Visselblåsarfunktionen är ett led i universitetets arbete med att motverka förekomst av korruption och andra allvarliga oegentligheter i verksamheten.

Visselblåsarfunktionen vänder sig såväl till universitetets medarbetare som till andra personer som gör iakttagelser som kan innefatta korruption eller andra allvarliga oegentligheter. Syftet med funktionen är att underlätta anmälan av missförhållanden som universitetet annars inte skulle ha fått kännedom om, det vill säga sådant som rör universitetets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa. 

De som kan anmälas till visselblåsarfunktionen är personer i universitetets ledning, personer som enligt universitetets besluts- och delegationsordningar har rätt att fatta beslut om eller hantera myndighetens medel, samt andra nyckelpersoner i organisationen.

Visselblåsarfunktionen begränsas till allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank och finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa. 

När anmäla till visselblåsarfunktionen?

Det finns olika kanaler för att rapportera korruption och oegentligheter inom och utom universitetet och det är inte alltid så enkelt att avgöra till vem man bör vända sig till. Möjliga kanaler är:

  • Närmaste chef alternativt chefsnivån ovanför
  • HR-avdelningen eller universitetets juristfunktion
  • Media
  • Visselblåsarfunktionen

Många gånger är det mest lämpligt att kontakta sin närmaste chef alternativt chefsnivån ovanför om det känns olämpligt att vända sig till närmaste chefen. I andra fall kan det vara lämpligt att vända sig till HR-avdelningen eller universitetets juristfunktion. Vill man inte vända sig till någon funktion inom universitetet kan man istället använda den grundlagsskyddade meddelarfrihet som tillkommer alla medarbetare inom universitet och vända sig direkt till media. Meddelarskyddet är det starkaste anonymitetsskyddet och innefattar ett förbud för universitetet att efterforska vem som lämnat uppgifter till media.

Anmälningar till visselblåsarfunktionen ska gälla iakttagelser kopplade till personer i universitetets ledning, personer som har rätt att fatta beslut om eller hantera myndighetens medel, samt andra nyckelpersoner i organisationen. Visselblåsarfunktionen har till uppgift att endera själv hantera anmälan eller se till att den hamnar hos rätt mottagare inom universitetet.

Anmälan

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras öppet eller anonymt av medarbetare eller av någon utanför universitets organisation. Anmälan sker antingen via formuläret nedan eller genom att ringa, skicka ett brev eller e-post till visselblåsarfunktionen. Kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen framgår nedan. Anmälan som sker via formuläret går direkt till visselblåsarfunktionen.

Din anmälan behöver innehålla sådana uppgifter som gör det möjligt att avgöra om ärendet ska hanteras av visselblåsarfunktionen eller lämnas till annan befattningshavare eller instans. Det är viktigt att visselblåsarfunktionen har möjlighet att kontakta dig eftersom det under utredningens gång med stor sannolikhet kommer finnas behov av kompletterande uppgifter. Av det skälet rekommenderas att, oberoende av på vilket sätt den inledande kontakten tas, att du har tillgång till en e-postadress. Vill du vara anonym kan du skapa en tillfällig e-postadress som inte avslöjar din identitet.

Anmälans innehåll 

  • Så tydlig beskrivning som möjligt av vad iakttagelserna gällande korruption eller oegentligheter består av.
  • Ange vem/vilka iakttagelsen gäller.
  • Eventuella underlag för iakttagelsen kan bifogas anmälan.
  • Kontaktuppgifter rekommenderas

En anmälan till visselblåsarfunktionen måste ske i god tro och får inte ske i syfte att misskreditera någon eller för egen vinning. Den som avsiktligt lämnar oriktiga uppgifter kan själv göra sig skyldig till brottslig gärning.

Anmälan via e-post

Använd inte din arbetsdator. Där kan all trafik loggas och vilka kontakter du tagit kan vara synligt för din arbetsgivare. Din arbetsgivare kan dessutom ha möjlighet att söka igenom dina mejl. 

Ska du skicka information per mejl så skapa ett anonymt mejlkonto, med andra ord fyll inte i någon personlig information. Det är säkrare än din jobbmejl och passar för information som inte är mycket känslig. Tänk dock på att om du skickar mejl från ett anonymt mejlkonto så innebär det inte automatiskt att du är anonym, hur du skickar mejlet är viktigt. Skapa en avsändaradress som inte identifierar dig.

Av de vanligaste mejloperatörerna är idag Gmail att föredra framför Hotmail eller Yahoo. Med de flesta mejl följer information med om var mejlet skapades, din dators IP-adress, och hur det har skickats genom Internet. Din IP-adress är synlig för den som får mejlet när du skickar via både Hotmail och Yahoo. Gmail väljer att inte visa den adressen, i ett mejl från Gmail kan man se att det kommer från en server bland många andra på Google. Det finns andra mejltjänster på nätet som är ännu säkrare, några exempel är Hushmail och Countermail

 

Med de flesta mejl följer information med om var mejlet skapades, din dators IP-adress, och hur det har skickats genom Internet. Din IP-adress kan vara synlig för den som får mejlet, även när du skickar via en tjänst där du kan vara anonym.

Om du vill skicka ett brev gör anmälan till visselblasning@miun.se

Anmälan via formulär

Bifoga dokument

Kontaktuppgifter:
Under utredningens gång kan det med stor sannolikhet finnas behov av kompletterande uppgifter. Av detta skäl rekommenderas att du anmäler kontaktuppgifter tex. genom en e-postadress. Vill du vara anonym kan du skapa en e-postadress som inte avslöjar din identitet.