Pedagogik GR (A), Fritidshemmets uppdrag, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (A), Fritidshemmets uppdrag, 7,5 hp
Education BA (A), Leisure Pedagogic Education, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE230G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-10-05
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-10

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska visa kunskap och förmåga i fritidshemmet som arena för lärande, utveckling och socialisation.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
– visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
– visa kunskap om praktiska och estetiska lärprocesser
– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare
- visa förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt
-visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.
- visa kännedom om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser

Innehåll

- Sociala relationer
- Samverkan med skolan och vårdnadshavare
- Inkluderande förhållningssätt i fritidshemmets och skolans lärandemiljö
- Kommunikativ kompetens
- Barns utveckling och lärande
- Formellt och informellt lärande
- Estetiska lärprocesser

Behörighet

Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområde för kursen är pedagogik. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

2001: Litteratur seminarium, Muntlig examination, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Fältuppgift, Skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Litteratur seminarium, Muntlig examination, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2004: Fältstudie, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2005: Gruppuppgift, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för
kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för
kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen
inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE176G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ackersjö,
 • Titel: Entreprenöriell fritidspedagogik
 • Upplaga: (red), (2017)
 • Förlag: Stockholm, Liber
 • Författare/red: Andersson, Lars
 • Titel: Vägledning, pedagogisk förhållningssätt
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur och Kultur, Stockholm
 • Kommentar: ISBN: 978-91-27-42311-4 139 s. valda delar
 • Författare/red: Ankerstjerne, Trine (red),
 • Titel: Perspektiv på fritidshemspedagogik
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-08814-3. Valda kapitel
 • Författare/red: Augustsson, Gunnar
 • Titel: Akademiskt skribent
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 97891440755839, 168 sid.
 • Författare: Boström, L. & Berg, G.
 • Artikeltitel: Läroplansimplementering och korstryck i fritidshemmets arbete
 • Tidskrift: 2018 (2), s. 107-132
 • År/Volym/nr/sidor: Educare - Vetenskapliga skrifter
 • Kommentar: doi:10.24834/educare.2018.2.6.
 • Författare: Boström, L., Hörnell, A. & Frykland, M.
 • Artikeltitel: Learning Environments at Leisure-time Centres in Sweden: A Comprehensive Survey of Staff Perceptions
 • Tidskrift: 2015, Vol. 3 (1), s. 1-15
 • År/Volym/nr/sidor: International Journal for Research on Extended Education
 • Författare: Boström, Lena, Frykland, Marie, Hörnell, Assar
 • Artikeltitel: Learning Environments at Leisure-Time Centres in Sweden: A Comprehensive Survey of Staff Perceptions
 • Tidskrift: International Journal for Research on Extended Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2015/3/1/
 • Webbadress: http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE/index
 • Författare/red: Fjällhed, Anders & Jensen, Mikael
 • Titel: Barns livsvillkor i mötet med skola och fritidshem
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-09092-4. Valda kapitel 210 s.
 • Författare: Hjalmarsson, Maria, Löfdahl, Annica
 • Artikeltitel: Omsorg i svenska fritidshem: fritidspedagogers etiska förmåga och konsekvenser för barn.
 • Tidskrift: Barn Norsk senter for barneforskning
 • År/Volym/nr/sidor: 2014/32/3/91-106, 15 s.
 • Författare/red: Klerfelt, A. & Haglund, B. (red.)
 • Titel: Fritidspedagogik: fritidshemmets teorier och praktiker
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Kommentar: ISBN: 978-91-47-10093-4 Valda kapitel 245 s.
 • Författare/red: Löfving, Christina
 • Titel: Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen – så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr 11
 • Upplaga: (1. uppl.)
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Kommentar: ISBN 978-91-47-10052-1 192 s.
 • Författare/red: Perselli, Ann-Katrin & Assar Hörnell
 • Titel: Fritidspedagogers förståelse av det kompletterande uppdraget
 • Upplaga: 2019, Barn nr 1/2019,
 • Förlag: Norsk center for barneforskning
 • Kommentar: ISSN 0800–1669
 • Författare/red: Philgren, A.S. (red)
 • Titel: Föräldrasamverkan, att bygga tillit
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-11149-0 233 s.
 • Författare/red: Philgren, Ann
 • Titel: Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN 9789144111179, Valda kapitel, 182 sid
 • Författare/red: Pihlgren, Anna, S (red)
 • Titel: Fritidshemmets didaktik
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 9789144077086 Valda kapitel. (även i delmoment 2) 249 s.
 • Författare/red: Pihlgren, Anna, S (red).
 • Titel: Fritidshemmet: fritidslärares uppdrag i fritidshemmet och i skolan
 • Upplaga: (1. uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-06895-4 Valda kapitel (även i delmoment 2) 322 s.
 • Författare/red: Schellerup, Nielsen, Helle
 • Titel: Gemenskap och utanförskap: en marginalisering i skolan värld
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Kommentar: ISBN 91-47-05319-4 166 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, rev. 2017
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
 • Kommentar: ISBN: 978-91-38326-32-9 279 s.
 • Författare/red: Sveriges utbildningsradio
 • Titel: Friare kan ingen vara [Elektronisk resurs] : Det händer på rasten.
 • Upplaga: 2011
 • Webbadress: http://www.ur.se/friarekaningenvara/
 • Kommentar: TV-serie

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23