År 1

Termin 1
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Termin 2
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi, 15 hp

År 2

Termin 3
Statistik GR (A), Statistik I, 15hp
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15hp

Termin 4
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp

Inriktningen marknadsföring och affärsutveckling
Inriktningen behandlar förutsättningar för affärsmodellsutveckling och innovationer där marknadsundersökningar, affärsnätverk och sociala relationer samt fördjupade kunskaper i konsumentbeteende utgör viktiga beståndsdelar. Här ingår även globaliseringens strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. En praktikkurs kopplar samman teori och praktik. I inriktningen ingår även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt handelsrätt.

Vidare behandlas ledarskap, etiska aspekter och metodfrågor samt fortsatt fördjupning inom marknadsföring och affärsutveckling. Avslutningsvis genomför studenten ett självständigt examensarbete omfattande 30 hp. Examensarbetet ska ha en inriktning inom marknadsföring och affärsutveckling och skrivas under överinseende av en utsedd handledare. Sammantaget ger specialiseringen en god grund för befattningar såsom företagsledare, affärsutvecklare, marknadsförare och säljare, inte minst i en internationell kontext. Denna inriktning kan till vissa delar komma att läsas tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

År 3

Termin 5
Företagsekonomi GR (C), Global marknadsföring, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar och konsumentbeteende, 7,5 hp
Informatik GR (A), Introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys, 7,5 hp
Informatik GR (A), Tillämpad dataanalys, 7,5 hp

Termin 6
Företagsekonomi GR (C), Innovation och affärsmodellsutveckling, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 7,5 hp
Juridik GR (A), Handelsrätt I, 15 hp

År 4

Termin 7
Företagsekonomi AV, Ledarskap och etik, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Affärsutveckling i upplevelseekonomin, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp

Termin 8
Företagsekonomi AV, Civilekonomuppsats, 30 hp

Inriktningen redovisning och finansiering
Inriktningen ger fördjupade kunskaper kopplat till arbete med kvalificerade redovisnings-, revisions- och finansieringstjänster. Teorier gällande redovisning, revision och finansiering ges stort utrymme. En praktikkurs kopplar samman teori och praktik. Inriktningen innehåller även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt beskattningsrätt.

Vidare behandlas ledarskap och etiska aspekter samt metodfrågor. Intresset riktas också mot frågor om global redovisning och revision samt global finansiering och bankverksamhet. Avslutningsvis genomför studenten ett självständigt examensarbete omfattande 30 hp. Examensarbetet ska ha en inriktning inom redovisning, revision eller finansiering och skrivas under överinseende av en utsedd handledare. Specialiseringen ger en god grund för blivande redovisare, revisorer, banktjänsteman, försäkringsrådgivare och ekonomiadministratörer i högre befattningar. Detta i första hand i företag men även för motsvarande arbetsuppgifter inom offentliga förvaltningar. Denna inriktning kan till vissa delar komma att läsas tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

År 3

Termin 5
Företagsekonomi GR (C), Redovisningsteori, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Finansiell teori, 7,5 hp
Informatik GR (A), Introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys, 7,5 hp
Informatik GR (A), Tillämpad dataanalys, 7,5 hp

Termin 6
Juridik GR (A), Beskattningsrätt I, 15 hp
Företagsekonomi GR (C), Revisionsteori, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 7,5 hp

År 4

Termin 7
Företagsekonomi AV, Ledarskap och etik, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Global redovisning och revision, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Global finansiering och bankverksamhet, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp

Termin 8
Företagsekonomi AV, Civilekonomuppsats, 30 hp

Sidan uppdaterades 2021-06-10