Ett unikt upplägg

Mittuniversitetets utformning av Rektorsprogrammet utgår från begreppet korstryck, som beskriver de olika lojaliteter och ibland motstridiga krav som ställs på dagens rektorer. Dels ska de agera som resultatansvariga gentemot sina dubbla huvudmän, dels som verksamhetsansvariga, där de bland annat måste väga in faktorer som inte alltid rimmar med ställda krav.

Vårt fokus på skolledare som organisationsbyggare i en komplex omvärld löper därför som en röd tråd genom hela utbildningen. Det knyter nämligen samman rollen som resultatansvarig chef med rollen som verksamhetsansvarig ledare. Det professionella mästerskapet blir då en fråga om att i det vardagliga arbetet hantera korstrycket som är inbyggt i dessa skilda yrkesfunktioner.

Kunskap om korstrycket och insikt om att man som rektor inte kan vara alla till lags i alla lägen är fundamental för det professionella utövandet. Det är Mittuniversitetet rektorsprogram i ett nötskal. Se de korta filmerna och låt dig inspireras av vårt rektorsprogram!

 

Omfattning

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och genomförs under en treårsperiod. Tre olika delkurser på respektive 10 högskolepoäng ingår – skolledarskap, skoljuridik- och myndighetsutövning samt styrning, organisering och kvalitet.

Utbildningens mål är att deltagarna får kunskaper om skolans ansvar när det gäller att ge elever och barn en likvärdig och rättssäker utbildning, att verksamheten riktas in på hög måluppfyllelse samt att skolarbetet utvecklas i förhållande till de uppsatta målen.

 

Kursplaner

Skolledarskap

Skoljuridik- och myndighetsutövning

Styrning, organisering och kvalitet

 

Informationsmaterial

Läs gärna mer om Rektorsprogrammets upplägg i våra informationsfoldrar samt lyssna till olika röster om rektorsprogrammet nedan.

Rektorsprogrammet - kort version

Rektorsprogrammet - folder

 

Tomas Berglund, tidigare utbildningsledare

Tove Nordli, förskolechef

Birgitta Lundgren, skolhuvudman

Roger Jagebo, rektor