Pedagogik GR (A), Fritidshemmets uppdrag, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (A), Fritidshemmets uppdrag, 7,5 hp
Education BA (A), Leisure Pedagogic Education, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE230G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-10-05
 • Senast ändrad: 2021-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska visa kunskap och förmåga i fritidshemmet som arena för lärande, utveckling och socialisation.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området
- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt
- visa kännedom om och förståelse för sociala relationer och ledarskap
- visa kännedom om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen
- visa förmåga att använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten
- visa kännedom om praktiska och estetiska lärprocesser
- visa förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda eleverna en meningsfull och innehållsrik fritid med fokus på leken
- visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen
-visa kännedom om vetenskapsteori , kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande och talande till stöd för den pedagogiska verksamheten

Innehåll

- Sociala relationer
- Samverkan med skolan och vårdnadshavare
- Inkluderande förhållningssätt i fritidshemmets och skolans lärandemiljö
- Kommunikativ kompetens
- Barns utveckling och lärande
- Formellt och informellt lärande
- Estetiska lärprocesser

Behörighet

Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområde för kursen är pedagogik. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

2101: Samverkan och kommunikation Fältstudie, gruppuppgift, Muntlig examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Sociala relationer Gruppuppgift, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2103: Fritidshemmets uppdrag, Skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för tregradig betygsskala

- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE176G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ackersjö, Helena
 • Titel: Entreprenöriell fritidspedagogik
 • Upplaga: (red), (2017)
 • Förlag: Stockholm, Liber
 • Författare/red: Ankerstjerne, Trine (red),
 • Titel: Perspektiv på fritidshemspedagogik
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-08814-3. Valda kapitel
 • Författare/red: Augustsson, Gunnar
 • Titel: Akademiskt skribent
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 97891440755839, 168 sid.
 • Författare: Boström, L. & Berg, G.
 • Artikeltitel: Läroplansimplementering och korstryck i fritidshemmets arbete
 • Tidskrift: 2018 (2), s. 107-132
 • År/Volym/nr/sidor: Educare - Vetenskapliga skrifter
 • Kommentar: doi:10.24834/educare.2018.2.6.
 • Författare: Boström, Lena, Frykland, Marie, Hörnell, Assar
 • Artikeltitel: Learning Environments at Leisure-Time Centres in Sweden: A Comprehensive Survey of Staff Perceptions
 • Tidskrift: International Journal for Research on Extended Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2015/3/1/
 • Webbadress: http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE/index
 • Författare/red: Ehrlin, A.
 • Titel: Estetiska uttryckformer i teori och praktik
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Eriksson, K, Ränner, E.
 • Titel: Digitala möjligheter - i en lärmiljö för alla
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Fjällhed, Anders & Jensen, Mikael
 • Titel: Barns livsvillkor i mötet med skola och fritidshem
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-09092-4. Valda kapitel 210 s.
 • Författare: Hjalmarsson, Maria, Löfdahl, Annica
 • Artikeltitel: Omsorg i svenska fritidshem: fritidspedagogers etiska förmåga och konsekvenser för barn.
 • Tidskrift: Barn Norsk senter for barneforskning
 • År/Volym/nr/sidor: 2014/32/3/91-106, 15 s.
 • Författare/red: Perselli, Ann-Katrin & Assar Hörnell
 • Titel: Fritidspedagogers förståelse av det kompletterande uppdraget
 • Upplaga: 2019, Barn nr 1/2019,
 • Förlag: Norsk center for barneforskning
 • Kommentar: ISSN 0800–1669
 • Författare/red: Philgren, A.S. (red)
 • Titel: Föräldrasamverkan, att bygga tillit
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-11149-0 233 s.
 • Författare/red: Philgren, Ann
 • Titel: Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN 9789144111179, Valda kapitel, 182 sid
 • Författare/red: Pihlgren, Anna, S (red)
 • Titel: Fritidshemmets didaktik
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 9789144077086 Valda kapitel. (även i delmoment 2) 249 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, rev. 2019
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Skolverket
 • Författare/red: Stenhammar, M-L
 • Titel: Fritidshemmets pedagogiska uppdrag
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Natur & kultur

Vetenskapliga artiklar kan tillkomma

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23