Många länder i Europa lider av samma problem när det gäller brist på behöriga lärare. För att få en bild över nuläget skapas nu ett nytt nätverk, finansierat av Vetenskapsrådet, där forskare samarbetar för att analysera och hitta sätt att greppa problematiken.

Skola klass Mostphotos

Nätverket WATS up (What About Teachers´ Shortage)  är ett forskningsprojekt i samverkan mellan forskare i Sverige, Danmark och Tyskland. Målet är att utforska och förklara problematiken kring den akuta lärarbrist många länder tampas med. Eftersom lärarbristen är ett problem i många länder är nätverket nödvändigt för att dela och överföra den kunskap och de insikter som forskningen leder till.

Det finns mycket att lära av varandra när det gäller hur man hanterar lärarbristen, och orsakerna till den. Ländernas olika förutsättningar kan ge upphov till olika kreativa lösningar, och målet är att dela med oss av den kunskap och erfarenhet som finns för att lösa gemensamma problem.
I projektet WATS up kommer forskarna att analysera hur problematiken med lärarbrist ser ut i de ingående länderna. Förhoppningen är att det ska leda till ökad kunskap och förståelse för skillnader mellan de olika länderna, för att i slutändan återföra kunskaperna till viktiga skolaktörer. I samråd med externa experter från olika discipliner vill man sedan försöka hitta hållbara och genomtänkta vägar för att motverka problemen med lärarbrist. Vilket kan vara av intresse för lärarutbildningarna och dess intressenter.

Ett annat viktigt mål med forskningsnätverket är att producera mångsidig och fördjupad forsknings- och evidensbaserad kunskap som kan bidra till internationell insikt om lärarbristen och därmed kunna ligga till grund för förändrade nationella strategier.

Forskningsresultaten från det projekt som nätverket utgör kommer att spridas i nationella nätverk som inkluderar såväl skolans intressenter som beslutsfattare. Nätverkets långsiktiga mål att etablera ett nätverk för kunskapsutbyte där fler länder kan inkluderas för i ännu högre grad nå ut med forskningsresultat och öka kunskapsbasen på bred front.

Fakta

Projektperiod

210401-230401

Forskargrupper

Projektledare

Lena Boström

Professor|Professor

010-1428263

Projektmedlemmar

Göran Bostedt

Docent |Senior lecturer

010-1428125

Maria Anna Kreienbaum

Maria Anna Kreienbaum

Professor

Wuppertal University

Sabrina Wüllner

Sabrina Wüllner

Doktor

Wuppertal University

Sandra Seeliger

Sandra Seeliger

Doktor

Wuppertal University

Frans Ørsted Andersen

Frans Ørsted Andersen

Associate Professor

Aarhus University

Dirk Michel-Schertges

Dirk Michel-Schertges

Associate professor

Aarhus University

Finansiärer

Logotyp Vetenskapsrådet.