Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet.

En självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet är alla människors lika värde. Såväl studenter som anställda ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet och hänsyn ska tas till olikheter för att främja individens möjligheter till studier och arbete. Det gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vi benämner det här arbetet Lika villkor. Inom Lika villkor samlas det vi gör för att skapa en god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Att verka för lika villkor innebär att arbeta med kunskap, attityder, värderingar och beteenden. Detta arbete ska vara väl förankrat vid Mittuniversitetet och genomsyra alla verksamheter.

Arbetet med lika villkor vid Mittuniversitetet utgår främst från Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Arbetsmiljölagen (1977:1160).

Läs mer om Mittuniversitetets ställningstaganden i riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Vart vänder jag mig? 

Om du som student blir utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier eller blir vittne till att annan student eller anställd utsätts för detta bör man kontakta ansvarig prefekt/chef för berörd institution/avdelning. Försök att inte vänta för länge eftersom det blir svårare att åtgärda en situation ju längre tid som går. Det finns även andra funktioner som kan ge råd, stöd och information;

Läs mer i Rutin vid kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen

Den som känner sig utsatt för diskriminering har rätt att anmäla sitt ärende till Diskrimineringsombudsmannen (DO), oberoende av om prefekt/chef har kännedom om diskrimineringen och har genomfört en utredning eller inte.

 

Kontakt, lika villkor

Dekan, ordförande i Strategigruppen för Lika villkor
Hans-Erik Nilsson

Lika villkorshandläggare
Jenny Gärdlund

Lika villkorsombud - Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
Fakultetsombud: Lasse Reinikainen

Lika villkorsombud - Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
Fakultetsombud: Ulrika Lif

Lika vilkorsombud - Förvaltningen
Emma McKeough

UTV: Catarina Arvidsson

EJT: Barbro Widerstedt

OMV: Maria Pettersson

PSO: Helena Hoppstadius

HLV: Katja Gillander Gådin

HSV: Ulrika Lif

Internt