Nationalekonomin erbjuder en spännande väg för att förstå hur samhället fungerar sett ur olika perspektiv. Inom ämnet behandlas allt från den enskilda individens och familjens situation till den internationella ekonomins sätt att fungera.

Nationalekonomi som vetenskap studerar val mellan olika varor och tjänster. Med utgångspunkt i samhällets knapphet på resurser och hushållens önskemål försöker nationalekonomen förklara hur det ekonomiska systemet frambringar varor och tjänster som svarar mot dessa önskemål.

Inom den ena grenen av nationalekonomin, mikroteorin, studeras hur hushållningsproblemet löses i ett marknadsekonomiskt system. Hur väljer hushåll och företag vad de köper, säljer, producerar, sparar och investerar, samt hur mycket de arbetar? Hur bestäms priser och löner av konkurrensen på marknaderna?
Inom den andra grenen, makroteorin, försöker man förklara hur ekonomin som helhet utvecklas: ekonomisk tillväxt, konjunkturer, arbetslöshet, inflation, växelkurser, räntor, bytesbalans och statsfinanser. Dessutom studeras möjligheterna att påverka den ekonomiska utvecklingen med penning- och finanspolitik.
Förutom dessa centrala moment behandlas i olika delkurser stabiliseringspolitik, struktur- och tillväxtproblem, finansiell ekonomi samt relationer i den internationella ekonomin.

Kännetecknande för studier i nationalekonomi är ett starkt metodinslag. Särskild vikt läggs vid kvantitativ metod genom en kurs i ekonometri. Tonvikten vid metod ger dig förmåga att självständigt och kritiskt analysera många olika ekonomiska problem utifrån tillgängligt material.

På Mittuniversitetet erbjuds kurser på grundnivå (A, B och C). Nationalekonomi kan vara huvudområde för en kandidatexamen vid Mittuniversitetet. Nationalekonomi kan också ingå som kompletterande ämne till en examen i annat huvudområde. Ämnet kan även studeras i breddkurser, där studenter får en elementär introduktion till nationalekonomiska teorier genom att studera olika samhällsfenomen. Dessa breddkurser ger inte behörighet för progression inom ämnet. Vissa kurser ges på engelska.

Sidan uppdaterades 2014-08-22