Erika Wall

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: 010-142 85 92
  • E-postadress: Erika.Wall@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 1B
  • Rumsnummer: P1620
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Ämnen: Rehabiliteringsvetenskap, Sociologi

Forskningsinriktning

Jag är docent i sociologi och universitetslektor i rehabiliteringsvetenskap. Min forskning fokuserar på upplevelser av risk och trygghet i arbets- och vardagsliv. Ofta tar jag min utgångspunkt i betydelsen av olika sociala och rumsliga perspektiv.

Pågående forskning

Min forskning är inriktad mot arbetsliv och hälsa och jag har bland annat studerat återgång i arbete bland långtidssjukskrivna kvinnor. För närvarande leder jag ett fyraårigt forskningsprojekt finansierat av AFA-försäkring om unga vuxnas upplevelser av introduktionen till arbetsmarknaden. I ett annat projekt studerar jag vårdpersonals upplevelser av arbetet under den första tiden för spridning av Coronaviruset i Sverige.

Undervisning

Jag undervisar på grundutbildningen och magisterprogrammet i rehabiliteringsvetenskap med fokus på etiska perspektiv och vetenskapligt skrivande. För magisterprogrammet är jag också programansvarig.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Björk, A. , Rönngren, Y. , Vinberg, S. , Hellzén, O. , Wall, E. & Olofsson, N. (2020). A nurse-led lifestyle intervention for adult persons with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in Sweden. Nordic Journal of Psychiatry,    

Wall, E. (2020). Cable Wakeboarding for the First Time : How Young People Make Sense of Risk in Adventure Recreation. Young - Nordic Journal of Youth Research,    

Warne, M. , Svensson, Å. , Tirén, L. & Wall, E. (2020). On Time : A Qualitative Study of Swedish Students’, Parents’ and Teachers’ Views on School Attendance, with a Focus on Tardiness. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17: 4    

Kvarnlöf, L. & Wall, E. (2020). Stories of the storm : the interconnection between risk management strategies and everyday experiences of rurality. Journal of Risk Research,    

Björk, A. , Rönngren, Y. , Hellzén, O. & Wall, E. (2020). The Importance of Belonging to a Context : A Nurse-Led Lifestyle Intervention for Adult Persons with ADHD. Issues in Mental Health Nursing,    

Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Tritter, J. Q. , Wall, E. & Landstad, B. (2020). The Same, Only Different : Doing Management in the Intersection between Work and Private Life for Men and Women in Small-scale Enterprises. Work, Employment and Society, vol. 34: 2, ss. 262-280.  

Wall, E. & Kvarnlöf, L. (2019). Hållbarhet, hälsa och hemberedskap : Berättelser om när klimatkrisen blåste in i svensk glesbygd. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 96: 3, ss. 446-454.    

Wall, E. , Selander, J. & Bergman, J. (2019). Makt och motstånd i rehabiliteringsprocessen : Sanningen om tidig återgång i arbete utmanad. Sociologisk forskning, vol. 56: 3-4, ss. 289-309.    

Wall, E. & John, S. (2018). Return to Work After Long-Term Sick Leave : Stories of Employed Women With Common Mental Disorders. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 13: e4, ss. 1-7.  

Warne, M. , Wall, E. & Vinberg, S. (2017). Managers’ and employees’ views of critical aspects for alcohol abuse prevention at small and medium enterprises : the case of ski resorts in NorthernSweden. Society, health and vulnerability, vol. 8: sup1, ss. 67-79.    

Wall, E. (2016). Visualizing risk: Using participatory photography to explore individuals sense-making of risk. Journal of Risk Research, vol. 19: 3, ss. 347-363.  

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2015). Enhancing public resilience : A community approach. Planet@Risk, vol. 3: 1, ss. 33-44.    

Wall, E. & Sjöstedt Landén, A. (2014). A narrative about risk management, a narrative about gender. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 35: 4, ss. 59-74.  

Wall, E. (2014). Sense-making of risk and role-taking emotions : How young Swedes construe road traffic risk.. Journal of Risk Research, vol. 17: 10, ss. 1285-1299.  

Wall, E. (2014). The individuals’ interest in preventing everyday accidents and crises : A Swedish explorative study of the importance of motivation. Human Technology, vol. 10: 2, ss. 125-137.    

Wall, E. & Kvarnlöf, L. (2012). Riskfyllt vatten : Hur individen skapar förståelse av oväntad parasitförekomst i dricksvattnet. Sociologisk forskning, vol. 49: 1, ss. 5-24.

Wall, E. (2011). Structure of meaning and sense-making of risk : An operationalisation of sense-making tested by grouping individuals according to their structure of meaning. Journal of Risk Research, vol. 14: 6, ss. 735-755.  

Wall, E. (2009). Traffic safety behaviour among young people in different residential settings : The use of seat belts, bicycle helmets, and reflectors by young people in Sweden. Injury control and safety promotion, vol. 16: 4, ss. 197-204.  

Wall, E. (2009). Ungdomars samtal kring risker i trafiken : relationen mellan riskförståelse och platsanknytning. Sociologisk forskning, vol. 46: 3, ss. 37-56.

