Idrottsvetenskapligt program

Hej och välkomna till det Idrottsvetenskaplig programmet!

Här hittar du bland annat utbildningsplaner, vilka kurser som ingår i programmet, kursansvariga, examinatorer osv.

Marie Ohlsson är programansvarig fram till 210930, därefter tar Susanne Barkholt över. Om du har frågor om programmet (som du inte hittar svaret på här) kan du ta kontakt med Marie på Marie.Ohlsson@miun.se eller Susanne.Barkholt@miun.se.

Marko Laaksonen är ämnasföreträdare för ämnet Idrottsvetenskap och han nås på marko.laaksonen@miun.se

Utbildningsplan

För dig som läser år 2 eller år 3 gäller denna utbildningsplan

Utbildningsplan år 2 och 3,

och för dig som läser år 1 gäller denna utbildningsplan

Utbildningsplan år 1

Kursplaner

Här kan du söka kursplaner

Här finns bland annat syfte, lärandemål, examinationer, obligatoriskt kurslitteratur och behörighetskrav för kursen beskrivna. Det lättaste är att söka med kurskoden som finns längre ner på sidan (eget dokument).

Fakultetsadministratör

Mikael Wassdahl är vår fakultetsadministratör och hjälper bland annat till om du har problem med att registrera på kurs eller andra administrativa problem

 

Lika villkor

En självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet är alla människors lika värde. Såväl studenter som anställda ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet och hänsyn ska tas till olikheter för att främja individens möjligheter till studier och arbete. Det gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om du som student blir utsatt för trakasserier eller blir vittne till att annan student eller anställd utsätts för trakasserier för du i första hand kontakta ansvarig prefekt för Instutitionen för Hälsovetenskap Sture Espwall , likavillkorshandläggare eller likavillkorsombud på universitetet.

Se mer på http://miun.se/student/studentstod/dina-skyldigheter-och-rattigheter/studentlikavillkor/

 

Funktionsnedsättning och pedagogiskt stöd

Har du en funktionsnedsättning och är i behov av pedagogiskt stöd, se information på http://www.miun.se/utbildning/safunkardet/funktionsnedsattning/. Meddela även kursansvarig om detta så vi kan anpassa undervisningen efter behov.

 

Studenthälsan

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Om balansen i vardagen rubbas och din studieförmåga förändras så kan du kontakta studenthälsan för stöd, se http://miun.se/student/studentstod/studenthalsan/

 

Studentrepresentanter

Vårt program har två studentrepresentanter, vanligtvis en från år 2 och en från år 3. Just nu är dessa Cecilia Nyström (år 2) och Jonas Solberger (år 3). Dessa studenter sitter med vid programrådet och ämneskollegiet. Vid dessa möten diskuteras hur programmet fungerar, utveckling och lärarbemanning. Vill ni ta upp frågor relaterade till utbildningen vänd er gärna till studentrepresentatnterna eller direkt till programansvariga.

Kontakt

Marie Ohlsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428947

Malin Jonsson

Doktorand|Doctoral Student

010-1428830