möjlighet att vara med och påverka vår gemensamma framtid i det digitala samhället.

Vår vision är att hjälpa mellanstadielärare att ta upp digitalisering i sin undervisning med grund i forskning och med ett tydligt samkapande arbetssätt som tydliggör de demokratiska aspekterna av samhällets digitalisering. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för elever och lärare på mellanstadiet att diskutera vad begreppet digitalisering betyder och vilka möjligheter digitalisering innebär för samhälle och individ. Vi vill genom lärarna förmedla till de unga att de har möjlighet att vara med och påverka vår gemensamma framtid genom digitalisering. Från HT 20.18 ingår digitalisering i läroplanen och LGR 11 säger: "…ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse
för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället." Många lärare känner sig osäkra på begreppet och vi vill erbjuda dem verktyg som de kan använda sig av i sin undervisning.

Projektansvarig Mittuniversitetet

  • Caroline Wallmark, IST Mittuniversitetet, e-post caroline.wallmark@miun.se, mobil 010-1428973
  • Katarina Gidlund, IST Mittuniversitetet, e-post katarina.l.gidlund@miun.se, mobil 010-1428921
  • Lisa Sällvin, IST Mittuniversitetet, e-post lisa.sallvin@miun.se, mobil 072-581 89 88

Projektansvarig Sundsvalls kommun

  • Håkan R Johansson, Mediotek Sundsvall, e-post hakan.r.johansson@sundsvall.se, mobil 073-2742155
  • Lina Persson, Höglunda skolan Sundsvalls kommun, e-post lina.persson@skola.sundsvall.se, mobil 070-6177055

Projektperiod

2018-02-01-2018-12-31

Beviljad finansiering

783 000 sek

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna

Lilla Digitaliseringsboken 4.0Lyssna

DA lärarhandledning 2.0Lyssna

Slutrapport Digitaliseringsagenterna 2018-2019Lyssna

Duvkom - Digitalisering av utbildningsväsendet i kommunerna

Jussara Reis Andersson prestenterar sig - ny doktorand inom DUVKOM

Jussara Reis Andersson har precis påbörjat sina doktorandstudier. Under fyra år framöver ska hon följa digitaliseringen av skolan med finansiering från samarbetsavtalet mellan Mittuniversitetet och Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner. Målet är att skapa en bild av hur man bäst implementerar digitaliserat stöd i undervisningen utifrån de olika förutsättningar som finns i olika kommuner och skolor. Se filmen nedan där hon presenterar sig och sin forskning.

Sammanfattning av förstudie

Genom nationella forskarskolan GRADE (graduate school for digitalisation of education) genomförs forskning och forskarutbildning i pedagogik där analys och diskussion berör hur digitaliseringsprocesser i kommunens för-, grund- och gymnasieskolor och utbildningsväsende bidrar till att stärka kvaliteteten i utbildningsverksamheten. Det är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och kommunerna i Härnösand, Timrå och Sundsvall. För att formulera och säkerställa att uppställda mål nås samt att dialog om genomförande förs kontinuerligt tillförs projektet en referensgrupp som består av projektledare och två deltagare från varje kommun. Referensgruppen träffas ca 6 gånger per år. 

Inom projektet rekryteras en doktorand som ska presentera en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot digitalisering av utbildning inom för, grund- och gymnasieskolan. Praktiknära och tillämpbara forskningsresultat inom ledning och implementering av digitaliseringsprocesserna, en högre digitaliseringskompetens inom de deltagande kommunernas utbildningsväsende, modeller för kunskapsöverföring är viktiga redskap för resultatspridning. 

Text från pressmeddelande 25 maj 2018

Härnösands, Timrås och Sundsvalls kommuner går samman för att stötta utvecklingen av den digitala pedagogiken i för-, grund- och gymnasieskolan. Tillsammans med Mittuniversitetet satsas fyra miljoner kronor för att finansiera och rekrytera en pedagogikdoktorand inom skolområdet i Sundsvall.

– Digitaliseringen av skolan innehåller många olika komplexa aspekter, inte minst hur digitaliseringen kan främja elevernas måluppfyllelse. Då skolans verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet blir detta en kvalitetssäkring för oss där det också känns extra roligt att kunna samarbeta med regionens universitet, säger Sofia Hård, biträdande rektor på Arenaskolan i Timrå.

I projektet genomförs fallstudier på olika skolor och ett förväntat resultat är att digitaliseringskompetensen i de olika kommunernas skolorganisationer ökar. Målsättningen är att doktoranden ska presentera en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot digitalisering inom för-, grund- och gymnasieskolan. Med projektet som katalysator kommer kommunerna att stödjas i sin utveckling av skolans digitala miljö.

