Erika Wall

Professor|Professor

Forskningsinriktning

Min forskning fokuserar på arbetsliv och hälsa. Ofta tar jag min utgångspunkt i mötet av teori och metod där min nyfikenhet knyts till frågor om vilken kunskap som går att nå med utgångspunkt i olika ställningstaganden ifråga om teoretiska perspektiv och metodval. Detta innebär att jag arbetat med fördjupade kvalitativa studier med narrativ analys och diskursanalys men också kreativa processer där forskningsresultat uttryckts med bild och poesi.

Bakgrund

Akademiska utnämningar
2023, Professor i hälsovetenskap
2015, Docent i sociologi
2010, Fil. Doktor i sociologi

Pedagogiska utnämningar
2020, Särskilt meriterad lärare i rehabiliteringsvetenskap

Forskning

För närvarande arbetar jag med forskning inriktad mot arbetsliv och hälsa utifrån olika perspektiv. Nyligen avslutades två forskningsprojekt finansierade av AFA Försäkring för vilka jag varit projektledare. "Vårdpersonalens coronavardag" är en intervjustudie där jag analyserat vårdpersonalens upplevelser av arbetet under den första tiden för spridning av Coronaviruset i Sverige. Det andra projektet handlade om unga vuxnas upplevelser av introduktionen till arbetsmarknaden och genomfördes tillsammans med kollegor vid Luleå tekniska universitet och Högskolan i Gävle. Detta projekt relaterade också till de kritiska perspektiv på ålder som är centrala i såväl nuvarande som tidigare forskning.

Undervisning

Jag är utnämnd till särskilt meriterad lärare i rehabiliteringsvetenskap och undervisar på grundutbildningen och magisterprogrammet i rehabiliteringsvetenskap ofta med fokus på etiska perspektiv och vetenskapligt skrivande.

För magisterprogrammet till Arbetsmiljöstrateg är jag också programansvarig.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Berg Jansson, A. , Svensson, S. & Wall, E. (2024). Professional Position Positioned : The Interwoven Experience of Being a Young Adult and New at Work Analysed from a Relational Perspective of Age. Young - Nordic Journal of Youth Research,  

Wall, E. & Hobbins, J. (2023). I smittspridningens spår : Arbetsintensifiering inom vården. Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 29: 1, ss. 23-44.  

Selander, J. & Wall, E. (2023). The athletic work force : Sport as a key to employment for people with intellectual disabilities?. Work, vol. 76, ss. 1407-1417.    

Muñoz Medina, F. , López Bohle, S. , Ugarte, S. M. , Chambel, M. J. & Wall, E. (2022). Employees Perceptions of Job Insecurity and Performance : A Qualitative Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19: 24  

Wall, E. (2021). Cable Wakeboarding for the First Time : How Young People Make Sense of Risk in Adventure Recreation. Young - Nordic Journal of Youth Research, vol. 29: 3, ss. 305-320.    

Wall, E. , Berg Jansson, A. & Svensson, S. (2021). Capturing stories of how young adults experience entry into the workforce : A qualitative research protocol on data collection during the ongoing coronavirus pandemic. International Journal of Qualitative Methods, vol. 20    

Widar, L. , Wall, E. & Svensson, S. (2021). Experiences of job demand and control : A study of first line managers in for-profit psychiatric and addiction care. Work, vol. 69: 3, ss. 1115-1123.  

Wall, E. (2021). Levande samtal om den odödliga Henrietta : Biografin som stöd för reflekterande diskussion och lärande. Högre Utbildning, vol. 11: 2, ss. 46-57.    

Wall, E. & Vamstad, J. (2021). När en part försvinner : Informella vård- och omsorgsinsatser under Coronapandemin. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 98: 1, ss. 15-26.

Wall, E. , Svensson, S. & Jansson, A. B. (2021). Sense of security when new at work : a thematic analysis of interviews with young adult retail workers in Sweden. International Journal of Workplace Health Management, vol. 14: 6, ss. 620-633.    

Kvarnlöf, L. & Wall, E. (2021). Stories of the storm : the interconnection between risk management strategies and everyday experiences of rurality. Journal of Risk Research, vol. 24: 8, ss. 1016-1029.    

Björk, A. , Rönngren, Y. , Hellzén, O. & Wall, E. (2021). The Importance of Belonging to a Context : A Nurse-Led Lifestyle Intervention for Adult Persons with ADHD. Issues in Mental Health Nursing, vol. 42: 3, ss. 216-226.    

Wall, E. & Bergman, J. (2021). Tid för förändring av arbetsvillkor inom vård och omsorg : Tid och temporalitet i narrativt meningsskapande under den första tiden av coronapandemin. Sociologisk forskning, vol. 58: 1-2, ss. 15-32.    

