År 2021 startar en ny sjuårsperiod för Erasmus+. Genom Erasmus+ kan lärosäten söka bidrag för olika typer av internationella utbyten och samarbeten.

Erasmusprogrammet är en betydande del av internationalisering på Mittuniversitetet, och är därför grundläggande både i arbetet kopplat till lärosätets strategi kring internationalisering och för Handlingsplan för internationalisering som antogs 17 november 2020. 

Inkludering, hållbarhet och digitalisering

I den kommande Erasmus+ programperioden har EU-kommissionen tre uttalade mål: inkludering, hållbarhet och digitalisering.

Inkludering innebär i korthet att säkerställa att deltagande i programmet ska bli möjligt för fler.  För Mittuniversitetet innebär detta exempelvis att bredda rekrytering av deltagare till Erasmusprogrammet (så att internationell mobilitet blir möjligt för fler). Ett av målen inom detta område är att öka deltagandet av underrepresenterade grupper; personer med färre möjligheter.  Att öka det totala antalet utresande studenter är både en nationell prioritering och ett av Miuns strategimål, och arbetet med breddad rekrytering tror vi kommer att innebära fler utresande på sikt.

Hållbarhet är ett annat prioriterat område i den kommande Erasmus+ perioden. Här finns fokus på miljöfrågor och exempelvis klimatvänliga sätt att resa, men också behovet av att lyfta temat hållbarhet inom fler områden (än det traditionella eg. miljö/klimat). Hållbarhet är en prioriterad fråga på Mittuniversitetet; lärosätet har en Hållbarhetsstrategi, såväl som en klimatstrategi. På lärosätet finns två hållbarhetskoordinatorer som stöttar arbetet med att integrera hållbar utveckling inom alla delar av lärosätet. Mittuniversitetet erbjuder sedan tidigare extra stipendium till studenter som väljer tåg istället för flyg till sin utbytesdestination.

Vårt hållbarhetsarbete 

Ett tredje mål är att upptäcka och utnyttja de möjligheter som digitaliseringen kan ge internationella samarbeten. I den nya Erasmus+ perioden kommer ett flertal obligatoriska digitala verktyg att implementeras, och nya typer av virtuella utbytesmöjligheter introduceras. De nya digitala verktygen kommer att effektivisera programmet i stort, och underlätta både för administratörer, studenter, och övriga deltagare.  Fler möjligheter till virtuella utbyten innebär dessutom en möjlighet att nå ännu fler deltagare. Digitalisering är även betydelsefullt ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom det är både papperslöst och minskar antalet resor.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 2021-2027 (pdf)

Erasmus Policy Statement (pdf)

Handlingsplan för internationalisering 2020-2023 (pdf)