Minna Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

Minna Lundgren är lektor i sociologi och verksam vid Risk and Crisis Research Centre (RCR).

Minna Lundgren är ledamot i Etikprövningsmyndighetens avdelning för övrig forskning i Umeå.

Bakgrund

Minna Lundgren disputerade 2016 med avhandlingen 'Boundaries of Displacement: Belonging and Return among Forcibly Displaced Young Georgians from Abkhazia'. I sin avhandling fokuserade Lundgren erfarenheter av ett utdraget flyktingskap bland unga internflyktingar från Abkhazien som lever i Georgien. Hon använde både kvalitativa och kvantitativa metoder för att beforska förståelser för frågor om tillhörighet och återvändande bland unga med få eller inga erfarenheter från Abkhazien där väpnade konflikter bröt ut under tidigt 1990-tal.

Lundgren har arbetat med flera forskningsprojekt där integration i lokalsamhället studerats utifrån bostads- och arbetsmarknadsfrågor.

Under våren 2018 slutförde hon tillsammans med kollegor från RCR en studie finansierad av MSB där åtta olika EU-länders riskkommunikation studerades och jämfördes.

Minna Lundgren har sin grundutbildning i socialt arbete och ryska, och har också flerårig erfarenhet av både forskning och praktik i socialt arbete. Hon har också arbetat med utvecklingssamarbete med universitet i nordvästra Ryssland.

Forskningsområden

Lundgrens forskning fokuserar främst tre områden: migration, risk och kommunikation.

Sedan april 2018 bedriver hon det postdoktorala projektet "Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: Att förstå och omsätta riskkommunikation i praktiken". Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Under hösten 2018 var hon gästforskare vid Natural Hazards Center, University of Colorado i Boulder, USA.

Forskning

Minna Lundgren påbörjade i april 2018 sitt postdoktorala projekt "Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: Att förstå och omsätta riskkommunikation i praktiken". Att kommunicera om risker utgör en viktig del av ett samhälles krisförebyggande arbete. En fungerande riskkommunikation har också stor betydelse för hur väl människor klarar att möta olika samhällskriser. Syftet med projektet är att studera riskkommunikation i heterogena och komplexa miljöer utifrån ett mottagarperspektiv, med en tyngdpunkt på hur olika grupper av mottagare förstår och agerar i relation till de risker som kommuniceras. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och pågår fram till december 2020.

Lundgren forskar också tillsammans med Eva Wikström och Madeleine Eriksson vid Umeå Universitet om hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar.

Undervisning

Minna Lundgren undervisar i sociologi på Risk- och krishanteringsprogrammet. Därutöver ansvarar hon för Mittuniversitetets forskarutbildningskurs i forskningsetik samt forskarutbildningskursen Risk and Uncertainty (Sociologi).

Lundgren har tidigare erfarenhet av undervisning i sociologi på Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet, samt vid socionomutbildningarna vid Umeå Universitet och Mittuniversitetet. Hon har också haft internationella undervisningsuppdrag, bl.a. på en internationell forskarutbildningskurs i metod för doktorander i socialt arbete vid Aalborg University, Danmark.

Extra kontaktinformation

Projekt: Trust and risk assessment in relation to the novel coronavirus

Projekt: Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: att omsätta riskkommunikation i praktiken

Projekt: En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar

Minna Lundgren vid Natural Hazards Center

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Silvast, A. , Kongsager, R. , Lehtonen, T. , Lundgren, M. & Virtanen, M. (2021). Critical infrastructure vulnerability : a research note on adaptation to climate change in the Nordic countries. Geografisk tidsskrift, vol. 121: 1, ss. 79-90.    

Petridou, E. , Danielsson, E. , Olofsson, A. , Lundgren, M. & Große, C. (2019). If Crisis or War Comes : A Study of Risk Communication of Eight European Union Member States. Journal of International Crisis and Risk Communication Research, vol. 2: 2, ss. 207-232.    

Kolmodin, S. , Lundgren, M. & Andersson, C. (2019). Preparing for climate change and hazards : Individual houseowners trust in local authorities and private entrepreneurs. International Journal of Disaster Risk Reduction, vol. 41  

Lundgren, M. (2018). Riskscapes : Strategies and practices along the Georgian-Abkhazian boundary line and inside Abkhazia. Journal of Borderlands Studies, vol. 33: 4, ss. 637-654.  