Björk, A. , Rönngren, Y. , Vinberg, S. , Hellzén, O. , Wall, E. & Olofsson, N. (2020). A nurse-led lifestyle intervention for adult persons with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in Sweden. Nordic Journal of Psychiatry, vol. 74: 8, ss. 602-612.    

Warne, M. , Svensson, Å. , Tirén, L. & Wall, E. (2020). On Time : A Qualitative Study of Swedish Students’, Parents’ and Teachers’ Views on School Attendance, with a Focus on Tardiness. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17: 4    

Wall, E. (2020). The Invisible Civil Servant : How Female Senior Lecturers in Sweden Narrate Work. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 10: 4, ss. 85-101.    

Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Tritter, J. Q. , Wall, E. & Landstad, B. (2020). The Same, Only Different : Doing Management in the Intersection between Work and Private Life for Men and Women in Small-scale Enterprises. Work, Employment and Society, vol. 34: 2, ss. 262-280.  

Wall, E. & Kvarnlöf, L. (2019). Hållbarhet, hälsa och hemberedskap : Berättelser om när klimatkrisen blåste in i svensk glesbygd. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 96: 3, ss. 446-454.    

Wall, E. , Selander, J. & Bergman, J. (2019). Makt och motstånd i rehabiliteringsprocessen : Sanningen om tidig återgång i arbete utmanad. Sociologisk forskning, vol. 56: 3-4, ss. 289-309.    

Wall, E. & John, S. (2018). Return to Work After Long-Term Sick Leave : Stories of Employed Women With Common Mental Disorders. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 13: e4, ss. 1-7.  

Warne, M. , Wall, E. & Vinberg, S. (2017). Managers’ and employees’ views of critical aspects for alcohol abuse prevention at small and medium enterprises : the case of ski resorts in NorthernSweden. Society, health and vulnerability, vol. 8: sup1, ss. 67-79.    

Wall, E. (2016). Visualizing risk: Using participatory photography to explore individuals sense-making of risk. Journal of Risk Research, vol. 19: 3, ss. 347-363.  

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2015). Enhancing public resilience : A community approach. Planet@Risk, vol. 3: 1, ss. 33-44.    

Wall, E. & Sjöstedt Landén, A. (2014). A narrative about risk management, a narrative about gender. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 35: 4, ss. 59-74.  

Wall, E. (2014). Sense-making of risk and role-taking emotions : How young Swedes construe road traffic risk.. Journal of Risk Research, vol. 17: 10, ss. 1285-1299.  

Wall, E. (2014). The individuals’ interest in preventing everyday accidents and crises : A Swedish explorative study of the importance of motivation. Human Technology, vol. 10: 2, ss. 125-137.    

Wall, E. & Kvarnlöf, L. (2012). Riskfyllt vatten : Hur individen skapar förståelse av oväntad parasitförekomst i dricksvattnet. Sociologisk forskning, vol. 49: 1, ss. 5-24.

Wall, E. (2011). Structure of meaning and sense-making of risk : An operationalisation of sense-making tested by grouping individuals according to their structure of meaning. Journal of Risk Research, vol. 14: 6, ss. 735-755.  

Wall, E. (2009). Traffic safety behaviour among young people in different residential settings : The use of seat belts, bicycle helmets, and reflectors by young people in Sweden. Injury control and safety promotion, vol. 16: 4, ss. 197-204.  

Wall, E. (2009). Ungdomars samtal kring risker i trafiken : relationen mellan riskförståelse och platsanknytning. Sociologisk forskning, vol. 46: 3, ss. 37-56.

Wall, E. & Olofsson, A. (2008). Young people making sense of risk : How meanings of risk are materialised within the social context of every-day life.. Young - Nordic Journal of Youth Research, vol. 16: 4, ss. 431-448.    

Wall, E. (2006). Att ta risker eller utsättas för dem : Om hur flickor i stad och landsbygd förhåller sig till hälsorelaterade risker. Locus : tidskrift för forskning om barn och ungdomar, : 4, ss. 13

Doktorsavhandlingar

Wall, E. (2010). Riskförståelse : Teoretiska och empiriska perspektiv. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 81)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Wall, E. (2018). Bilder av risk : Ett nedslag i den samtida samhällsvetenskapliga riskforskningslitteraturen med avseende på visuella metoder för datainsamling och analys. I Thule : Kungliga Skyttenska Samfundets Årsbok 2018. Umeå : Kungliga Skytteanska Samfundet (Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok THULE). S. 121-135.

Bergman, J. & Wall, E. (2017). Ålder och funktionalitet : om vuxna barns ansvarstagande för ensamboende föräldrars trygghet. I Introduktion till kritiska åldersstudier. Lund : Studentlitteratur. S. 183-196.

