Mittuniversitetet och Härnösands kommun undertecknade 2016 ett samarbetsavtal för gemensam utveckling av kommunens verksamheter och universitetets utbildning och forskning. Avtalet omfattar totalt 14 miljoner kronor under perioden fram till år 2020.

Härnösand

Härnösands kommun och Mittuniversitetet inleder genom avtalet ett samarbete för att nå mål som stödjer utveckling av kommunens verksamheter och kommunens tillväxtstrategi samt Mittuniversitetets strategier för utbildning och forskning. Avtalet uttrycker också kommunens och universitetets ömsesidiga beroende, utmaningar, samt framgångsfaktorer för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling i regionen. 

Kommunen och universitetet ska under avtalsperioden utveckla och utvärdera en gemensam samverkansmodell som syftar till att systematiskt bereda, besluta och genomföra projekt för att stärka kopplingen mellan utbildning, forskning, samhälle och näringsliv för ökad attraktivitet och tillväxt. Mål på lång sikt är ett eller flera kompetensspetsar med nationell och internationell legitimitet samt en ökad attraktivitet för kommunen och universitetet på nationell och internationell nivå.

 

Mallar för ansökan och slutrapportering

Här kan du hämta mallen för att skriva en ansökan till förstudie inom samverkansavtalet med Härnösands kommun

Mall för ansökan

Här kan du hämta mallen för att skriva en slutrapport på din förstudie inom samverkansavtalet med Härnösands kommun

Mall för slutrapport

Här kan du hämta Powerpointmallen för att presentation av resultat inom din förstudie inom samverkansavtalet 

Powerpointmall för presentation

I november 2019 togs en broschyr fram som beskriver de olika projekten. Den finns att ladda ned här:

Broschyr om samverkansprojekt mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet

Pågående Forskningsprojekt

Att komma närmare men inte nära nog? Om att synliggöra arbetsförmågor inom osynliggörande system

Kunskaper om effekter av kommunala arbetsmarknadsinsatser är begränsade och studier visar på ovissa eller små effekter av dessa. En anledning till detta kan vara att det saknas dokumentation av insatser vilket därför försvårar analys av dessa. En annan anledning kan vara att de instrument varigenom dessa insatser utvärderas utgår ifrån en alltför snäv definition av arbete och arbetsförmåga vilket leder att insatser som arbetar med grupper med särskild komplex problematik kan ha positiva effekter som inte framkommer i utvärderingar.

I Härnösands kommun har man en sådan verksamhet där ett flertal individer under årens lopp genom stöd lyckats ta sig till arbete dock inte på det sätt som rådande diskurser definierar i fråga om heltidsnormer och vad som definieras som arbete. Deltagare i arbetsmarknadsinsatsen har haft olika  problem t.ex. psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, tidigare missbruk, låg självkänsla, bristande struktur i vardagen eller låg känsla av tillhörighet. De kan även ha problem av socioekonomisk karaktär som avsaknad av goda förebilder, instabila familjesituationer, missbruk i familjen, ingen bostad samt förekomst av sms-lån och skulder.

Som en konsekvens av detta följer ofta också en bristande tillit till samhälleliga institutioner vilket gör att insatser tar lång tid och måste ske stegvis utifrån ett långsiktigt perspektiv.  Från kommunens sida upplevs idag en frustration över att de framsteg deltagarna i verksamheten gör, utifrån sina personliga hinder, inte räknas inom ramen för rådande utvärderingsdiskurser om arbete och arbetsförmåga.

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet:
Förstudieansvarig: Katarina Giritli Nygren
Förstudiemedlemmar: Gunilla Olofsdotter och Malin Bolin

Härnösands kommun:
Förstudieansvarig: Lillian Krantz

Tidplan

2020-09-01 – 2021-05-31

Finansiering

773 000 kr

Läs projektansökan

 

DEVA-Tech

Sammanfattning av förstudie

Mittuniversitetet kommer att skapa ett studieobjekt i samarbete med Technichus för jämförande studier när det gäller utformning av inomhusmiljöer. Technichus kommer på ett pedagogiskt sätt att demonstrera hur design och växter kan samspela för att skapa en hållbar inomhusmiljö som är bättre för människor som vistas i den och för miljön. Målet är att inspirera besökare på Technichus att hitta hållbara lösningar med hjälp av växter i inomhusmiljö i sina egna miljöer och få dem att reflektera kring hållbarhet. 

I maj 2019 har Technichus en utställning som öppnar med temat ”Luft”. Utställningen kommer att bestå av fyra delar; Aerodynamik, Luft som naturfenomen (även kopplat till energi), Pneumatik, Luftens sammansättning. Budskapet är att luften består av något som påverkar oss. På nedre våningen på Technichus finns utställningar om de globala målen, kretslopp med aquaponic, geologi. Dessa kompletteras med två studierum i samarbete mellan Technichus och Mittuniversitetet med olika design och inredning för att mäta och utvärdera olika effekter. Den ena med mer traditionell inredning och möbler i fyrkantiga format. Den andra med växter och mer organiskt formade möbler. 

Förstudieledare

Lena Lorentzen, professor i Industridesign Mittuniversitetet, epost lena.lorentzen@miun.se, telefon 070-298 53 68
Lars-Åke Mikaelsson, Senior lektor i Byggproduktion, Avdelningen för Ekoteknik och Hållbart byggande EHB Mittuniversitetet, epost lars-ake.mikaelsson@miun.se, telefon 070-315 58 10
Itai Danielski, avd EHB Mittuniversitetet
Kerstin Weimer, avd PSY Mittuniversitetet

Ansvarig Härnösands kommun

Marcus Claesson, Vd Technicus, Härnösands kommun, e-post marcus.claesson@technichus.se, telefon 072-511 35 34

Beviljad finansiering

400 000 sek

Projektperiod

2019-01-07 - 2021-04-30

Läs mer i beslutsunderlaget

DRIVE

En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och energi. Tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energisektorn. För att möta morgondagens krav på grön energi och gröna transporter driver vi nu forskningsprojektet DRIVE.

