Mittuniversitetets hållbarhetsarbete

I Mittuniversitetets strategi är hållbar utveckling ett centralt område att arbeta med.

Växt i provglas

I strategin anges ett flertal mål som direkt eller indirekt kopplar till hållbar utveckling, där det mest direkta målet specificerar att Mittuniversitet ska:

  • Öka integrationen av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan.
  • Vi ska bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030, och på så vis även till en hållbar framtid.
  • Organisationens negativa inverkan på miljön ska minska.

Därtill kommer mål rörande interdisciplinära arbetssätt, samverkan, digitalisering och teknikstött lärande och arbetsmiljö för medarbetare och studenter som alla är viktiga delar i arbetet med hållbar utveckling.

På lärosätet finns två hållbarhetskoordinatorer som stöttar arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildning, forskning, samverkan och i den egna verksamheten.

Mittuniversitetets strategi             Strategi, vision och mål (kort version)

Mittuniversitetets klimatstrategi

Som ett led i Mittuniversitetets arbete med hållbar utveckling har rektor skrivit under Klimatramverket, dvs. överenskommelsen mellan universitetet och högskolor i Sverige i hur man gemensamt förhåller sig till klimatomställningen och minskar sina utsläpp. I och med detta har Mittuniversitetet åtagit sig att ta fram en klimatstrategi för Mittuniversitetet. Arbetet med att förverkliga Mittuniversitetets klimatstrategi är integrerat i ordinarie verksamhetsplanering.

Mittuniversitetets klimatstrategi