Danielsson, E. , Wall, E. & Öhman, S. (2015). Ethical Perspectives on Volunteer Participation : Training CBRN Incidents Live. I Ethics and Risk management. Charlotte : IAP Information Age Publishing. S. 141-158.

Wall, E. (2009). Annorlunda ungdomar. I Risker i moderna samhällen. : Samhällsvetenskapliga perspektiv.. Lund : Studentlitteratur. S. 195-216.

Wall, E. (2009). Kulturteoretiska perspektiv på risk.. I Risker i moderna samhällen : Samhällsvetenskapliga perspektiv. Lund : Studentlitteratur. S. 93-102.

Konstnärlig output

Wall, E. , Bergman, J. & Ljungdahl, J. (2021). Lying down, we take a stand : The interwovenness of stories in the rags of the rugs. Frances St Press  

Konferensbidrag

Frisint, A. , Warne, M. & Wall, E. (2023). Perspectives on work - young adults with experience of mental illness give their picture. Paper presented at the Nordic Health Promotion Research Conference, NHPRC, Halmstad, June 14–16, 2023

Warne, M. , Wall, E. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2018). Alcohol- and drug prevention among seasonal employees at a Swedish ski resort. I 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion in the Life Course - User Involvement in Practice and Research.  

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2014). Enhancing public resilience : A community approach. I Proceedings of the International Disaster and Risk Conference IDRC Davos 2014 : Extended abstracts. Davos : . S. 541--544.  

Wall, E. (2011). The individual’s prevention of accidents and crises in everyday life : Sense-making of risk and individual motivation. Paper presented at the Risk, Uncertainty and Policy (European Sociological Association)

Wall, E. (2007). Young People Making Sense of Risk : An urban-rural perspective.. Paper presented at the Mittseminarium

Wall, E. (2006). Sense-Making of Risk. : An urban-rural perspective of socially defined views of risk.. Paper presented at the RiskCom, Göteborg

Wall, E. & Olofsson, A. (2006). Young People Making Sense of Risk: an empirical and theoretical development of a new concept : Paper presented at NYRIS, 2006-01-12-01-14, Stockholm, Sweden..

Wall, E. (2005). Values and Risk Perceptions among Young People: Understanding differences of risk perceptions through differences of values : Conference of European Sociological Association, ESA. Torun, Poland. 9-13 september 2005..

Rapporter

Wall, E. , Selander, J. & Ljungdahl, J. (2022). Engagemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning : Rapport för forskningsdelen av samverkansprojektet ”Engagemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning” finansierat av Mittuniversitetet och Östersunds kommun 2021—2022. Östersund : Mittuniversitetet  

Wall, E. , Kvarnlöf, L. & Ljungdahl, J. (2022). Individens ansvar och möjligheter vid extraordinära händelser : en litteraturstudie. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2022:3).  

Wall, E. , Berg Jansson, A. & Svensson, S. (2020). Att studera hur unga vuxna upplever den första tiden som handelsanställda : Studiedesign, metod och datamaterial i projektet ”Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna. Östersund : Mid Sweden University  

Wall, E. (2020). Hellre en rimlig jobbsituation än applåder : Vårdpersonalens budskap om arbetssituationen under den förstatiden av smittspridning av Coronaviruset i Sverige 2020. Östersund : Mittuniversitetet  

Warne, M. , Wall, E. & Svensson, Å. (2017). Närvarande elever och positiv skolmiljö för ökat välbefinnande och måluppfyllelse i skolan : Slutrapport från forskarna i projekt Hälsofrämjande skolutveckling inom ramen för Skolverkets anslag för 2016-2017.  

Wall, E. & Ljungdahl, J. (2014). Att köpa spänning : Hur ungdomar förhåller sig till risk vid köp av äventyrsaktiviteter. Karlstad : Konsumentverket (Konsumentverkets rapportserie 2014:4).    

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2014). Experiences and requirements for a community approach involving social groups in crisis preparedness and response.  

Wall, E. (2014). Förstå och förebygga risker i vardagen : Slutrapport för det postdoktorala forskningsprojektet "Den enskildes drivkraft att förebygga olyckor och kriser". Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB Forskning MSB 676).    

Wall, E. (2013). Riskbilden : En rapport om hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen. Stockholm : Vetenskap & Allmänhet (VA-rapport 2013:1).  

Wall, E. (2011). Förväntningar på den enskildes ansvar och insatser vid plötslig förekomst av Cryptosporidium i dricksvattnet. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Wall, E. (2006). Riskförståelse bland ungdomar i glesbygd och stad. Räddningsverket

Wall, E. (2004). Qnet: kvinnliga akademiker en regional tillväxtfaktor för framtidens vinnarlän : Avslutande utvärdering av projekt Qnet, projektperiod I, 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31, med förlängning till 2004-02-29..

Sidan uppdaterades 2024-01-30