Utfasningen av bilar med förbränningsmotorer har börjat och många ersätts av elfordon. Parallellt sker en stor utbyggnad av förnybar energiproduktion med solenergi och vindenergi. Inom forskningsprojektet DRIVE kommer vi att fördjupa forskning och utveckling inom hela värdekedjan för grön energi.

Ny kunskap för regional tillväxt inom innovativa gröna transporter. SKÖRDA - Nya typer av vindytor och termoelektriska system för förnyelsebar energi från vind och mark. LAGRA – Superkondensatorer samt ny kunskap med målet att öka lagringskapaciteten i litiumjonbatterier för elbilar. LADDA - Kombinera forskning i energilagring och kraftelektronik för framsteg inom mellanlagring av förnyelsebar energi för användning i fastigheter och elbilar. Energilagret ska också fungera som effektbuffert i fastigheten och möjliggöra snabbladdning av fordon utan behov av ökad installerad effekt i nätet eller nya kraftledningar. DRIVA - Forskning på en helt ny elektrisk motor, speciellt anpassade för elbilar.

Projektet medfinansieras med stöd från samverkansavtalet för Härnösands kommun.

Övriga finansiärer är Region Västernorrland, EU regionala utvecklingsfonden, Timrå kommun, Sundsvalls kommun, Energimyndigheten och Mittuniversitetet.

Beviljad finansiering från samverkansavtalet med Härnösands kommun

1 200 000 sek

Projektledare

Håkan Olin, professor FSCN Mittuniversitetet, epost hakan.olin@miun.se, telefon 010-142 88 55

Ansvarig Härnösands kommun

Jonathan Grip, Utvecklingschef HEMAB, e-post jonathan.grip@hemab.se 

Läs mer om projektet på www.miun.se/drive

Duvkom - Digitalisering av utbildningsväsendet i kommunerna

 

Jussara Reis Andersson har precis påbörjat sina doktorandstudier. Under fyra år framöver ska hon följa digitaliseringen av skolan med finansiering från samarbetsavtalet mellan Mittuniversitetet och Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner. Målet är att skapa en bild av hur man bäst implementerar digitaliserat stöd i undervisningen utifrån de olika förutsättningar som finns i olika kommuner och skolor. Se filmen nedan där hon presenterar sig och sin forskning.

 

Sammanfattning av förstudie

Genom nationella forskarskolan GRADE (graduate school for digitalisation of education) genomförs forskning och forskarutbildning i pedagogik där analys och diskussion berör hur digitaliseringsprocesser i kommunens för-, grund- och gymnasieskolor och utbildningsväsende bidrar tilla tt stärka kvaliteteten i utbildningsverksamheten. Det är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och kommunerna i Härnösand, Timrå och Sundsvall. För att formulera och säkerställa att uppställda mål nås samt att dialog om genomförande förs kontinuerligt tillförs projektet en referensgrupp som består av projektledare och två deltagare från varje kommun. Referensgruppen träffas ca 6 gånger per år. 

Inom projektet rekryteras en doktorand som ska presentera en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot digitalisering av utbildning inom för, grund- och gymnasieskolan. Praktiknära och tillämpbara forskningsresultat inom ledning och implementering av digitaliseringsprocesserna, en högre digitaliseringskompetens inom de deltagande kommunernas utbildningsväsende, modeller för kunskapsöverföring är viktiga redskap för resultatspridning. 

Text från pressmeddelande 25 maj 2018

Härnösands, Timrås och Sundsvalls kommuner går samman för att stötta utvecklingen av den digitala pedagogiken i för-, grund- och gymnasieskolan. Tillsammans med Mittuniversitetet satsas fyra miljoner kronor för att finansiera och rekrytera en pedagogikdoktorand inom skolområdet i Sundsvall.

– Digitaliseringen av skolan innehåller många olika komplexa aspekter, inte minst hur digitaliseringen kan främja elevernas måluppfyllelse. Då skolans verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet blir detta en kvalitetssäkring för oss där det också känns extra roligt att kunna samarbeta med regionens universitet, säger Sofia Hård, biträdande rektor på Arenaskolan i Timrå.

I projektet genomförs fallstudier på olika skolor och ett förväntat resultat är att digitaliseringskompetensen i de olika kommunernas skolorganisationer ökar. Målsättningen är att doktoranden ska presentera en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot digitalisering inom för-, grund- och gymnasieskolan. Med projektet som katalysator kommer kommunerna att stödjas i sin utveckling av skolans digitala miljö.

– Att införa digitaliseringen i skolan är ett måste för att kunna förbereda eleverna som samhällsmedborgare. Den digitala tekniken är ett bra hjälpmedel för pedagogerna i undervisningen. Den stärker dessutom likvärdigheten, säger Katarina Eriksson, IT-strateg på barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun.

Sundsvalls kommun satsar under en fyraårsperiod en miljon kronor medan Timrå och Härnösands kommuner satsar 500 000 kronor vardera under samma tidsperiod för att finansiera projektet. Mittuniversitetet satsar lika stora delar som kommunerna tillsammans, två miljoner kronor. Pengarna avsätts via samarbetsavtalen mellan kommunerna och Mittuniversitetet. 

– Vi har tätorter av olika storlek och glesbygd i vår region, vilket ger möjlighet till en nationell testbädd med många olika skolmiljöer. Regionen är en av landets mest IT-intensiva med ett mycket stort engagemang och stor kunskap inom IT och digitalisering, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik på Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet driver forskning inom informatik och pedagogik och förenar nu dessa områden i en satsning för att utveckla ett spetsområde inom digitalisering. Satsningen i Västernorrland går under epitetet DUVKOM (Digitalisering av UtbildningsVäsendet i KOMmunerna).

– Det känns jättebra att vi kan göra det här tillsammans med Mittuniversitetet, Sundsvall och Timrå. Digitaliseringen i skolorna är en strategiskt viktig utvecklingsfråga för hela regionen och när vi satsar tillsammans kan vi nå betydligt längre än var och en för sig, säger Sofia Pettersson, kommundirektör i Härnösands kommun.

