Erik Borglund

Spara favorit

Bakgrund

Jag är doktor i data- och systemvetenskap och verksam vid avdelningen för Arkiv- och datavetenskap i Härnösand. Jag blev docent 2012. Jag är knuten till forskningscentret Risk and Crisis Research Centre (RCR) vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Mitt huvudsakliga forskningsfokus ligger inom krisområdet och har två inriktningar. Den ena inriktningen har sin utgångspunkt i hur kriser och allvarliga händelser dokumenteras. När och hur sker dokumentation? Vilka brister finns? Målet är en mer optimerad kunskapsförmedling inom och mellan organisationer som verkar i en större kris.

Den andra inriktningen är inriktad på tilllämpad IT-forskning i staber – den temporära organisation som sätts på fötter i samband med en särskild händelse. Jag studerar de karaktäristiska egenskaperna i en stab – hur samverkan sker i och mellan olika staber, och hur IT kan designas för att stödja denna samverkan. Jag har även tittat på hur man ska kunna bevara den dokumentation som under en kris sker på exempelvis Post-it-lappar, whiteboards och blädderblock.

Jag har en bakgrund som polis och samverkar i stor utsträckning med polisen inom min forskning.

Pågående forskning

Min pågående forskning rör risk- och krishantering under projekt och evenemang. Dessutom ingår jag som en extern expert i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps projekt "Ledning och Samverkan" (LoS) där jag arbetar med informationsdelning och lägesbild.

Jag är också involverad i det internationella forskningsprojektet "Records In the Cloud" (RIC) där ett antal internationella forskare gemensamt försöker studera de utmaningar molntjänster ger på arkivvetenskap. När allt mer information lagras i molnet behöver vi tillse att de metoder och teorier som används för arkivhantering också fungerar i molnet. Om de inte fungerar krävs att nya metoder utvecklas.

Är med i Forum för digitalisering (FODI).

Undervisning

Jag undervisar i Arkiv- och informationsvetenskap på grund-, avancerad och forskarnivå (data och systemvetenskap). Jag medverkar även i viss undervisning inom avdelningen i Datavetenskap. De senaste åren har jag flera gånger varit gästlärare i informatik vid Göteborgs Universitet och institutionen för tillämpad IT.

Övrigt

Jag är lokalt LSG-ombud, och medlem i universitetets forskningsetiska kommitté. Är med i ISERV-projektet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Borglund, E. A. M. (2015). What about trust in the cloud? : Archivists’ views on trust. Canadian journal of information and library science, vol. 39: 2, ss. 114-127.

Borglund, E. A. M. & Engvall, T. (2014). Open data?: Data, information, document or record?. Records Management Journal, vol. 24: 2, ss. 163-180.  

Borglund, E. A. M. & Nuldén, U. (2012). Personas in Uniform : Police Officers as Users of Information Technology. AIS Transactions on Human-Computer Interaction, vol. 4: 2, ss. 92-106.

Borglund, E. A. M. , Persson Slumpi, T. & Öberg, L. (2012). Success Factors For Police Investigations In A Hybrid Environment: The Jämtland Police Authority Case. International Journal of Police Science and Management, vol. 14: 1, ss. 83-93.  

Anderson, K. , Borglund, E. A. & Samuelsson, G. (2010). Mature Public e-Services Without Mature Recordkeeping – An Impossibility?. iRMA Information and Records Management Annual, , ss. 71-82.

Borglund, E. (2008). Electronic Records use Changes Through Temporal Rhythms. Archival & Social Studies, vol. 2: 1, ss. 103 -134.

Borglund, E. A. & Öberg, L. (2008). How are records used in organizations?. Information research, vol. 13: 2  

Borglund, E. (2007). En introduktion till EDM och ECM ur ett arkivvetenskapligt perspektiv. Arkiv, samhälle och forskning, : 1, ss. 44-58.

Borglund, E. A. (2007). RQAM: A recordkeeping quality assessment model proposal. International Journal of Information Quality (IJIQ), vol. 1: 3, ss. 326-344.  