Lundgren, M. (2016). Place matters : return intentions among forcibly displaced young Georgians from Abkhazia living in Tbilisi and Zugdidi. Caucasus survey, vol. 4: 2, ss. 129-148.  

Lundgren, M. (2014). Avlägsen tillhörighet: Om skapande och upprätthållande av platstillhörighet bland georgiska internflyktingar från Abkhazien : Distant belongings: On the maintaining and creation of place attachment among Georgian IDPs from Abkhazia. Nordisk Østforum, vol. 28: 3, ss. 215-237.

Perlinski, M. , Blom, B. , Morén, S. & Lundgren, M. (2011). The dialectics between specialization and integration : Politicians' and managers' views on forms of organization in the Swedish social services. Administration in Social Work, vol. 35: 1, ss. 60-87.

Morén, S. , Blom, B. , Lundgren, M. & Perlinski, M. (2010). Specialisering eller integration? : En studie av socialarbetares syn på arbetsvillkor och insatser i tre organisationsformer. Socialvetenskaplig Tidskrift, : 2, ss. 189-209.

Lundgren, M. , Blom, B. , Morén, S. & Perlinski, M. (2009). Från integrering till specialisering : om organisering av socialtjänstens individ- och familjeomsorg 1988-2008. Socialvetenskaplig Tidskrift, : 2, ss. 162-183.

Artiklar, recensioner

Lundgren, M. (2020). The Dynamics of Identity Negotiation in a Border Region: The Case of Georgian Azeri-Turks of Kvemo Kartli : Recension av Karli-Jo T. Storms avhandling.. Nordisk Østforum, vol. 34, ss. 128-130.    

Doktorsavhandlingar

Lundgren, M. (2016). Boundaries of displacement : Belonging and Return among Forcibly Displaced Young Georgians from Abkhazia. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 250)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Wikström, E. , Eriksson, M. & Lundgren, M. (2023). Bostad för alla : Socialt hållbar bostadsförsörjning för nyanlända flyktingar. I Socialtjänstens arbete med social hållbarhet : Insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Lund : Studentlitteratur AB. S. 215-232.

Lundgren, M. (2021). Krigets kulturarv : Om gränser, gränsskapande och språk. I Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker : en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 117-125.  

Lundgren, M. & Jonsson, U. (2020). Akademin som arbetsplats : hierarkier, ojämlikheter och trakasserier och hur dessa hanteras. I Genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering : ett globalt problem i lokal kontext. Sundsvalk : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 63-72.

Bexelius, J. , Sjöstedt, A. & Lundgren, M. (2020). Hållbar kolonisering eller avkolonisering?. I Kulturell hållbarhet- vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Stockholm : Makadam Förlag. S. 152-157.

Lundgren, M. , Sjöstedt Landén, A. , Olofsson, A. , Lexhagen, M. & Jonsson, U. (2016). #miunjubfest - att berätta en historia och att skriva historien. I Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 24-31.  

Lundgren, M. (2016). Röster om krig. I Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 93-104.  

Lundgren, M. (2015). Crossing the border : An intergenerational study on belonging and temporary return among IDPs from Abkhazia. I Security, Democracy and Development in the Southern Caucasus and the Black Sea Region. Bern, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang Publishing Group (Interdisciplinary Studies on Central and Eastern Europe). S. 229-248.  

Konferensbidrag

Klinga, M. & Lundgren, M. (2023). Understandings of disinformation in the Swedish heterogeneous society : experiences and vulnerabilities. Paper presented at the ESA RN22 & ISA TG04 Midterm Conference 2023, Danish Sociological Association, University of Southern Denmark, Esbjerg, Denmark October 26-27, 2023

Bäck, H. , Lundgren, M. & Jonsson, U. (2023). Universitetens ansvar när män utsätter kvinnor för våld. Paper presented at the Nationell paperkonferens i socialt arbete, NaPSa 2023. Stockholm, Sverige, Mars 22-23, 2023

