Beska - Bekämpning av skogsskador i Mellannorrland

Skogen utgör en central naturresurs för regionen och förväntas vara en viktig komponent i omställningen till en biobaserad ekonomi.

Tallplant Holmen

Befintliga prognoser pekar på en stor potential för ökad produktion av skogsråvara. Dessa prognoser tar dock inte med i beräkningen riskerna för ökande skogsskador som en faktor i det framtida klimatet. Baserat på den dialog som skett inom det regionala Skogsskadenätverket har ett antal problembilder och kunskapsbehov identifierats.

Efter de senaste årens stora epidemiska utbrott av barkborrar finns ett konkret, närmast akut, behov att vidareutveckla och implementera effektiva fångstmetoder för övervakning och bekämpning av granbarkborre och dubbelögade bastborrar.

Med Mittuniversitetet kompetens kring dessa arters biologi och kemiska kommunikation (semiokemikalier) kommer projektet att kunna svara på detta behov. Bland annat innefattar detta innovationer där vi avser att kombinera metoden att bekämpa granbarkborre och dubbelögade bastborrar med fångstvirke med så kallad ”push-and-pull” strategi med naturliga kemiska substanser. Inom nätverket har också identifierats ett antal andra potentiellt allvarliga skadegörare där behovet av ny kunskap för att hantera dessa i praktiken är stor. Detta berör andra insekter, men även skadegörare som sork, älg och parasitsvampar.

Projektet kommer också att utgöra en viktig resurs för att fördjupa diskussionen kring skogsskador och därmed identifiera framtida forskningsinsatser av stor betydelse för skogsnäringen i regionen.

Rapporter

Slutrapport – Bekämpning av skogsskador i Mellannorrland: BESKA
Utvärdering av BESKA-projektet av Pro&Pro

Beska seminarium film

Beska slutseminarium 30 mars

Finansiärer

Logo Logga Tillväxtverket Region Jämtland Härjedalen