Projektet blir också en del av den nationella Forskarskolan GRADE, Graduate school for digitalisation of education, som finansieras av Vetenskapsrådet och som startar hösten 2018. Forskarskolan stärker regionen med kompetensutveckling inom digitalisering och lärande. Den kommer att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt med hög akademisk kvalitet.

 

Projektledare

Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik Mittuniversitetet, e-post jimmy.jaldemark@miun.se, telefon 010-142 82 88

Projektansvarig Härnösands kommun

Pia Liljeström, utvecklingsstrateg på skolförvaltningen

Projektansvarig Sundsvalls kommun

Eva Jönsson, e-post eva.jonsson@sundsvall.se, telefon 070-604 41 97

Projektperiod 

2018-07-01 -- 2022-06-30

Beviljad finansiering

2 miljoner sek

Läs mer i beslutsunderlag

En omställning till en än mer preventiv och hälsofrämjande kommunal verksamhet

Härnösands kommun har påbörjat en större förändring. Det är en förändring eller kanske snarare en omställning eller transformation som initierats av kommundirektör Lars Liljedahl. Omställningen har initierats för att lösa flera problem och utmaningar. För det första, 1. Problemet med en ändrad demografi där medborgaren blir äldre samtidigt som resurserna inte ökar i samma takt. För det andra, 2. Ett mer uppdelat och exkluderande samhälle samt för det tredje, 3. Utmaningen med medarbetare i organisationer där mer arbetsuppgifter adderas utan att mer resurser och tid tilldelas. Där medarbetaren upplever att den springer fortare och fortare med all fler komplicerade arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som kanske uppstår till följd av 1 och 2.

Angreppssättet eller strategin i den utpekade omställningen handlar om att stanna upp och utifrån ett systemperspektiv analysera både medborgarnas underliggande behov samtidigt som arbetssituationen i kommunens förvaltningar tas med. Omställningen innebär att titta på medborgarens underliggande behov och på djupet förstå vilka behov som är viktiga och att sedan skapa aktiviteter för att preventivt förebygga exempelvis genom att ta bort risker så att olyckor kan undvikas, skapa mötesplatser så att den social exkluderingen minskar osv.

En övergripande strategi i omställningen innebär att flytta en mindre del av resurserna från den operativa verksamheter och istället lägga mer pengarna på evidensbaserade preventiva hälsofrämjande åtgärder. Allt för att minska och förhindra att medborgaren behöver stöd och hjälp av de offentliga resurserna och istället utmana förvaltningarna att förstå, analysera och skapa aktiviteter för att få en friskare befolkning.

Förstudien syftar till att få en första inblick hur omställningen till ett hälsofrämjande arbete påverkar organisationskulturen och vilka etablerade arbetssätt, metoder och framgångsfaktorer som kommunen stödjer denna omställning. Förstudien vill även lägga grunden för att i samverkan med studien deltagare hitta fördjupade forskningsfrågor.

I förstudien vill Härnösands kommun tillsammans med ämnet kvalitetsteknik vid avdelningen för kvalitetsteknik och maskinteknik undersöka vilka arbetssätt och metoder som stödjer förändringen av organisationen. Arbetssättet ska bygga på relevant forskning.

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet: Christer Hedlund och Maria Eriksson

Härnösands kommun: Lisbeth Sander och Eva Claesson

Tidplan

2020-10-01 – 2021-02-28

Budget

400 000 kr, 200 000 kr per part

Läs projektansökan

Framtidens elnät

Projektet handlar om att utveckla olika metoder för att hantera de konsekvenser som uppstår med en ökad utbyggnad av förnyelsebar energi i elnät.

Ökad elproduktion i LV- och MV-näten ändrar fundamentalt elnätsstrukturen. Från att elen produceras i stora centrala produktionsanläggningar och skickas ut till kund via högspänningsnäten och nedåt i en riktning, överförs nu el i båda riktningar, beroende på hur elproduktionen ser ut i LV- och MV-näten. Detta kräver en annan operativ struktur på elnätet, där många fler producerande enheter kommer att behövas koordineras, delvis genom ”smartare” elnät med mer kommunikation mellan enheter, samtidigt som konsumtionen anpassas för att undvika obalanser.

Det nationella/internationella elnätet kan absorbera dessa variationer genom dess storlek, men på lokal nivå kan kapacitetsflaskhalsar lätt uppstå, och spänningsvariationer i samband med snabba förändringar i elproduktionen kan störa elkvaliteten. När solen går i moln försvinner en stor elproduktion inom loppen på någon sekund vilket kan leda till att spänningen i elnätet kan ”peaka” eller ”dippa”, vilket utöver att lampor blinkar kan leda till att elektronik går sönder. Elnätsbolagen oroar sig också för hur komponenterna i elnätet påverkas av kraftigt svängande elproduktion. För att hantera variation av produktionen i elnätet är det nödvändigt att kunna justera spänningen dynamiskt vilket kan ske med en styrbar lindningskopplare i närmaste transformator. Lindningskopplare är dock inte byggda för att reglera så ofta som skulle behövas och reglerar dessutom hastigheten mycket långsammare (90s) än vad som skulle behövas för att säkerställa en god elkvalitet.

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet

Projektansvarig: Kent Bertilsson
Deltagare: Nicklas Blomquist

Härnösands kommun

Projektansvarig: Jonathan Grip (HEMAB)

Sundsvalls kommun

Projektansvarig: Anders Söderberg (Sundsvalls Elnät)

Tidsplan

2020-08-01 – 2022-12-31

Finansiering

Härnösand – Mittuniversitetet, 500 kkr (250 kkr per part)

Sundsvall - Mittuniversitetet , 1 MSEK (500 kkr per part)

 

Läs projektansökan

 

Industriell Symbios för konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Härnösand

Livsmedelssystemet i Västernorrland involverar flera aktörer och såväl utmaningarna som möjligheterna är många. Det kräver en mångfald av aktiviteter och satsningar som koordineras och genomförs i samverkan mellan aktörer för att stärka innovation och forskning som banar väg för ett hållbart system. Riktlinjer för hur denna samverkan kring hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion ka kunna utformas, kan med fördel utgå från konceptet Industriell Symbios för att främja långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer och samtidigt minska behovet av både råvaror och avfallshantering och därigenom sluta återvinningsloopar. Sotenäs symbioscentrum har tagit fram ett verktyg för att starta upp arbete med industriell symbios inom en region som vi tror skulle kunna bidra till ett effektivare resursanvändning och bioregional utveckling i Västernorrland.