Borglund, E. , Samuelsson, G. , Sundqvist, A. & Wallin, P. (2007). SMEdoc : ett forskningsprojekt som tar arkivvetenskapen in i småföretagen. Arkiv, samhälle och forskning, : 2, ss. 93-95.

Öberg, L. & Borglund, E. (2006). What are the Characteristics of Records?. International Journal of Public Information Systems, vol. 2: 1, ss. 55-76.    

Borglund, E. (2005). Operational use of electronic records in police work. Information research, vol. 10: 4, ss. 236  

Artiklar, recensioner

Borglund, E. (2007). David Bearman's senaste alster om "Preserving Digital Heritage". Arkiv, samhälle och forskning, : 2, ss. 123-125.

Böcker

Landgren, J. , Borglund, E. A. M. & Lintzén, M. (2014). Lägesbilder – Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Borglund, E. A. (2008). Design for Recordkeeping: Areas of Improvement. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid sweden Univ, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 52)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Borglund, E. A. M. & Öberg, L. (2017). Using Scenario Planning and Personas as an Aid to Reducing Uncertainty About Future Users. I Emerging Trends in Archival Science. London : Rowman & Littlefield International. S. 111-138.

Borglund, E. A. M. & Nuldén, U. (2013). The Soap Opera Rationale : A Complementary Information Management Construct in Police Work Practice. I The Evolution of Policing : Worldwide Innovations and Insights. CRC Press. S. 61-76.  

Borglund, E. A. M. , Öberg, L. & Persson Slumpi, T. (2012). Hybrids acting at the hybrid arena – Investigating crimes committed by digital natives. I Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia 2011. Trondheim : Tapir Akademisk Forlag. S. 69-78.

Borglund, E. A. (2011). Applying Synergy-4 in Informatics research - Some Reflections. I Challenges for the future in an ICT context.. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 151-165.  

Borglund, E. A. (2011). Records Role in Creating a Common Operational Picture. I Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia Nr. 1 (2010): : IRIS 33 Engaged Scandinavian Research. Trondheim : Tapir Akademisk Forlag. S. 89-102.

Asproth, V. , Borglund, E. A. , Samuelsson, G. & Öberg, L. (2010). E-tjänstens framtida historia : Informationsbevarande, ett bortglömt ansvarsområde?. I Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund : Studentlitteratur. S. 167-184.

Borglund, E. A. (2009). Elektronisk dokumenthantering i små och medelstora företag. I e-arkivera rätt : Sju perspektiv på hantering av digital information med hjälp av OAIS. Stockholm : Näringslivets arkivråde.

Borglund, E. & Öberg, L. (2006). Fundamental IS Issues Applicability in Recordkeeping Research. I Fundamental IS issues. Västerås : Mälardalen University. S. 63-88.

Konferensbidrag

Borglund, E. A. M. (2017). The Role of Artefacts in Creating a Common Operational Picture During Large Crises. I ISCRAM 2017 Conference Proceedings : 14th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management.. S. 191--203.

Borglund, E. A. M. & Öberg, L. (2014). Creation of an exercise scenario : A collaborative design effort. I ISCRAM 2014 Conference Proceedings - 11th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management.. S. 488--492.

Asproth, V. , Borglund, E. & Öberg, L. (2013). Training exercises for crisis management training in intra-organizational settings. I ISCRAM 2013 Conference Proceedings - 10th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management.. S. 105--109.  

Borglund, E. A. M. & Öberg, L. (2012). Traceability Challenges in Crisis Management. Paper presented at the 35th Information Systems Research Seminar in Scandinavia, IRIS 35,17-20 August, Sigtune, Sweden

Asproth, V. , Ring, A. & Borglund, E. (2011). Accessibility in Crisis Management. I European Sociological Association Research Network 22 Sociology of Risk and Uncertainty RISK, UNCERTAINTY AND POLICY Midterm Conference 2011 : Abstract book.

Borglund, E. A. , Öberg, L. & Persson-Slumpi, T. (2011). Hybrids acting at the hybrid arena. I Proceedings of IRIS 2011. Åbo : (TUCS Lecture Notes). S. 56--67.

