Pedagogik GR (A), Fritidshemmets uppdrag, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (A), Fritidshemmets uppdrag, 7,5 hp
Education BA (A), Leisure Pedagogic Education, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE230G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-10-05
 • Senast ändrad: 2023-05-10
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska visa kunskap och förmåga i fritidshemmet som arena för lärande, utveckling och socialisation.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området
- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt
- visa kännedom om och förståelse för sociala relationer och ledarskap
- visa kännedom om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen
- visa förmåga att använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten
- visa kännedom om praktiska och estetiska lärprocesser
- visa förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda eleverna en meningsfull och innehållsrik fritid med fokus på leken
- visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen
-visa kännedom om vetenskapsteori , kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande och talande till stöd för den pedagogiska verksamheten

Innehåll

- Sociala relationer
- Samverkan med skolan och vårdnadshavare
- Inkluderande förhållningssätt i fritidshemmets och skolans lärandemiljö
- Kommunikativ kompetens
- Barns utveckling och lärande
- Formellt och informellt lärande
- Estetiska lärprocesser

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområde för kursen är pedagogik. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

2101: Samverkan och kommunikation Fältstudie, gruppuppgift, Muntlig examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Sociala relationer Gruppuppgift, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2103: Fritidshemmets uppdrag, Skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE176G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ackesjö, H.
Titel: Övergångar mellan skolformer: Kontinuitet och progression från förskola och skola
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Blomström, V, Wennerberg, J.
Titel: Akademiskt läsande och skrivande.
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ehrlin, A.
Titel: Estetiska uttryckformer i teori och praktik
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Elvstrand, H. & Lago, L.
Titel: Sociala relationer i fritidshem
Upplaga: Senaste
Förlag: Natur & kultur

Författare/red: Fjällhed, Anders & Jensen, Mikael
Titel: Barns livsvillkor i mötet med skola och fritidshem
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: 210 s.

Författare/red: Hedlund, S & Malmsten, L
Titel: Fritidshem IKT- möjligheter och utmaningar
Upplaga: Senaste
Förlag: Natur och Kultur

Författare/red: Hjalmarsson, M.
Artikeltitel: I spänningen mellan omsorgstradition, ökade kvalitetskrav och förtydligat uppdrag
År/Volym/nr/sidor: 2019
Tidskrift: KAPET (Karlstads Universitets Pedagogiska Tidskrift)
Webbadress: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1379105/FULLTEXT01

Författare/red: Holmberg, L
Titel: Att bli fritidshemslärare
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Hörnell, A., Perselli, A.
Artikeltitel: Fritidspedagogers förståelse av det kompletterande uppdraget
År/Volym/nr/sidor: 2019/Vol.37/nr.1/s.63-79
Tidskrift: Barn
Kommentar: E-ISSN 2535-5449

Författare/red: Pihlgren, A.
Titel: Fritidshemmets mål och resultat: Att planera och utvärdera
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Philgren, Ann. (red)
Titel: Föräldrasamverkan, att bygga tillit
Upplaga: Senaste
Förlag: Lund, Studentlitteratur
Kommentar: 233 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Fritidshemmet – ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del
Upplaga: 2022
Förlag: Skolverket
Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=10568
Kommentar: 30 sid.

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet - Lgr22
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Skolverket


#### Referenslitteratur

Författare/red: Simonsson, M., Elvstrand, H., Hellberg, K.
Artikeltitel: Samverkan mellan hem och fritidshem ska gynna skolresultaten
År/Volym/nr/sidor: Venue, 4(7), 1–5.
Tidskrift: Venue
Webbadress: https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1541Vetenskapliga artiklar kan tillkomma

Vetenskapliga artiklar kan tillkomma

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23