Erfarenheter från Sotenäs Symbioscentrum visar att en tydlig processägare som samordnar och driver utvecklingen med industriell symbios är centralt för att lyckas långsiktigt och attrahera nya företagsetableringar. Inom Mittuniversitetet finns en strävan att vara en central aktör för en hållbar utveckling i regionen och tillsammans med andra relevanta aktörer kan Mittuniversitetet utgöra kärnan i arbetet med Industriell Symbios i regionen.

Projektet avser bidra till kunskap som främjar den utvecklingen i Härnösands kommun genom cirkulära processer och modell för samverkan. Projektet syftar även till att främja en parallell utveckling mellan mer traditionell livsmedelsproduktion och nya foodtech-satsningar i regionen då båda områdena kan nyttja och dra varandra.

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet: Henrik Haller och Anna-Sara Fagerholm.

Härnösands kommun: Anneli Kuusisto och Petra Forsström

Tidplan

Oktober 2020 – oktober 2021

Budget

800 000 kr, 400 000 kr per part

Läs projektansökan

 

Innovativ och samskapande informationshantering för uppföljning av Hem för Vård eller Boende (HVB)

Syftet med projektet är att kartlägga informationsbehoven vid uppföljning av Hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdomar, samt tillsammans med involverade aktörer arbeta fram ett förslag till en modell som kan leda till en effektivare informationsförsörjning. Med informationsförsörjning avses att olika målgrupper ska ha tillgång till den information som de behöver. Det innefattar också de krav på hantering, organisation, informationssäkerhet, lagring, återvinning och förmedling av information som krävs för att det ska vara möjligt.

Utgångspunkten är att identifiera vad som behövs för att kunna skapa processorienterat arbetssätt som möjliggör uppföljning i syfte att lära och förbättra verksamheten. Det är dessa informationsbehov som projektet ska försöka identifiera.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Forum för digitalisering/Mittuniversitetet och kommunerna Örnsköldsvik och Härnösand.

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet: Proscovia Svärd, Arkiv- och informationsvetenskap, & Sheila Zimic, Data- och systemvetenskap/informatik samt forskare på FoU Västernorrland.

Örnsköldsviks kommun: Katarina Jensstad, förvaltningschef Välfärdsförvaltning och Christina Norberg, avdelningschef, avdelningen för Social utredning

Härnösands kommun: Mats Kollin, socialdirektör, och Lisbet Sander, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen

Tidplan

2020-09-01 – 2021-08-31

Budget

756 000 kr, 378 000 kr per avtal

Läs projektansökan

 

IOT testbäddar

I projektet "IoT Testbäddar" ska nationella testbäddar inom smart industri och smarta samhällen etableras samt en tankesmedja inom IoT med målet att att öka forskning och utveckling i regionen.

Läs mer på projektets hemsida

MiLo

Klimatförändringar, föroreningar och ljud har stor påverkan på samhället. I Mittuniversitetets satsning MiLo - Miljön i kontrolloopen, vill forskare med ny teknologi mäta miljöparametrar över stora områden vilket skapar helt nya möjligheter att använda denna information för beslut och styrning av industri och samhälle.

Projektets aktiviteter - att mäta miljöparametrar, presentera miljödata, utveckla innovationer och strategiskt kommunicera detta och därmed öka kunskap och förståelse - har som mål att stärka företagens och regionens attraktions- och konkurrenskraft.
Nedanstående områden ligger i fokus:

Industri

NiiT

Projektet har som målsättning att öka kunskapen och ta fram mätmetoder för positionering och karakterisering av ljudkällor i industriella miljöer och större ytor. Genom ljudkaraktärisering är det möjligt skapa säkrare och attraktivare industriella arbetsmiljöer.

Fiberbankar

Essvik liggande

Detta projekt syftar till att utveckla mättekniker för detektion och kvantifiering av miljöfarliga föroreningar i de fiberbankar som ligger upplagrade i några av Sundsvallsområdets havsvikar. Fiberbankarna består i huvudsak av cellulosaslam förorenade med exempelvis kvicksilver och arsenik. Därtill sker en nedbrytning av det organiska materialet som i sin tur förväntas frigöra gaser så som exempelvis växthusgasen metan och giftigt svavelväte.

Flygplatser

Arlanda liggande

Delprojektets mål är att utveckla nya metoder få en tillförlitlig kamerabaserad övervakning av säkerhetskritiska områden på Sundsvall-Timrå flygplats. Genom att kombinera multikamerateknik ska man säkertställa identifiering av objekt såsom människor, servicefordon, flygplan, djur, främmande föremål på rullbanor. Vid vinterunderhåll av flygplatsen finns dessutom behov av mätsystem för karakterisering av rullbanornas beläggning av snö, vatten och is. Flygplatsen inrymmer världens första operativa center för fjärrstyrning av flygtrafikledning, Remote Tower Centre. 

Skidanläggningar

Skidanläggning liggande

Här ska forskarna utveckla mätteknik för att karakterisera snöns egenskaper såsom fukthalt och kornstorlek. Det finns ett intresse för tillverkare av snökanoner som vill övervaka processen när vatten omvandlas till snö. De vill även veta mer om den tillverkade snöns egenskaper. Även arenor för vintersport har intresse av att veta mer om egenskaperna hos den snö som täcker anläggningen för att återkoppla och styra sin verksamhet. 

Projektet medfinansieras med stöd från samverkansavtalet för Härnösands kommun.