Borglund, E. A. M. & Anderson, K. (2011). L.O.S.T Records : The Consequence of Inadequate Recordkeeping Strategies. I DATABASES AND INFORMATION SYSTEMS VI: SELECTED PAPERS FROM THE NINTH INTERNATIONAL BALTIC CONFERENCE (DB&IS 2010). Amsterdam : (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications). S. 271--282.  

Truex, D. , Olssson, L. , Lindblad-Gidlund, K. , Sefyrin, J. , Larsson, A. , Nilsson, O. , Anderson, K. , Borglund, E. & et al. (2011). Position Statement : Sustainable Information and Information Systems (SIIS). I Governance and Sustainability in Information Systems : Managing the Transfer and Diffusion of ITManaging the Transfer and Diffusion of IT, IFIP. Hamburg Germany : (IFIP Advances in Information and Communication Technology). S. 306--309.    

Borglund, E. A. (2011). Recordkeeping in Temporary Command Settings. I iPRES 2011 8th International Conference on Preservation of Digital Objects.. S. 205--209.

Borglund, E. A. & Öberg, L. (2010). C4I2 for Interreg Security. I EURO 2010 : 24th European Conference on Operational Research.

Borglund, E. A. & Anderson, K. (2010). Checklists for Evaluating the Quality of Recordkeeping. I Proceedings of the 4th European Conference on Information Management and Evaluation. Reading : . S. 15--23.

Borglund, E. A. & Anderson, K. (2010). Long-term Strategies for Electronic Recordkeeping in a Large Infrastructure Project. I Databases and Information systems : Proceedings of the Ninth International Baltic Conference Baltic DB&IS 2010 Riga, Latvia, July 5-7, 2010. Riga : . S. 441--454.

Borglund, E. A. (2010). Use of Records as Means to Provide a Common Operational Picture. I Proceedings of the 33rd IRIS Seminar. 2010..

Borglund, E. A. , Anderson, K. , Sirkemaa, S. , Wahlberg, O. & Sandberg, K. W. (2009). Business values of electronic records management in SMEs. I Proceedings of the 3rd European Conference on Information Management and Evaluation. UK : . S. 51--58.

Wahlberg, O. , Strandberg, C. , Sandberg, K. W. , Anderson, K. , Borglund, E. A. & Sirkemaa, S. (2009). How a Medium Sized Enterprise Applies the CRM Approach in its Marketing. I Proceedings of the 3rd European Conference on Information Management and Evaluation.. S. 448--459.

Wahlberg, O. , Sandberg, K. W. , Strandberg, C. , Anderson, K. , Sirkemaa, S. & Borglund, E. (2009). How a medium sized small enterprise uses ICT based marketing tools in its customer relationship management. I The 3rd European Conference on Information Management and Evaluation, ECIME.

Borglund, E. A. , Anderson, K. & Samuelsson, G. (2009). How requirements of record managers change after implementing new electronic records management systems. I Proceedings of the 3rd European Conference on Information Management and Evaluation. UK : . S. 59--66.

Borglund, E. A. M. , Persson Slumpi, T. & Öberg, L. (2009). On the becoming of a researcher – challenges and obstacles for PhD students in Informatics with a double belonging. I Proceedings of the 32nd Information Systems Research Seminar in Scandinavia, IRIS 32 : Inclusive Design, Molde University College, Molde, Norway, August 9-12, 2009.. S. 1--15.

Sirkemaa, S. , Anderson, K. , Sandberg, K. W. , Wahlberg, O. & Borglund, E. (2009). The  role of information systems in information management : Exploring the challenges in information sharing. I Proceedings of the IADIS International Conference on ICT, Society and Human Beings.

Borglund, E. A. & Nuldén, U. (2008). Making sense in proactive police work. I IRIS31 - The 31st Information Systems Research Seminar in Scandinavia.

