Anna-Karin Westman

Universitetslektor|Senior Lecturer

Lärare i naturvetenskap på lärarutbildningen och forskare inom naturvetenskapernas didaktik. Har ett intresse för forskning i samverkan mellan skolor och universitet och är projektledare för forskningskommunikation vid Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik - NATDID. Pedagogiskt meriterad lärare inom ämnet naturvetenskapernas didaktik.

Bakgrund

Doktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskap. Grundutbildning som gymnasielärare i biologi och kemi. Disputerade år 2016.

Forskningsområden

Naturvetenskapernas didaktik

Övrigt

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik - NATDID

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Benerdal, M. & Westman, A. (2023). Organising for collaboration with schools : experiences from six Swedish universities. Scandinavian Journal of Educational Research,  

Westman, A. (2022). Stor variation när elever visualiserar naturvetenskap. ATENA Didaktik, vol. 4: 2  

Westman, A. (2020). Förskollärares barnsyn kan motverka eller förstärka könsstereotyper. ATENA Didaktik, vol. 3: 1  

von Zeipel, H. & Westman, A. (2019). Elevers och lärares fokus i naturvetenskapliga laborationer. Utbildning och Demokrati, vol. 28: 3, ss. 57-75.    

Westman, A. (2019). Viktigt att lärare engagerar sig både under och efter grupparbeten. ATENA Didaktik, vol. 1: 1  

Westman, A. & Karlsson, K. G. (2016). Does every cell get blood? Young students’ discussions about illustrations of human blood circulation. European Journal of Science and Mathematics Education, vol. 4: 2, ss. 161-175.    

Westman, A. (2013). Investigation of Peer Discussions on Genetic Concepts. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, vol. 9: 1, ss. 82-90.    

Doktorsavhandlingar

Westman, A. (2016). Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet. Diss. Umeå : Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 2016

Kapitel i böcker, del av antologier

Eliasson, N. & Westman, A. (2021). ”Nu kan vi sätta ord på det vi gör” : att utveckla naturvetenskap och teknik i förskolan. I Forum för forskningsbaserad NT-undervisning : Bidrag från konferensen FobasNT19 17–18 oktober 2019 i Norrköping. Linköpings universitet (Naturvetenskapernas och teknikens didaktik). S. 99-106.  

Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. , von Zeipel, H. & Westman, A. (2019). Wearable technologies as a research tool for studying learning : The application of spy glasses in data collection of children's learning. I Handbook of mobile teaching and learning. Springer.

Åberg-Bengtsson, L. , Beach, D. , Bergnell Karlsson, A. , Ljung-Djärf, A. , Ottosson, T. , Karlsson, K. G. , Norberg, M. , Westman, A. & et al. (2014). När Agnes fick va solen så fattade man ju precis : Om illustrationer i undervisning av yngre elever. I Resultatdialog. Stockholm : Vetenskapsrådet. S. 246-254.

Konferensbidrag

Benerdal, M. & Westman, A. (2023). Collaborative arrangements between schools and universities explored through a lens of organizing. Paper presented at the Nordic Educational Research Association (NERA) 2023, Oslo, Norway, 15-17 mars, 2023

Oskarsson, M. , Al Haj Ibrahem, N. , Westman, A. & Jidesjö, A. (2023). ROSES students' voice in Science Education. I The Gulf Comparative Education Conference 2023 - GCES Symposium 2023.. S. 39--39.

Westman, A. , Jidesjö, A. & Oskarsson, M. (2023). Swedish Secondary Student’s Science Identity Coupled With Science Capital. I ESERA 2023, Cappadocia, Turkey : 15th Conferenceof the European Science Education Research Association, held on August 28 - September 1, 2023 in Cappadocia, Türkiye.. Cappadocia Turkey : . S. 665--668.

Westman, A. , Jidesjö, A. & Oskarsson, M. (2022). Science Identity among Swedish secondary students. Paper presented at the IOSTE XX International Symposium 2022, Recife, Brazil, 25th - 29th July  

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2021). An Update of Secondary Student's Interest in Science and Technology in Sweden.. Paper presented at the ESERA 2021 - European Science Education Research Assosiation, Braga, Portugal, [DIGITAL] August 30 to September 3, 2021.