Övriga finansiärer är Region Västernorrland, EU regionala utvecklingsfonden, Timrå kommun, Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet.

Beviljad finansiering från samverkansavtalet med Härnösands kommun

900 000 sek

Projektledare

Benny Thörnberg, Docent STC Mittuniversitetet, e-post benny.thornberg@miun.se

Ansvarig Härnösands kommun

Kontaktperson HEMAB: Irene Hedlund, affärsområdeschef Återvinning, e-post irene.hedlund@hemab.se

 

Läs mer om projektet på www.miun.se/milo

 

Perspektiv på Tillgänglighet – Relationen mellan Infrastruktur och Regional Utveckling

Studiens syfte är att undersöka samband mellan transportsystemet (inklusive alla transportslag och infrastruktur) och regional utveckling med en särskild fokus på tillgänglighet.

Det övergripande målet är att ge ny kunskap och kvalificerade framtidsscenarios samt bra förutsättningar som kan stödja  kommunala och regionala aktörer i beslutsprocesserna gällande framtida strategier och planer i samband med infrastruktursatsningar och företagsetableringar inom regionen.

Detta inkluderar också att utveckla en bredare förståelse om växelverkningar mellan funktionaliteten som transportsystemet erbjuder och de tilltänkta brukarnas benägenhet att använda denna tillgänglighet som grund för sina beslut, exempelvis gällande bosättning och företagsetablering.

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet: Christine Grosso, Aron Larsson, Leif Olsson och Pär Olausson

Härnösand: Daniel Johannsson

Timrå: Christian Söderberg

Sundsvall: Johan Klockare Öhrnell

Tidplan

1 oktober 2020 – 30 juni 2023

Finansiering

Totalt 5,5 MSEK

Samverkansavtal Mittuniversitetet och Sundsvall: 4 MSEK

Samverkansavtal Mittuniversitetet och Timrå: 750 kkr

Samverkansavtal Mittuniversitetet och Härösand: 750 kkr

Läs projektansökan

Stöd vid demens

Målet med projektet är att personer med demenssjukdom erbjuds stöd för att kunna öka känslan av sammanhang och ges möjligheter att kunna bo hemma längre i välkänd miljö, samt att både anhöriga och närstående kan känna sig trygga i det.

Projektet inkluderar två kommuner och har till syfte att med hjälp av ett personcentrerat multidimensionellt stödprogram stödja och/eller förbättra känsla av sammanhang och därmed upplevd livskvalitet hos hemmaboende personer med demenssjukdom samt ge stöd till deras anhöriga. En viktig del i projektet är också att förbättra kunskaperna hos personal om personer i tidigt skede av demenssjukdom inom kommunen.

Projektperiod

2018-12-01 - 2021-12-31

Beviljad finansiering

520 000 kronor

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet: Ove Hellzén, Professor, Institutionen för omvårdnad

Härnösands kommun: Pär Hägglund, enhetschef för Anhörig och närståendeenheten, socialförvaltningen
 

Läs projektansökan

Avslutade forskningsprojekt

Besöksnäringscollege

Syftet är att sammanställa en nationell omvärldsanalys av utbildningsinitiativ och specifikt college inom besöksnäringen samt ETOURs roll i utbildningssystem. Forskningsinstitutet ETOUR har stor kompetens inom besöksnäring och tillhörande forskning och utbildning.

Som resultat av förstudien förväntas en rapport som inkluderar en nationell omvärldsanalys av utbildningar inom besöksnäringen, från gymnasial skola, yrkeshögskola och andra utbildningsaktörer. Analys av dagens besöksnäringscollege med områden som profil och attraktionsgrad. Beskrivning av organisation, roll och fokus för ETOUR i ett framtida besöksnäringscollege.

Projektägare: Andrew Sutherland
Projekttid: 2017-02-01 – 2017-03-31

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet: Robert Pettersson, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
Härnösands kommun: Marcus Selin, chef för arbetslivsförvaltningen

 

Slutrapport från förstudien

Läs mer i beslutsprotokollet

City Movements

I uppstartsmötet av MIUN och Härnösands kommuns avtal började en diskussion att utifrån Handelsplats Härnösands behov att hitta metoder att räkna människor som passerar en punkt och deras rörelsemönster. Utifrån denna diskussion inkluderades den generella problemställningen att följa människor i projektet SMART.

Syftet med denna förstudie är att undersöka om en metod baserad på IR-kameror kan vara en lösning att uppfylla funktionella och integritetskrav som applikationen ställer. Detta kommer att ske genom att:

- Genomföra en testinstallation och samla in data på det område som Handelsplats Härnösand vill övervaka.
- Analysera data för att säkerställa att nödvändig information kan extraheras och att personlig integritet kan garanteras.

Om vi kan säkerställa ett positivt utfall på dessa två frågeställningar, har metoden en potential att vara en effektiv lösning på den utmaning som Handelsplats Härnösand beskrivit, men också generaliserbar för många andra applikationer. 

Projektägare Mittuniversitetet: Mattias O'Nils

Kontaktperson HÄR Handel och Möten: Jon Hultman, centrumutvecklare

Projektperiod: 2017-01-01 – 2017-08-31

Läs beslutsdokumentet för mer information

Läs slutrapporten från projektet

Entreprenörer MellanRum, kreativitet och förståelse

Syftet med projektet är att fördjupa förståelsen för på vilket sätt en lärandemiljö kan planeras, utformas och byggas så att den skapar möjligheter för ett entreprenöriellt lärande där förmågor som kreativitet, förståelse och kritiskt tänkande särskilt fokuseras. Arbetet genomförs i ett samarbete med Technichus, Mittuniversitetets lärarutbildning samt verksamma lärare i Härnösands kommun. Målet med projektet blir således att fortsätta utveckla profilen Didaktiska rum vid Miuns lärarutbildning, samt utveckla Technichus verksamhet.