Wall, E. & Olofsson, A. (2008). Young people making sense of risk : How meanings of risk are materialised within the social context of every-day life.. Young - Nordic Journal of Youth Research, vol. 16: 4, ss. 431-448.    

Wall, E. (2006). Att ta risker eller utsättas för dem : Om hur flickor i stad och landsbygd förhåller sig till hälsorelaterade risker. Locus : tidskrift för forskning om barn och ungdomar, : 4, ss. 13

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Wall, E. (2010). Riskförståelse : Teoretiska och empiriska perspektiv. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 81)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Wall, E. (2018). Bilder av risk : Ett nedslag i den samtida samhällsvetenskapliga riskforskningslitteraturen med avseende på visuella metoder för datainsamling och analys. I Thule : Kungliga Skyttenska Samfundets Årsbok 2018. Umeå : Kungliga Skytteanska Samfundet (Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok THULE). S. 121-135.

Bergman, J. & Wall, E. (2017). Ålder och funktionalitet : om vuxna barns ansvarstagande för ensamboende föräldrars trygghet. I Introduktion till kritiska åldersstudier. Lund : Studentlitteratur. S. 183-196.

Danielsson, E. , Wall, E. & Öhman, S. (2015). Ethical Perspectives on Volunteer Participation : Training CBRN Incidents Live. I Ethics and Risk management. Charlotte : IAP Information Age Publishing. S. 141-158.

Wall, E. (2009). Annorlunda ungdomar. I Risker i moderna samhällen. : Samhällsvetenskapliga perspektiv.. Lund : Studentlitteratur. S. 195-216.

Wall, E. (2009). Kulturteoretiska perspektiv på risk.. I Risker i moderna samhällen : Samhällsvetenskapliga perspektiv. Lund : Studentlitteratur. S. 93-102.

Konferensbidrag

Warne, M. , Wall, E. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2018). Alcohol- and drug prevention among seasonal employees at a Swedish ski resort. I 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion in the Life Course - User Involvement in Practice and Research.  

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2014). Enhancing public resilience : A community approach. I Proceedings of the International Disaster and Risk Conference IDRC Davos 2014 : Extended abstracts. Davos : . S. 541--544.  

Wall, E. (2011). The individual’s prevention of accidents and crises in everyday life : Sense-making of risk and individual motivation. Paper presented at the Risk, Uncertainty and Policy (European Sociological Association)

Wall, E. (2007). Young People Making Sense of Risk : An urban-rural perspective.. Paper presented at the Mittseminarium

Wall, E. (2006). Sense-Making of Risk. : An urban-rural perspective of socially defined views of risk.. Paper presented at the RiskCom, Göteborg

Wall, E. & Olofsson, A. (2006). Young People Making Sense of Risk: an empirical and theoretical development of a new concept : Paper presented at NYRIS, 2006-01-12-01-14, Stockholm, Sweden..

Wall, E. (2005). Values and Risk Perceptions among Young People: Understanding differences of risk perceptions through differences of values : Conference of European Sociological Association, ESA. Torun, Poland. 9-13 september 2005..

Manuskript

Wall, E. Ungdomars riskförståelse i trafiken. : Relationen mellan riskförståelse och platsanknytning..

Rapporter

Wall, E. (2020). Hellre en rimlig jobbsituation än applåder : Vårdpersonalens budskap om arbetssituationen under den förstatiden av smittspridning av Coronaviruset i Sverige 2020. Östersund : Mittuniversitetet  

Warne, M. , Wall, E. & Svensson, Å. (2017). Närvarande elever och positiv skolmiljö för ökat välbefinnande och måluppfyllelse i skolan : Slutrapport från forskarna i projekt Hälsofrämjande skolutveckling inom ramen för Skolverkets anslag för 2016-2017.  

Wall, E. & Ljungdahl, J. (2014). Att köpa spänning : Hur ungdomar förhåller sig till risk vid köp av äventyrsaktiviteter. Karlstad : Konsumentverket (Konsumentverkets rapportserie 2014:4).    

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2014). Experiences and requirements for a community approach involving social groups in crisis preparedness and response.  

Wall, E. (2014). Förstå och förebygga risker i vardagen : Slutrapport för det postdoktorala forskningsprojektet "Den enskildes drivkraft att förebygga olyckor och kriser". Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB Forskning MSB 676).    

Wall, E. (2013). Riskbilden : En rapport om hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen. Stockholm : Vetenskap & Allmänhet (VA-rapport 2013:1).  

Wall, E. (2011). Förväntningar på den enskildes ansvar och insatser vid plötslig förekomst av Cryptosporidium i dricksvattnet. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Wall, E. (2006). Riskförståelse bland ungdomar i glesbygd och stad. Räddningsverket

Wall, E. (2004). Qnet: kvinnliga akademiker en regional tillväxtfaktor för framtidens vinnarlän : Avslutande utvärdering av projekt Qnet, projektperiod I, 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31, med förlängning till 2004-02-29..