Borglund, E. & Nuldén, U. (2008). Making sense in proactive police work. I IRIS31- The 31st Information Systems Research Seminar in Scandinavia, 10-13 August. ÅRE :  

Borglund, E. A. (2007). EDM business values in a SME environment in terms of knowledge management. I Proceedings of the European and Mediterranean Conference on Information Systems (EMCIS) 2007. Valencia :

Samuelsson, G. , Öberg, L. & Borglund, E. (2007). E-services and long-term preservation. I Electronic Government - EGOV 2007 : Proceedings of Electronic Government (E-GOV 07), Regensburg, Germany, September 3-7, 2007. Linz : (Schriftenreihe Informatik)

Borglund, E. (2007). Hur man designar för det okända. I Dokumentation / Sundsvall 42 : 13-18 oktober 2007. Sundsvall :

Borglund, E. & Öberg, L. (2007). Scenario Planning And Personas as Aid to Reduce Uncertainty of Future Users. I IRIS 30 : The 30th Information Systems Research Seminar in Scandinavia, August 11-14, Tampere, Finland. Tampere :

Borglund, E. A. & Sundqvist, A. (2007). The role of EDM in information management within SME’s. I The Second International Conference on Digital Information Management (ICDIM'07).. S. 31--36.

Borglund, E. (2006). A first step towards general quality requirements for e-records.. I Advances in information systems development: bridging the gap between academia & industry. : Proceedings of the Fourteenth International Conference on Information Systems Development: Methods and Tools, Theory and Practice. London : . S. 745--756.  

Borglund, E. & Urban, N. (2006). Bits and Pieces of Information in Police Practice. I Proceedings of 29th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 29), 12-15 aug, Helsingör.

Borglund, E. (2006). Fulfilling electronic record requirements : Good practice from two Swedish organizations.. I Archiving 2006: final program and proceedings... S. 127--130.

Öberg, L. & Borglund, E. (2006). Operational use of Records. I proceedings of IRIS 29.

Borglund, E. & Nuldén, U. (2006). Personas in uniform : Police officers and information technology. I Proceedings of the Fourteenth European Conference on Information Systems (ECIS 2006) : Göteborg, June 12-14.  

Borglund, E. (2005). Electronic record quality, necessary inter alia for trustworthy e-government services.. I Information Management in Modern Enterprise: Issues and Solutions - Proceedings of the 4th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2005.. S. 334--341.

Borglund, E. & Öberg, L. (2005). En aspekt på krav för trovärdig information i IS : Sundsvall 42, 18-20 Okt, Sundsvall.

Öberg, L. & Borglund, E. (2005). What are the Characteristics of Records?. I Proceedings of the 28th Information Systems Research Seminar in Scandinavia.. S. 55--76.

Borglund, E. (2004). Information Management in Operative Police Practice : Using SSM as an Analysis Tool. I IRIS 27 : Falkenberg 14-17Aug 2004. Falkenberg :

Borglund, E. (2004). IOP-Informationshantering i operativt polisarbete. I MSIS'03 : proceedings of Mid Sweden Informatics students conference on AIH - applied informatics for improvement of human life, Campus Bispgården, 15th and 16th of January, 2004.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Borglund, E. (2006). A predictive model for attaining quality in recordkeeping. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2006 (Mid Sweden University licentiate thesis : 12)  

Rapporter

Asproth, V. , Borglund, E. , Danielsson, E. , Ekker, K. , Holand, S. I. , Holmberg, S. C. , Öberg, L. , Nygård, S. A. & et al. (2014). Rapport från GSS : Gränsöverskridande samarbete för säkerhet. Östersund : Mittuniversitetet

Danielsson, E. , Johansson, R. & Borglund, E. (2011). Forskningsöversikt stabsarbete. Karlstad : Mynidgheten för samhällsskydd och beredskap  

Borglund, E. A. , Landgren, J. , Magoulas, T. , Nuldén, U. & Roos, M. (2009). Studie av gemensam  lägesinformation.  

Övrigt

Borglund, E. (2004). Kan poliser gissa rätt? : En studie om begreppet underrättelser i en operativ poliskontext. Umeå : Univ..

Borglund, E. (2003). Virtuell polisutbildning : En utvärdering av PIER som metod vid grundutbildning av poliser. Karlstad : Universitetet. (C-Uppsats Informatik Karlstad 2003:553).