Projektägare Mittuniversitetet:

Projektperiod

2016-09-01–2017-06-30

Finansiering från samverkansavtalet

300 000 kr

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet: Sofia Eriksson Bergström, Institutionen för utbildningsvetenskap
Technichus: David Gisselman, utvecklingtsledare

 

Läs beslutsdokumentet för mer information

Läs presentation om projektet

 

Fastighetsutveckling i småstadskontext

Inom Härnösands kommun bedrivs ett framåtsyftande och proaktivt arbete med utvecklande samhällsplanering. Det syftar till att skapa gynnsamma existensvillkor för kommunens medborgare, organisationer och företag och därmed till att öka kommunens attraktionskraft vilket i sin tur ger goda förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Landstinget Västernorrland är en de större organisationerna i Härnösand och förfogar över en fastighet (sjukhuslokaler) i ett attraktivt och centralt läge där det bedöms finnas möjligheter att höja nyttjandegraden och att utveckla funktioner som både kan integreras i en större struktur i den berörda delen av staden och bidra till att förändra innehåll och omgivningar i ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Landstinget har även ett intresse av att medverka till att skapa tillväxt och gynnsamma livsvillkor utifrån sin roll som både arbetsgivare och regionalt samhällsviktig institution.

Förstudien syftar till att bidra med, och utveckla, forskningsmässig kunskap om hur små stadsmiljöer kan bli mer attraktiva och möta de utmaningar de står inför genom att belysa och analysera hinder och möjligheter att fylla det tidigare sjukhusets lokaler med olika verksamheter och boenden.

Som en del av projektet avser man tillämpa designtänkande och designmetodik i förstudiens visionära, innovativa och kreativa delar för att den tillförda designkompetensen ska utgöra ett stöd för att de övergripande målen nås.

Projektägare Mittuniversitetet: Heléne Lundberg, Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Kontaktperson Härnösands kommun: Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg, tillväxtavdelningen

Projekttid: 2017-06-15–2018-02-15

Läs beslutsdokumentet för mer information

Kompletterade beslutsdokument för tillförande av designkompetens i projektet.

Tillväxtstrategi Härnösand

Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer 2017–2022

Tidigare forskning

Workshop 1

Inventering av material- och energiflöden inom Foodtech i Härnösands kommun

Sammanfattning av förstudien

Denna förstudie handlar om inventering av lämpliga material- och energiflöden, restprodukter och spillenergi för att hitta nya sätt att producera mat lokalt på ett hållbart och resurseffektivt sätt.

"Vår ambition är att ge mervärden åt produkter som betraktas som avfall och skapa tillväxt och miljönytta, säger Henrik Haller, forskare vid Mittuniversitetets avdelning för Ekoteknik och hållbart byggande. Målet är att ta fram viktig bakgrundsinformation för framtida foodtech projekt i Härnösand. Förstudien omfattar kostenheten och storköket Navet med flera. Därtill kommer kontakter att hållas med HEMAB och nationella avfallshanterare som Ragn-Sells. Kartläggningen görs med hjälp av datorbaserat geografiskt informationssystem (GIS)." 

–  Vi ser att vår region kan vara med och utveckla en hållbar livsmedelsindustri vilket ger tillväxt och fler jobb i enlighet med ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin, säger Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning. Här finns stora möjligheter för branschöverskridande synergier, inte minst utifrån länets starka skogsbaserade industristruktur.

Beviljad finansiering 

380 000 sek

Projektperiod

2019-04-01 – 2019-11-30

Projektledare

Henrik Haller, forskare Institutionen för ekoteknik och byggande Mittuniversitetet, telefon 072-581 61 36, e-post henrik.haller@miun.se 

Paul van den Brink, forskare Institutionen för ekoteknik och byggande Mittuniversitetet, telefon 072-581 16 21, e-post paul.vandenbrink@miun.se

Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning, telefon 070-550 67 70, e-post anneli.kuusisto@harnosand.se

Läs mer i beslutsunderlaget

Slutrapport: Inventory of appropriate material and energy flows for foodtech applications in the municipality of Härnösand

Regionala strategiska nätverk för innovativa affärsmodeller

Inom kulturella och kreativa näringar med utgångspunkt i forskning kring regionala strategiska nätverk kartlägga tidigare forskning om affärsmodellinnovationer kopplat till nätverkssamarbeten. Identifiera vilka hinder som behöver överbryggas och möjligheter som kan finnas för strategisk samverkan kring utveckling av affärsmodellinnovationer, nya samarbeten och affärer bland delvis konkurrerande företag och organisationer.

Projektperiod

2016-04-01 – 2016-10-30

Kontaktpersoner

Projektägare Mittuniversitetet: Edith Andreassen Institutionen för ekonomi, geografi, juridik
och turism

Kontaktperson Härnösands kommun: Anneli Kuusisto, utvecklingsstrateg, tillväxtavdelningen 

 

Slutrapport från förstudien

Läs beslutsdokumentet för mer information

 

Spioner, Pokemons och mobiler i skolans värld

Sedan millenniumskiftet har den samhälleliga och tekniska utvecklingen medfört ett allt större frigörande från tidigare rums- och tidsmässiga förhållanden. Denna utveckling stöds med hjälp av mobil och trådlös teknik vilket även har medfört att kommunikation mellan människor utförs på fler sätt än tidigare. Ett forskningsfält kallat mobilt lärande har växt fram, som arbetar med hur mobil teknik kan bidra till lärande. Resultaten från forskningsfältet visar att lärande är en komplex social process som är länkad till den kontext det äger rum inom. I dessa kontexter relateras lärande till fysisk lokalisering, innehåll, sociala grupperingar, teknik och tid. Ett nytt område inom forskningsfältet är hur game based learning kan stödja elevers lärprocesser. Detta har beforskats tidigare i mer fysiskt låsta platser och med spel som inte varit mobila. Spel och appar som bygger på teknik som är trådlöst uppkopplad mot internet, bärbara enheter, positioneringsteknik och geotaggar fick ett genombrott under sommaren 2016. Då genom det mobila trådlösa spelet Pokemon Gos stora genomslag hos den breda allmänheten. Denna utveckling indikerar även att mobil teknik idag är en integrerad del i individers lärprocesser. Detta faktum medför ett behov av skolutveckling som tar tillvara den aktuella samhälleliga utvecklingen. Syftet med förstudien är att beskriva hur implementering av mobil teknik i grundskolan kan stödja undervisningsprocesser som är oberoende av klassrummets fysiska begränsningar.

