Rektorsprogrammet på Mittuniversitetet

Rektorsprogrammet är en akademisk professionsutbildning på avancerad nivå där deltagarna under tre år rustas för en ledande roll i skolans värld. Deltagarna får under dessa år utveckla kompetenser i rollen som chef och ledare för att kunna bedriva ett kontinuerligt skolutvecklingsarbete.

Mitt drömyrke Rektor

Ett unikt upplägg

Mittuniversitetets utformning av Rektorsprogrammet vilar bland annat på begreppet korstryck, som står för lojaliteter och ibland motstridiga krav som ställs på dagens rektorer. Andra centrala begrepp i utbildningen är yrkesidentitet, som har med rektorers yrkesambitioner att göra, och yrkestrygghet, som handlar om hur rektorer finner sig tillrätta i sina yrkesroller.

Att vara rektor i dagens skola är att befinna sig i en komplex tillvaro. Verksamhetsansvaret handlar om att för elevers och barns bästa leda det dagliga arbetet. Men arbetet innefattar också att internt och externt ansvara för verksamhetsutfall och resultat, att hantera skolkulturer och vårdnadshavare, och att förhålla sig till externa marknadskrafter.

Rektorsprogrammets fokus på rektorer som organisationsbyggare tar fasta på att verksamheten präglas av arbetsvillkor av dessa slag. Konsekvensen för en enskild rektor som i vardagen får hantera en mängd olika krav och förväntningar, är att hen inte alltid kan vara alla till lags. En grundbult i rektorers professionella yrkesutveckling är att en yrkesidentitet och yrkestrygghet som vilar på dessa premisser, växer fram. Denna samlade problematik löper som en röd tråd genom hela programmet och utgör kärnan i Mittuniversitetets rektorsprogram.

 

För vem?

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning. Det innebär att du måste ha anställning som rektor, biträdande rektor eller som annan personal med motsvarande ledningsfunktion för att kunna söka till rektorsprogrammet. Läs mer här.

 

Innehåll och omfattning

Undervisningen sker till största del i form av internat på kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Deltagarna behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid till utbildningen under tre år. Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet.

Studierna om fattar 30 högskolepoäng. Tre olika delkurser på vardera 10 högskolepoäng ingår:

I utbildningen ingår även Professionshandledning som utgör inslag vid samtliga 12 internat. Professionshandledningen genomförs kollegialt som erfarenhetsbaserat aktionslärande. Handledningens syfte är att den med utgångspunkt i deltagarnas praktiknära frågor ska bidra till fördjupad förståelse av den egna yrkesidentiteten.

 

Genomförande och arbetssätt

Det praktiska genomförandet av Rektorsprogrammet grundar sig på idén om korstrycket. Delkursen Skoledarskap—pedagogisk ledning utgör utbildningens kärna, eftersom den speglar det löpande professionella arbetet, medan övriga delkurser främst uppmärksammar skolarbetets ramar och yttre villkor.

Utbildningen genomförs med ett upplägg av två internat per termin och arbete däremellan, enskilt eller i grupp. Internaten pågår i tre dagar, inleds kl 9.30 första dagen och avslutas kl 15.00 dag tre.

Internatorterna alternerar mellan tre lokaliseringar: Sundsvall, Östersund och Gävleområdet. Vi har valt detta upplägg med utgångspunkt i hur den geografiska spridningen av deltagarna ser ut. Vi ser också en stor fördel i att deltagare från olika kommuner och län strålar samman i utbildning och berikar den genom det erfarenhetsutbyte som inte minst återkommande internatträffar under tre år ger möjlighet till.

 

Anmälan

Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras under varje höst och vårtermin. Ordinarie ansökningsperiod för Rektorsprogrammet med start vårterminen 2022 är 15 september - 15 oktober 2021. Inför vårterminsstart 2022 är nu anmälningsperioden förlängd till 29 oktober! Det är huvudmannen som anmäler skolledaren. Innan du gör anmälan, ta reda på följande:

  • sammanlagd tid med skolledaruppdrag
  • högsta utbildningsnivå
  • examen (inklusive antal poäng/högskolepoäng)

 

Till anmälan!

 

Läs mer

Läs gärna mer om Rektorsprogrammets upplägg i våra informationsfoldrar samt lyssna till olika röster om vårt Rektorsprogram nedan.

Rektorsprogrammet på Mittuniversitetet

Rektorsprogrammet för rektorer i förskolan

Rektorsprogrammets verksamhetsidé 2021-2027

Rektorsprogrammet Måldokument 2021-2027 (Skolverket)

 

Birgitta Lundgren, skolhuvudman

Birgitta Lundgren, rektorsprorgammet

Roger Jagebo, rektor

Roger Jagebo, rektorsprogrammet

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-1428076

Susanne Sahlin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428252