I projektet "Sverige brinner: en studie av frivilliginsatser och lokalbefolkningens krisberedskap under skogsbränderna sommaren 2018" studeras hur olika typer av frivilliga, samt boende i branddrabbade områden, upplevde och hanterade skogsbränderna sommaren 2018.

Skogsbrand

I det här projektet fokuseras den krishantering som ägde rum utanför de officiella räddningsorganisationerna – den inofficiella, eller icke-erkända, krishanteringen. Det här studeras utifrån två fokusområden:

  1. Frivilliginsatser (spontana såväl som organiserade) under skogsbränderna samt
  2. Lokalbefolkningens upplevelser  och hanterande av att bli, eller stå under hot om att bli, evakuerade.

Den här studien är i första hand explorativ med syfte att samla in aktuell och rik empiri utifrån människors upplevelser av skogsbränderna. Målet med studien är att få en ökad kunskap om den informella krishanteringen som praktiserades av frivilliga och lokalbefolkning i samband med skogsbränderna 2018. Förhoppningen är att detta i sin tur kommer att kunna användas för att stärka myndigheters kommunikation med medborgare samt skapa goda förutsättningar för integrering av frivilliga i framtida krissituationer.

Fakta

Projektperiod

190301-200930

Projektledare

Linda Kvarnlöf

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428118

Projektmedlemmar

Erna Danielsson

Professor|Professor

010-1428132

Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson

Finansiärer

Formas logotyp

Läs mer