– Att införa digitaliseringen i skolan är ett måste för att kunna förbereda eleverna som samhällsmedborgare. Den digitala tekniken är ett bra hjälpmedel för pedagogerna i undervisningen. Den stärker dessutom likvärdigheten, säger Katarina Eriksson, IT-strateg på barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun.

Sundsvalls kommun satsar under en fyraårsperiod en miljon kronor medan Timrå och Härnösands kommuner satsar 500 000 kronor vardera under samma tidsperiod för att finansiera projektet. Mittuniversitetet satsar lika stora delar som kommunerna tillsammans, två miljoner kronor. Pengarna avsätts via samarbetsavtalen mellan kommunerna och Mittuniversitetet. 

– Vi har tätorter av olika storlek och glesbygd i vår region, vilket ger möjlighet till en nationell testbädd med många olika skolmiljöer. Regionen är en av landets mest IT-intensiva med ett mycket stort engagemang och stor kunskap inom IT och digitalisering, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik på Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet driver forskning inom informatik och pedagogik och förenar nu dessa områden i en satsning för att utveckla ett spetsområde inom digitalisering. Satsningen i Västernorrland går under epitetet DUVKOM (Digitalisering av UtbildningsVäsendet i KOMmunerna).

– Det känns jättebra att vi kan göra det här tillsammans med Mittuniversitetet, Sundsvall och Timrå. Digitaliseringen i skolorna är en strategiskt viktig utvecklingsfråga för hela regionen och när vi satsar tillsammans kan vi nå betydligt längre än var och en för sig, säger Sofia Pettersson, kommundirektör i Härnösands kommun.

Projektet blir också en del av den nationella Forskarskolan GRADE, Graduate school for digitalisation of education, som finansieras av Vetenskapsrådet och som startar hösten 2018. Forskarskolan stärker regionen med kompetensutveckling inom digitalisering och lärande. Den kommer att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt med hög akademisk kvalitet.

 

Projektledare

Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik Mittuniversitetet, e-post jimmy.jaldemark@miun.se, telefon 010-142 82 88

Doktorand i projektet

Jussara Ries Andersson

Projektansvarig Sundsvalls kommun

Eva Jönsson, e-post eva.jonsson@sundsvall.se, telefon 070-604 41 97
Pål Christensson, e-post pal.christensson@sundsvall.se
Katarina Eriksson

Projektperiod 

2018-07-01 -- 2022-06-30

Beviljad finansiering

2 miljoner sek

Läs mer i beslutsunderlag

Hot och trakasserier på digitala medier

Hot och trakasserier på digitala medier - en fokusgruppstudie på fritidsgårdar i Sundsvalls kommun

I Sundsvalls kommun har personal på fritidsgårdar uppmärksammat hot, mobbing, kränkningar och trakasserier bland ungdomar på fritidsgårdar som ett allt större problem och att digitala medier är en arena där detta sker i allt högre utsträckning. Sundsvalls kommun har via trygghetsgrupperna kontaktat Mittuniversitetets forskare för ett samarbete kring denna förstudie. 

Det övergripande syftet med förstudien är att få ökad kunskap om ungdomars perspektiv på problemet med hot, mobbing, kränkningar och trakasserier på digitala medier och att tillsammans med dem förstå vad som kan minska riskerna för detta. Målet är att förstudien ska generera kunskap som gör att förebyggande och åtgärdande interventioner kan skapas och studeras. Intervjuer kommer att påbörjas under mars 2019. 

Beviljad finansiering

500 000 SEK

Projektperiod

1 mars 2019 - 29 feb 2020

Projektmedlemmar

Katja Gillander Gådin, professor HLV Mittuniversitetet, e-post katja.gillandergadin@miun.se, telefon 010-142 85 41

Hélene Dahlqvist, HLV Mittuniversitetet, e-post helene.dahlqvist@miun.se, telefon 010-142 85 02

Lars-Ove Johansson, Sundsvalls kommun, e-post lars-ove.johansson@sundsvall.se, telefon 070-653 38 44

Läs mer i beslutsunderlaget. Lyssna

Museet - ett didaktiskt rum

Denna förstudie kommer att studera undervisning och lärande som sker vid Sundsvalls museum. Studiens övergripande syfte är att undersöka museum som didaktiska rum - speciellt lärmiljöer där kulturarv används historiskt meningsskapande, värdepedagogiskt och identitetsformande. Studierna kommer genomföras på Sundsvalls museums skolverksamhet under 2017-2018. Det finns ingen forskning som analyserat denna verksamhet som lärmiljö och didaktiskt rum tidigare. Studierna kommer att genomföras vid Kulturmagasinet och Friluftsmuseet Norra berget.