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2021). Trends in student’s interest in Science and technology: Developments and Results from the Relevance of science education second (ROSES) study. Paper presented at the IOSTE 2020 - International Organization for Science and Technology Education, Daegu, Korea, [DIGITAL] February 1-5, 2021.

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2020). Trender i elevers intresse för naturvetenskap och teknik : resultat från The Relevance of Science Education Second (ROSES) studien. Paper presented at the FND2020 Svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik, Göteborg, Sweden, November 11-12, 2020.

Westman, A. & Eliasson, N. (2019). Att utveckla naturvetenskap och teknik i förskolan. Paper presented at the FobasNT 19 - Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Linköping, Sweden, October 17-18, 2019.

Oskarsson, M. , Westman, A. & Jidesjö, A. (2019). Roses - The Relevance Of Science Education Second. Paper presented at the 13th conference ESERA (European Science Education Research Association), Bologna, Italy, 26th–30th August, 2019

Westman, A. & Oskarsson, M. (2018). Students’ engagement in a new learning environment. Paper presented at the XVIII IOSTE Symposium, Malmö, Sweden 13-17 Aug, 2018

von Zeipel, H. & Westman, A. (2018). The Science labwork situation and opportunities for learning – Teacher and student perspectives. Paper presented at the XVIII IOSTE Symposium, Malmö, Sweden 13-17 Aug, 2018

Löfdahl Hultman, A. , Thelin, K. , Hjalmarsson, M. & Westman, A. (2014). Advanced teachers in Swedish schools – proud missionaries with visions of development. Paper presented at the Teachers Matter – But How? Linnaeus University, Växjö, October 23-24, 2014

Westman, A. , Ljung Djärf, A. , Åberg-Bengtsson, L. , Ottosson, T. & Beach, D. (2014). Animationer och illustrationer i datorbaserade läromedel med ett naturvetenskapligt innehåll : Studier bland femteklassare och förskoleelever. Paper presented at the FND 2014, Forskning i naturvetenskapernas didaktik - Modeller och representationer i naturvetenskaplig undervisning, 5-6 november 2014, Karlstads universitet

Westman, A. (2014). How Do Young Pupils Interpret Explanatory Pictures? : An Investigation of Animated Illustrations in School Science. Paper presented at the Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments, Helsinki, Finland, 4th – 6th June 2014

Westman, A. (2014). The trends between trends on large-scale studies and how teaching and learning are constituted in science classrooms. Paper presented at the XVI IOSTE Symposium Kuching Sarawak 21-27 September, 2014

Westman, A. (2010). Peer Discussions regarding Relationships between Genetic Concepts. Paper presented at the FND 2010, Att kommunicera naturvetenskap i teori och praktik – ett möte mellan lärarutbildning, skola och NV-didaktisk forskning 16-17 november 2010 på Högskolan Kristianstad

Westman, A. (2010). Students’ Discussions about Biology Concepts. Paper presented at the XIV IOSTE Symposium, Bled, Slovenia 13-18 June 2010

Licentiatavhandlingar

Westman, A. (2011). Samtal om begreppskartor : en väg till ökad förståelse. Lic.-avh. (Sammanläggning) Härnösand : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University licentiate thesis : 64)  

Manuskript

Westman, A. Investigation of Progress in Peer Discussions Regarding Genetic Concepts.

Westman, A. Macroscopic Phenomena and Microscopic Particles : Students' Discussion About Relationships Between Central Concepts in Cell Biology.

Rapporter

Westman, A. & Johansson, H. (2023). Självständigt arbete i samverkan : En försöksverksamhet på lärarutbildningen. Sundsvall : Mid Sweden University  

Johansson, H. & Westman, A. (2022). Likvärdig matematikundervisning : En modell för att stötta obehöriga lärare. Mid Sweden University  

Benerdal, M. , Cervantes, S. , Westman, A. & Ahlström, B. (2022). Utveckling, Lärande, Forskning? : Slutrapport från genomlysningen av försöksverksamheten med ULF-avtal i Umeå-noden. Umeå : Umeå universitet  

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2021). ROSES codebook : Data entry, cleaning and reporting. Mid Sweden University    

Eliasson, N. & Westman, A. (2020). Naturvetenskaplig begreppsförståelse : Fördjupningsrapport om elevsvar i TIMSS 2019. Skolverket    

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2020). ROSES Handbook : Introduction, guidelines and underlying ideas. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2020:1).  

Sidan uppdaterades 2024-02-02