Hälsa, vård och omsorg

Spara favorit 29 jun juni 2016
Södermanmodellen i Bergs kommun, Doris (t v) och Monica Söderman implementerar Södermanmodellen på Tallgläntans vårdboende, Hackås tillsammans med Eva-Karin Åkerberg, enhetschef.

Forskning om hälsa. Unga och vuxna, skola och arbetsliv.

Maria Warne

Forskning om hälsofrämjande arbete utifrån ett arenaperspektiv. Fokus är ungdomar och unga vuxna i skola och arbetsliv och hur stödjande miljöer kan användas för att främja hälsa.

Anders Knutsson

Professor i hälsovetenskap som forskar om arbetsliv och hälsa, med särskilt intresse för hälsorisker med skiftarbete.

Heidi Carlerby

Med utgångspunkt från folkhälsovetenskap forskar Heidi Carlerby om migration och hälsa i samhället, med fokus på integration. Forskningen är knuten till samverkansprojekt ”Etablering med hälsoperspektiv (EHP)”. Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare. I projektet beaktas sociala konsekvenser av utländsk härkomst, familjens materiella tillgångar, deltagande och diskriminering samt hälsoriskbeteenden och genus.

Katja Gillander-Gådin

Katja Gillander-Gådins forskningsområden är barns och ungdomars psykiska hälsa, skolans psykosociala arbetsmiljö, genusbaserat våld med särskilt fokus på sexuella trakasserier i skolan, hälsofrämjande skola samt inflytande och delaktighet. Övriga forskningsområden handlar om vuxnas arbetsmiljö och hälsa samt äldres hälsa och trygghet i glesbygd.

Lisbeth Kristiansen

Lisbeth Kristiansens forskning handlar om livsstil och hälsa för personer med psykiska ohälsa. Barn och ungdomars hälsa. Förbättrad patientsäkerhet genom systematisk studentsimulering.

Inge Axelsson

Inge Axelssons är professor och barnläkare. Hans forskning fokuserar på barnmedecin, läkemedel till unga och vård av barn och ungdom.

Mikael Nordenmark

Mikael Nordenmark

Mikael Nordenmarks forskningsområden behandlar olika samband mellan arbetsliv, familjeliv, kön, hälsa och välbefinnande.