Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder (HåSa)

OM PROJEKTET: Hållbarhet inom byggande och boende är en hörnsten för regioners utveckling. HåSa syftade till att bidra till hållbart samhällsbyggande genom att utveckla goda, jämlika och attraktiva boende- och livsvillkor i mellersta Norrland.

Bild till projektet Hållbart samhällsbyggande (HåSa)

Projektet mål var dels att utveckla en modell för hållbara bygg- och boendeprocesser utifrån ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella utgångspunkter, dels utveckla effektiva och flexibla fastighetslösningar i samverkan med fastighetsbolag, byggföretag, underleverantörer (små och medelstora företag), brukare/boende och offentliga aktörer.

Mellersta Norrland står inför problem som en kombination av utflyttning och en åldrande befolkning, en stagnerad näringslivsstruktur och en könssegregerad arbetsmarknad. I de regionala utvecklingsstrategierna i Jämtland och Västernorrland framhålls behovet av en smart hållbar tillväxt för alla. Byggsektorn är särskilt viktig när det gäller utveckling av näringslivet och för att skapa nya arbetstillfällen i en region. Varje nytt arbetstillfälle i den sektorn ger ytterligare nya arbetstillfällen i andra sektorer. Byggande och boende är också en nyckelfråga när det gäller kommuners och därmed regioners utveckling.

HåSa-projektets övergripande mål var förbättrad attraktivitet, innovationskraft och konkurrenskraft för företag och organisationer inom byggande- och boendesektorn i mellersta Norrland. Detta skedde genom vidareutveckling av en modell för hållbar byggproduktion – som inkluderar ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet – i syfte att skapa effektiva, flexibla och hållbara affärsutvecklingsmodeller i bygg- och fastighetsföretag och deras underleverantörer. 

Projektet genomfördes utifrån konkreta delprojekt och i nära samarbete med privata fastighetsbolag och byggföretetag, regionens kommuner och deras respektive fastighetsbolag. Detta borgade för att resultaten från olika aktiviteter inom respektive delprojekt ska kunna integreras med ordinarie verksamheter hos såväl medverkande aktörer som Mittuniversitetet.

Läs slutrapport här

Hållbarhetens många ansikten

 

Boken Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier är en populärvetenskaplig antologi om hållbarhet ur en mängd olika perspektiv.

Trettiofyra författare har bidragit till boken i olika konstellationer. Bland dem finns, förutom forskare inom ett stort antal ämnen, bland andra Carina Bergqvist Palm, chef för Nordea region Norr, Sundsvalls kommuns kommunalråd Peder Björk och Daniel Kindberg, VD för Östersundshem samt ordförande för Östersunds FK.

Läs en intervju med bokens redaktörer.

Läs boken online eller maila sara.nyhlen@miun.se för att beställa en tryckt version till självkostnadspris.

Podd om hållbart samhällsbyggande

Podden Hållbart samhällsbyggande tar i fem avsnitt upp olika aspekter av hållbarhet. I varje avsnitt samtalar personer med olika perspektiv och bakgrund om ett gemensamt ämne. God lyssning!

Projektledare

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677

Projektmedlemmar

Hanna Liljendahl

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428791

Edith Andresen

Universitetslektor

010-1428684

Heléne Lundberg

Professor|Professor

010-1428571

Jonas Jonasson

Universitetsadjunkt

010-1428474

Gunilla Olofsdotter

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428644

Gustav Lidén

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428926

Larsåke Lindström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428916

Minna Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428819

Anna Olofsson

Professor|Professor

010-1428467

Morgan Fröling

Morgan Fröling