Projektledare: Carola Nordbäck, historiker och religionsvetare vid Mittuniversitetet och Glenn Svedin, lektor i historia vid Mittuniversitetet.

Ansvarig från Sundsvalls kommun: Daniel Eklund, chef Sundsvalls museum, Eva Jönsson, skolområdeschef

Projektperiod: 2017-02-01 -- 2018-05-31

Beviljad finansiering: 400 000 sek

Läs mer i beslutsunderlagLyssna

Studiemotivation och lärande

Den nationella situationen om bristande studiemotivation som Sveriges Elevkårer visat är intressant för Sundsvalls kommun. I de lokala verksamhetsplaner som gymnasieprogrammen vid Sundsvalls gymnasium skrivit för läsåret 2015/2016 har en högt prioriterad verksamhet varit att höja elevers studiemotivation. Detta med anledning av att Sundsvall för pår 2015 ligger 10% under rikssiffror för tillhörd kommungrupp vad avser studentgenomströmning.  Forskningsprojektet fokuserar vad som avgör gymnasieelevers studiemotivation/ brist på motivation. Målsättningen med studien är at bidra till en förbättrad förståelse för vad som avgör grad av studiemotivation. Studien blir i sin tur värdefull för Sundsvalls kommuns skolors arbete med att hjälpa elever att lyckas i sina studier likväl som innehåll i Mittuniversitetets lärarutbildningar.  

Projektledning: Göran Bostedt och Lena Boström Mittuniversitetet samt Jonas Larsson, utredare Centrum för kunskapsbildning

Sundsvalls kommun kontaktperson: Jonas Larsson Barn och utbildning
Projektperiod: 2017-04-01 -- 2018-02-28
Beviljad finansiering: 380 000 sek

Hämta slutrapporten här

Studiemotivation- En studie av fyra utbildningsprogram vid Sundsvalls gymnasium.Lyssna

Visualisering i skolan

Visualisering är tekniker och metoder som genererar en klar mental bild av väsentlig data och möjliggör en snabb och precis tolkning. Visualisering blir därmed ett verktyg vid kunskapsuppbyggnad, utbildning, lärande och beslutsfattande. Syftet med förstudien är att: 1. testa alternativa lärandemetoder via ett digitalt läromedel i matematik, 2. tillämpa metoder av användarupplevelser för interaktiva visualiseringar. I förstudien utvärderas två olika metoder att lära sig geometri i matematik i årskurs 6, traditionell undervisning jämfört med 3D-visualisering. I förstudien kommer också verktygets utformning att uvärderas.

Målet är att bidra till didaktisk utveckling inom matematikämnet genom att studera hur elever lär och hur de och lärare uppfattar två olika lärmetoder. Målet är också att ge kunskaper om 3D-visualisering inom matematikämnet samt se om det finns skillnader i hur pojkar och flickor lär sig genom att studera metoden.

I samarbete med Härnösands kommun genomförs en liknande studie på elever i årskurs 9 samt deras matematiklärare.

Förstudieledare: Lena Boström, professor vid avdelningen för Utbildningsvetenskap Mittuniversitetet och Mårten Sjöström, professor vid avdelningen för Informationssystem och teknologi Mittuniversitetet.

Eva Jönsson, utvecklingschef Sundsvalls kommun, Veronika Eriksson, lärare Bergsåkers skola.

Beviljad finansiering: 400 000 sek

Projektperiod: 2017-06-01 -- 2018-12-15

Läs mer i beslutsunderlagLyssna

Boström, L. , Sjöström, M. , Karlsson, H. , Sundgren, M. , Andersson, M. , Olsson, R. & Åhlander, J. (2018). Digital visualisering i skolan : Mittuniversitetets slutrapport från förstudien. Sundsvall : Mittuniversitetet 

Hämta slutrapporten Visualisering i skolan som PDFLyssna

100
24

Kontakt

Kontaktpersoner Mittuniversitetet

Måns Fahlander, projektledare
E-post mans.fahlander@proandpro.se
Telefon 070-514 57 31

Hans-Erik Nilsson, dekan fakultetet för Naturvetenskap teknik och medier (NMT)
E-post hans-erik.nilsson@miun.se
Telefon 010-142 87 39

Susanna Öhman, dekan för humanvetenskapliga fakulteten (HUV)
E-post susanna.ohman@miun.se 
Telefon:

Kontaktperson Härnösands kommun

Anneli Kuusisto, Utvecklare
E-post: anneli.kuusisto@harnosand.se
Telefon: 070-55 06 770