I ett samhälle där många jobbar inom olika branscher ställs det särskilda krav på att datorer och deras programvaror är anpassade till de särskilda behov som finns. Eftersom vi lever i ett konkurrenskraftigt samhälle i ständig förändring ställer det också krav på att den tekniska utvecklingen ska underlätta och effektivisera vårt jobb. Genom datavetenskapen lär du dig hur det går till.

Datavetenskap handlar om beräkningar. Framför allt om beräkningar som utförs med hjälp av programvara för att passa verksamheters och enskilda människors krav. Därför är det i första hand programvara och datorsystem med fokus på avancerad programvaruteknologi och samspel mellan människa och dator som du lär dig inom ämnet datavetenskap. Viktiga delar är systemering, programmering samt metoder för att du skall kunna avgöra hur väl ett program uppfyller de krav som ställs.

När du studerar datavetenskap vid Mittuniversitetet lär du dig behärska programspråk, metoder och hjälpmedel för system- och programkonstruktion. Du lär dig därmed att skapa system som fungerar korrekt och effektivt samt hur program bör utformas för att vara enkla och naturliga att använda.

Mittuniversitetets forskning i datavetenskap fördjupar sig inom bland annat beslutssystem, e-tjänster, mobila tjänster och multimedietjänster samt människa-datorinteraktion.

Vissa kurser, på samtliga nivåer, kan komma att ges på engelska. Även vissa allmänbildande eller yrkesinriktade kurser ges inom ämnet. I kursbeskrivningarna är de benämnda som breddkurser och ger inte behörighet till nästa nivå.