Projektägare Mittuniversitetet: Jimmy Jaldemark

Kontaktperson Härnösands kommun: Pia Liljeström, utvecklingsstrateg, skolförvaltningen

Projekttid: 2017-01-31–2017-12-31

Läs beslutsdokumentet för mer information

Turism och hållbar utveckling i Härnösand och Höga kusten

Sammanfattning av förstudie

Despite Härnösand’s position as a key gateway community to the Höga Kusten UNESCO World Heritage site, its full potential as a tourist destination has not been realized. This is somewhat surprising given that the city’s growth strategy (Tillväxtstrategi Härnösand, 2017) highlights the significance of Höga Kusten both as an internationally recognized site as well as its brand image. Indeed, the growth strategy pinpoints the region’s attraction for cruise tourists and hikers, as well its various cultural and historical facilities.

This pre-study aims to identify the potential for further developing tourism in Härnösand and Höga Kusten in a manner that enhances the region’s overall sustainability. The objective is to avoid the “numbers game” whereby communities chase increasing arrivals and revenues without anticipating the ramifications of this increase. Rather, the hope is that this pre-study will lay the ground for tourism development in the region in a manner that supports the community’s overall sustainability objectives. As a point of departure, it focuses on the following broad themes: (a) festivals and events; (b) nature-based tourism with a specific emphasis on coastal attractions; (c) gastronomy and; (d) the potential of establishing a college offering an innovative education with regards to the visitor industry. This background research will lead towards a full-blown project application for effectively developing and managing tourism in the context of Härnösand’s overall sustainability objectives.

 

Förstudieledare

Dimitri Ioannides, forskare vid forskningscentrum Etour Mittuniversitetet Östersund, epost dimitri.ioannides@miun.se, telefon 010-142 87 11

Kontaktperson Härnösands kommun

Anneli Kuusisto, utvecklingsstrateg, tillväxtavdelningen

Beviljad finansiering

350 000 sek

Projektperiod

1 jan - 30 sept 2019

Fördjupad information finns på projektets webbsida på Etour

Läs mer i beslutsunderlaget

Universiell utformning av Foodtech

Sammanfattning av förstudien

Denna förstudie handlar om att utveckla en modell för informationsöverföring mellan konsumenter och producenter i livsmedelskedjan.

"Modellen ska identifiera vilken information man kan samla om livsmedelsproduktion och hur den kan visualiseras till konsumenter på bästa sätt, säger Anna-Sara Fagerholm, projektledare för förstudien vid Mittuniversitetet. Modellen ska provas i en fallstudie på Peckas Naturodlingar, och produkten Peckas tomater, i Härnösand som är Europas största kretsloppsodling idag."

–  Vi ser att vår region kan vara med och utveckla en hållbar livsmedelsindustri vilket ger tillväxt och fler jobb i enlighet med ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin, säger Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning. Här finns stora möjligheter för branschöverskridande synergier, inte minst utifrån länets starka skogsbaserade industristruktur.

Livsmedelsstrategin beskriver en vision som innebär att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv. Men i verkligheten präglas den av främst små och medelstora företag med begränsade investeringar och lågt fokus på FoU. Samtidigt finns det ett större utbud av livsmedelsprodukter på marknaden som gör det svårt för konsumenterna att välja de produkter som bäst uppfyller deras behov och principer. Syftet med förstudien är att utveckla en modell för tillförlitlig direkt informationsöverföring mellan producenter och konsumenter. Modellen ska identifiera vilken information man kan samla om livsmedelsproduktion, och hur informationen kan visualiseras till konsumenter på bästa sätt. Modellen kommer att provas i en fallstudie vid en av de industriella produktionsanläggningarna i Härnösand där den tillämpas på produkten Peckas tomater. Förstudien ses som en möjlighet att bygga en plattform för ett större projekt där målsättningen är att formulera frågeställningar inom ramarna för kommande steg två i Vinnova tillsammans med SLU och det nationella nätverket Swedish Surplus Energy Coorporation (SSEC), och/eller en ERUF-ansökan som del i etablering av ett centrum för forskning, utveckling och innovation inom cirkulär livsmedelsproduktion och foodtech i Härnösand och regionen.

Syftet med förstudien är att utveckla en modell för tillförlitlig direkt informationsöverföring mellan producenter och konsumenter. Modellen kommer att identifiera vilken information man kan samla om livsmedelsproduktion, och hur informationen skulle kunna visualiseras till konsumenter på bästa sätt. Modellen kommer att provas i en fallstudie vid en av de industriella produktionsanläggningarna i Härnösand där den tillämpas på produkten Peckas tomater.

Förstudiens mål är att presentera en modell för direkt informationsöverföring mellan producenter och konsumenter genom livscykelanalys.

Beviljad finansiering 

400 000 sek

Projektperiod

2019-04-01 -- 2019-10-31

Projektledare

Kristina Brink, forskare Institutionen för Design Mittuniversitetet, telefon 070-521 13 36, e-post kristina.brink@miun.se

Anna-Sara Fagerholm, forskare Institutionen för Design Mittuniversitetet, telefon 070-293 64 26, e-post anna-sara.fagerholm@miun.se

Itai Danielski, forskare forskare Institutionen för ekoteknik och byggande Mittuniversitetet, telefon 010-142 87 16, e-post itai.danielski@miun.se

Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning, telefon 070-550 67 70, e-post anneli.kuusisto@harnosand.se

Läs mer i beslutsunderlaget

Slutrapport: Universiell utformning av Foodtech

Utmaning och utveckling i förskolan med bilderboken som verktyg

Högläsning är ett av de viktigaste inslagen i förskolans verksamhet. Skönlitteratur möjliggör kontakter med skriftspråket redan under barns första år och vinsterna av didaktiskt genomtänkt högläsning i förskolan är sedan länge väl belagda i tidigare forskning. Därigenom läggs en grund för barns senare läsförmåga, deras ordförråd och grammatik stimuleras till utveckling och en grund för barnens framtida skolspråk läggs redan i förskolan. Inte minst för barn med annat modersmål än svenska är dessa tidiga erfarenheter av skriftspråk ovärderliga. Men högläsning kan även berika barnen i en vidare bemärkelse, genom att möjliggöra kulturmöten, inblickar i andra sätt att leva och tänka och som utgångspunkt för att bearbeta händelser och erfarenheter i barnens liv.

