En omställning till en än mer preventiv och hälsofrämjande kommunal verksamhet

Härnösands kommun har påbörjat en större förändring. Det är en förändring eller kanske snarare en omställning eller transformation som initierats av kommundirektör Lars Liljedahl.

Härnösand

Omställningen har initierats för att lösa flera problem och utmaningar. För det första, 1. Problemet med en ändrad demografi där medborgaren blir äldre samtidigt som resurserna inte ökar i samma takt. För det andra, 2. Ett mer uppdelat och exkluderande samhälle samt för det tredje, 3. Utmaningen med medarbetare i organisationer där mer arbetsuppgifter adderas utan att mer resurser och tid tilldelas. Där medarbetaren upplever att den springer fortare och fortare med all fler komplicerade arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som kanske uppstår till följd av 1 och 2.

Angreppssättet eller strategin i den utpekade omställningen handlar om att stanna upp och utifrån ett systemperspektiv analysera både medborgarnas underliggande behov samtidigt som arbetssituationen i kommunens förvaltningar tas med. Omställningen innebär att titta på medborgarens underliggande behov och på djupet förstå vilka behov som är viktiga och att sedan skapa aktiviteter för att preventivt förebygga exempelvis genom att ta bort risker så att olyckor kan undvikas, skapa mötesplatser så att den social exkluderingen minskar osv.

En övergripande strategi i omställningen innebär att flytta en mindre del av resurserna från den operativa verksamheter och istället lägga mer pengarna på evidensbaserade preventiva hälsofrämjande åtgärder. Allt för att minska och förhindra att medborgaren behöver stöd och hjälp av de offentliga resurserna och istället utmana förvaltningarna att förstå, analysera och skapa aktiviteter för att få en friskare befolkning.

Förstudien syftar till att få en första inblick hur omställningen till ett hälsofrämjande arbete påverkar organisationskulturen och vilka etablerade arbetssätt, metoder och framgångsfaktorer som kommunen stödjer denna omställning. Förstudien vill även lägga grunden för att i samverkan med studien deltagare hitta fördjupade forskningsfrågor.

I förstudien vill Härnösands kommun tillsammans med ämnet kvalitetsteknik vid avdelningen för kvalitetsteknik och maskinteknik undersöka vilka arbetssätt och metoder som stödjer förändringen av organisationen. Arbetssättet ska bygga på relevant forskning.

Budget

400 000 kr, 200 000 kr per part

Läs projektansökan

Fakta

Projektperiod

201001-210915

Kommunsamverkan

Projektledare

Christer Hedlund

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427853

Maria Eriksson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428552

Projektmedlemmar

Lisbet Sander, Härnösands kommun

Lisbet Sander, Härnösands kommun

Eva Claesson, Härnösands kommun

Eva Claesson, Härnösands kommun

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9