På denna sida publiceras aktuell information fortlöpande under hela löneprocessen, en process som löper året om. Här finns även annan allmän information kring lönebildningen.

Lönekriterier_Illustration .jpg
Mittuniversitetets generella lönekriterier.

Nyheter inför lönerevision 2019

 • Nyanställda med startdatum från och med 1 juni, ingår inte i innevarande års lönerevision. Detta kommer att framgå av anställningsbeviset. Lönesättande chef ansvarar för att kommunicera med den nyanställde om vad som gäller. Vid lönesättningen ska hänsyn tas till nästa års nivå.
 • Tjänstlediga på 100% lönesätts när de återgår i tjänst och ingår därmed inte med sin tjänstlediga tjänst i lönerevisionen. 
 • Doktorandernas nya lönetrappa betalas ut på oktoberlönen
 • Nytt i årets lönerevision är att vi påbörjar etapp 1 för införande av lönesättande samtal. Vi kommer att införa lönesättande samtal för medarbetare som är medlem i SACO i två etapper, första etappen RALS 2019 och andra etappen RALS 2020. STs medlemmar kommer fortsättningsvis att ha kollektiva förhandlingar som enda möjlighet.

Primula lönerevisionsmodul

Lathund för Primula lönerevisionsmodul finns framtagen. 

Hämta den här

Lönesättande samtal

Lönesättande samtal innebär kortfattat att en medarbetares nya lön bestäms direkt i samtal mellan lönesättande chef och medarbetaren, i stället för i förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket. Lönesättande chef och medarbetaren har dialog om medarbetarens arbetsinsatser och lön, med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag/mål och utifrån Mittuniversitetets lönekriterier. Observera att lönesättande samtal inte är en förhandling mellan lönesättande chef och medarbetaren, utan en dialog som avslutas med att en överenskommelse om ny lön skrivs under bägge parter.

Aktuell lönestatistik

Partsgemensam lönestatistik per den 1 mars 2019 inklusive sammanfattning.

Lönestatistik

Bestakoder och bestawebben

Gemensamma principer

Utgångspunkten och den gemensamma löneprincipen i RALS-avtalen är att lönen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas utifrån sakliga grunder som ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna och arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.

Det finns två centrala ramavtal för löner inom staten som vi arbetar utifrån. Dessa två centrala avtal är tecknade mellan Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna.

Löneprocessen

Mittuniversitetet tillämpar en generell löneprocess utifrån RALS-avtalen.

Följande steg ingår:

 • Steg 1: Arbetsgivarens företrädare och företrädare för Mittuniversitetets lokala personalorganisationer diskuterar RALS-avtalens gemensamma löneprinciper och hur dessa ska tillämpas vid Mittuniversitetet.

 • Steg 2: Mittuniversitetets ledning, HR-avdelningen, chefer samt företrädare för de lokala personalorganisationerna är involverade i förberedelsearbetet. HR-avdelningen tar fram lönestatistik för olika roller inom Mittuniversitetet. Därefter diskuterar HR-avdelningen och chefer statistiken och lönebilden på respektive avdelning. Den samlade bilden används som underlag för dialog och beslut kring förändringar av Mittuniversitetets lönebild.

 • Steg 3: Chefer och medarbetare genomför ett lönesamtal utifrån Mittuniversitetets lönekriterier. Lönesamtalen ger chefen ett underlag till behov av löneförändringar. Cheferna tilldelas därefter en ekonomisk ram för lönejusteringar. Hantering av löneförslag sker i Primula. Dessa löneförslag ligger till grund för de traditionella löneförhandlingarna där HR-avdelningen och företrädare för de lokala personalorganisationerna deltar. Vid dessa förhandlingar fastställs de nya lönerna. Lönerna betalas ut med retroaktivitet.

 • Steg 4: Vid avstämningen jämförs löneutfallet med framtagna inriktningar för förändring av lönebilden. Dessutom diskuteras förbättringar i processen inför nästa revision. Både arbetsgivarföreträdare och de lokala personalorganisationerna deltar i avstämningen.

Lönekriterier

Mittuniveristetets lönepolicy utgår från Rals-avtalen och utgör grunden i den lokala lönebildningen. Dessutom finns ett antal beslutade lönekriterier som kan variera över tid. Mittuniversitetet har ett antal generella lönekriterier som gäller alla medarbetare. Utöver de generella lönekriterierna finns lönekriterier för lärare och forskare samt för chefer med personalansvar.

Följande påverkar lönesättningen:

 • Individuella kriterier handlar om hur en medarbetare presterar i arbetet och hur medarbetaren bidrar till verksamhetens måluppfyllnad.

 • Befattningsrelaterade kriterier handlar om hur stort ansvar en individ har och vilken svårighetsgrad arbetet har.

 • Marknadsrelaterade kriterier avser konkurrensen på arbetsmarknaden och medarbetarens konkurrensutsatthet, dvs. arbetsmarknadens värdering av en viss kompetens.

Utbildning, ålder och erfarenhet av vissa arbetsuppgifter är faktorer som oftast påverkar dels ansvar och svårighetsgrad, dels resultat och skicklighet. Vid lönerevision värderas resultat och skicklighet och inte utbildning, ålder och erfarenhet i sig.

Mittuniversitetets beslutade lönekriterier (2020-03-03)

Läsa mer om lönebildning

Arbetsgivarverkets info om lönebildningen

Viktiga datum

Lönepolicy

Syftet med lönepolicyn är att tydliggöra Mittuniversitetets lokala lönebildning och hur vi ser på lönen som ett sätt att bedriva en effektiv verksamhet.

Lönepolicy
(2018-09-18)

Lönesamtal