Studiens syfte är att undersöka hur bilderböcker med teman som exempelvis konflikter och flykt mottas och används i förskolan, samt utveckla metoder för ett aktivt arbete kring dessa böcker i en mångkulturell förskola. Målet är att genom arbetet med bilderböckerna skapa interkulturell förståelse och bearbeta erfarenheter av exempelvis krig och flykt, samtidigt som barnens kommunikativa verktyg utvecklas. I studiens upplägg ingår kompetensutveckling för personalen som en viktig del förutom bokarbetet i barngrupp, för att utveckla kunskaper och kompetens att arbeta språkutvecklande i flerspråkiga barngrupper.

Projektägare
Mittuniversitetet:
Ulla Damber, Avdelningen för utbildningsvetenskap
Eva Nordlinder, Avdelningen för humaniora

Härnösands kommun:
Malin Schéele, rektor Tullportens förskola

Projekttid
2017-09-01–2018-12-31

Läs beslutsdokumentet för mer information

Läs slutrapporten

Utveckling av Fiskfoder inom Foodtech

Sammanfattning av förstudien

Själva begreppet Foodtech handlar i stora drag om att via innovation och forskning utveckla livsmedelsbranschen till att bli mer hållbar. Den första förstudien handlar om att undersöka förutsättningarna för att producera fiskfoder i bioslam från massaindustri.

– Vi kommer att undersöka förutsättningarna för att producera fullvärdigt insektsprotein för utfodring av odlad fisk, säger projektledaren Mikael Gulliksson, forskare vid Mittuniversitetet. Målsättningen är att tillvarata näringsämnen i bioslam från regionens massaindustri och odla fluglarver som kan bli fiskfoder i slammet.

Bioslam är en förhållandevis homogen industriell restprodukt och den goda tillgången till råvaran i vår region är avgörande för att på längre sikt skala upp andra produktionsprocesser för framställning av protein, t ex på jästsvampar, växter och bakterier.

– Vi ser att vår region kan vara med och utveckla en hållbar livsmedelsindustri vilket ger tillväxt och fler jobb i enlighet med ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin, säger Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning. Här finns stora möjligheter för branschöverskridande synergier, inte minst utifrån länets starka skogsbaserade industristruktur.

Beviljad finansiering 

140 000 sek

Projektperiod

2019-04-01 -- 2019-12-31

Projektledare

Erik Hedenström, professor Institutionen för kemiteknik Mittuniversitetet, e-post erik.hedenstrom@miun.se 

Mikael Gulliksson, forskare Institutionen för kemiteknik Mittuniversitetet e-post mikael.gulliksson@miun.se

Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning, telefon 070-550 67 70, e-post anneli.kuusisto@harnosand.se

Läs mer i beslutsunderlaget

Visualisering i skolan

Visualisering är tekniker och metoder som genererar en klar mental bild av väsentlig data och möjliggör en snabb och precis tolkning. Visualisering blir därmed ett verktyg vid kunskapsuppbyggnad, utbildning, lärande och beslutsfattande. Syftet med förstudien är att: 1. testa alternativa lärandemetoder via ett digitalt läromedel i matematik, 2. tillämpa metoder av användarupplevelser för interaktiva visualiseringar. I förstudien utvärderas två olika metoder att lära sig geometri i matematik i årskurs 6, traditionell undervisning jämfört med 3D-visualisering. I förstudien kommer också verktygets utformning att uvärderas.

Målet är att bidra till didaktisk utveckling inom matematikämnet genom att studera hur elever lär och hur de och lärare uppfattar två olika lärmetoder. Målet är också att ge kunskaper om 3D-visualisering inom matematikämnet samt se om det finns skillnader i hur pojkar och flickor lär sig genom att studera metoden.

I samarbete med Sundsvalls kommun genomförs en liknande studie på elever i årskurs 6 samt deras matematiklärare.

Kontaktpersoner:
Mittuniversitetet: Lena Boström, professor vid avdelningen för Utbildningsvetenskap Mittuniversitetet och Mårten Sjöström, professor vid avdelningen för Informationssystem och teknologi Mittuniversitetet.

Härnösands kommun: Pia Liljeström, Härnösands kommun och Björn Ärnström, lärare på Wendela Hellmanskolan.

Beviljad finansiering: 400 000 sek

Projektperiod: 2017-06-01 -- 2017-12-15

Läs mer i beslutsunderlag

Boström, L. , Sjöström, M. , Karlsson, H. , Sundgren, M. , Andersson, M. , Olsson, R. & Åhlander, J. (2018). Digital visualisering i skolan : Mittuniversitetets slutrapport från förstudien. Sundsvall : Mittuniversitetet 

Hämta slutrapporten Visualisering i skolan som PDF

Kontakt

Mittuniversitetet

Tommy Ytterström, projektledare
E-post tommy.ytterstrom@proandpro.se
Telefon 070-673 72 00

Hans-Erik Nilsson, dekan fakultetet för Naturvetenskap teknik och medier (NMT)
E-post hans-erik.nilsson@miun.se
Telefon 010-142 87 39

Peter Öhman, vice dekan för humanvetenskapliga fakulteten (HUV)
E-post peter.ohman@miun.se 
Telefon: 010-142 86 77

Härnösands kommun

Anneli Kuusisto, Utvecklare
E-post: anneli.kuusisto@harnosand.se
Telefon: 070-55 06 770