Lundgren, M. (2018). Micro-Level Research in the Unresolved Conflict Zone : Methodological and Ethical Implications. Paper presented at the Association for Nationalities Studies World Convention 2018, New York, May 3-4 2018

Lundgren, M. & Lidén, G. (2018). Not in my backyard : Integration and xenophobia in a local housing project in Östersund. Paper presented at the 27th Annual Conference of the Society for Risk Analysis Europe, Östersund, June 18-20, 2018

Petridou, E. , Danielsson, E. , Große, C. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & Röslmaier, M. (2018). Risk Communication : A Comparative Study of Eight EU Countries. Paper presented at the 27th Annual Conference of the Society for Risk Analysis Europe (SRA-E Conference 2018), Östersund, Sweden, June 18–20 2018.

Lundgren, M. (2017). Welcome Refugees? Syrian Repatriates in Abkhazia. Paper presented at the 23rd Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities (ASN), New York, May 3-5, 2017

Lundgren, M. (2016). Borders as Spaces of Risk : Power and Otherness along the Georgian-Abkhazian Boundary Line. Paper presented at the The Association for the Study of Nationalities 2016 World Convention,New York, USA,14-16 april,2016

Lundgren, M. (2016). Riskscapes: Strategies and Practices along the Georgian-Abkhazian Boundary Line. Paper presented at the ASN European Conference: Europe, Nations and Insecurity: Challenges to Identities, Kaunas, Lithuania, 30 June – 2 July, 2016

Lundgren, M. (2016). Tourism in Contested Abkhazia: Internal Peace and External Challenges. Paper presented at the The 8th Kinneret International Tourism Conference: Tourism as a Peace Promoter among People and Countries: Vision or Reality?, January 12, 2016, Tiberias, Israel

Lundgren, M. (2015). Everyday life and risk in an unresolved conflict zone : the case of Abkhazia. Paper presented at the Mapping the Field – Research on Crisis and War, Nordic PhD Conference, Stockholm, September 17, 2015

Lundgren, M. (2015). Everyday life and risk in unrecognized space. Paper presented at the CBEES Annual Conference: Places and non-places of modernity: Movement, memory and imagination in contemporary Europe, December 3-4, 2015

Lundgren, M. (2014). Distant Belongings : On Maintaining and Creation of Attachment to a Place Distant in Time and Space. Paper presented at the Joint Regional Conference of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES) and the Central Eurasian Studies Society (CESS), May 22-24, 2014

Lundgren, M. (2014). Personal risk perception and experiences of risk among Georgian youth in Gali district, Abkhazia. Paper presented at the De-facto Entities in the Post-Soviet Space: Dynamics and Prospects, 4-5 September 2014, Sevan, Armenia

Lundgren, M. (2013). Crossing  the  Border : An Intergenerational Study on Belonging and Temporary Returns among Internally Displaced from Abkhazia. Paper presented at the European Border Studies Conference: Mapping Conceptual Change in Thinking European Borders, Bergamo, Italy, July 3-5, 2013

Lundgren, M. (2012). Crossing the Border : An Inter-generational Study on Belonging and Temporary Return among IDPs from Abkhazia. Paper presented at the Security, Democracy and Development in the Southern Caucasus and the Black Sea Region, Istanbul, 11-13 October, 2012

Rapporter

Bäck, H. , Lundgren, M. & Jonsson, U. (2023). Svenska lärosätens ansvar vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sundsvall : Mid Sweden University (Skrifter i socialt arbete och välfärd/ Studies in Social Work and Welfare 2023:1).  

Olausson, P. M. , Ahrens Kayayan, V. , Alirani, G. , Danielsson, E. , Lundgren, M. , Mujezinovic, D. , Petersson, F. & Öhman, S. (2021). Sandvikens kommun – Hanteringen av Corona-pandemin våren 2020. Östersund : Mittuniversitetet  

Danielsson, E. , Petridou, E. , Lundgren, M. , Olofsson, A. , Große, C. & Röslmaier, M. (2020). Risk Communication : A Comparative Study of Eight EU Countries. MSB  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Övrigt

Lundgren, M. (2017). Rasism mot samer på SVT Jämtlands Facebooksida. Östersund.  

Sidan uppdaterades 2023-09-21