Om RUN

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

RUN 2020.png

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, är ett samverkansforum för kommuner, fristående förskolor och skolor i Jämtland och Västernorrlands län, delar av Hälsingland samt Mittuniversitetet. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och Kommunförbundet Västernorrland ingår i RUN. Tillsammans utgör dessa parter RUN och parterna verkar tillsammans inom nätverket kring skolutvecklingsfrågor.

RUNs högsta beslutande organ är RUN-riksdagsdagen som genomförs i februari varje år. Vid RUN-riksdagsmötet representeras samtliga parter i nätverket; nämndsordförande och skolchef från varje kommun, prefekt från respektive institution inom lärarutbildningen vid Mittuniversitetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och Kommunförbundet Västernorrland. RUN-riksdagen beslutar om den treåriga verksamhetsplanen, det gemensamma RUN-avtalet, årliga handlingsplaner, verksamhetsbudget och ledningsgrupp för RUN. Ledningsgruppen ansvarar för övergripande och strategisk ledning av RUN. Ledningsgruppen består av representanter för kommunerna i Jämtlands och Västernorrlands län, delar av Hälsingland, Mittuniversitetets institutioner inom lärarutbildningen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och Kommunförbundet Västernorrland.

RUN har sitt säte på Mittuniversitetet och verksamheten samordnas och utförs av verksamhetsledare, koordinatorer och handläggare som utgör en egen enhet vid Mittuniversitetets avdelning för forsknings- och utbildningsstöd. Ett stöd i arbetet med att omsätta verksamhetsplan och handlingsplaner är RUNs operativa utvecklingsnätverk som består av representanter från samtliga kommuner som ingår i RUN. De operativa utvecklingsnätverken bidrar i arbetet med att utforma och följa upp RUNs aktiviteter utifrån verksamhetsplanen.

RUN är ett nätverk som verkar på regional nivå, men med starka kopplingar till aktörer på nationell nivå såsom exempelvis Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges kommuner och regioner och nationella RUC-nätverket. Denna koppling rymmer samverkan kring skolutvecklings- och lärarutbildningsfrågor samt utförande av skolutvecklingsinsatser i form av uppdragsutbildningar.

Avtal om regionalt utvecklingsnätverk

Mellan följande kommuner har avtal upprättats om Regionalt utvecklingsnätverk, RUN: Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Härjedalen, Berg, Åre, Krokom, Strömsund, Östersund, Ragunda, Bräcke, Ljusdal, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig och Lärarutbildningen

Avtal för perioden 2017-2019

Verksamhetsplanen för avtalsperioden 2017-2019

Verksamhetsrapport 2018

Handlingsplan 2019

Ledningsgruppen för RUN

Ordförande
Peter Degerman

peter.degerman@miun.se

Vice ordförande
Eva Fors
Representant för Hälsingekommunerna

Verksamhetsledare
Ulrika Auno
ulrika.auno@miun.se

Ledamöter
Örjan Abrahamsson
Representant för kommunerna i Västernorrlands län

Maria Renvall
Representant för kommunerna i Jämtlands län

Magdalena Risselborn
Region Jämtland Härjedalen

Stefan Paulsson
Kommunförbundet Västernorrland

Maria Grundel
Specialpedagogiska myndigheten

Lena Ivarsson
Representant för avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet

Magnus Oskarsson
Representant för avdelningen för matematik och ämnesdidaktik, Mittuniversitetet

Helena S Andersson
Representant för avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet

Adjungerande
Gunnar Berg
Seniorprofessor vid avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet