Datateknik GR (B), Självständigt arbete, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (B), Självständigt arbete, 15 hp
Computer Engineering BA (B), Individual Assignment, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT140G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1E - Kursen ligger på grundnivå och innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Fastställd: 2012-05-09
 • Senast ändrad: 2020-06-01
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att du i slutfasen av dina studier självständigt skall få träna och redovisa dina kunskaper genom en större, men begränsad, uppgift inom datateknik.

Lärandemål

Efter godkänt självständigt arbete kan du:
- planera din tid, ca 400 timmar, för att lösa en större uppgift,
- formulera uppgiften och dess begränsningar,
- relatera uppgiften till befintliga studier,
- lösa uppgiften eller delar av den,
- skriftligt och muntligt presentera arbetet.
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Innehåll

Tillämpning av datateknik i en uppgift som på förhand inte har en given lösning.
Problemformulering.
Bakgrundsstudier.
Problemlösning.
Dokumentation enligt tillämpbar standard eller mall.
Presentation.

Behörighet

Avslutade kurser om minst 75 hp, varav Datateknik GR (B) 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

En examinator måste alltid kontaktas innan arbetet kan sättas igång för godkännande och registrering av examensarbetet och för att få en handledare utsedd. Det är inte möjligt att i efterhand komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få detta godkänt.
Examensarbetet kan utföras antingen individuellt eller undantagsvis i mindre grupp om två studenter. Arbetsinsats per student är ca 400 timmar varav huvuddelen cirka 385 timmar (96%) är utan handledning.
Examinator utser en handledare vid avdelningen. Handledaren svarar för den fortlöpande vägledningen av studenten under arbetets gång, ca 15 timmar. Om arbetet utförs utanför institutionen utses även en handledare vid ifrågavarande företag eller organisation. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

P101: Presentation av eget arbete, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

R101: Rapport, tekniskt innehåll, språk och struktur, 13,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT192G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23