Juridisk rådgivning

Här finns olika användbara avtalsmallar och länkar till andra juridiskt relevanta sidor. Här hittar du även information och material kopplat till korruption och oegentligheter. 

Interiör Campus Sundsvall
 • Brottet ”tagande av muta” sker när du som anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot, begär eller inte tackar nej till en olämplig eller opassande förmån för din arbetsinsats eller ditt uppdrag. Det kan vara allt från rena ekonomiska transaktioner till resor, middagar m.m. Detta gäller också om du tar emot en förmån för någon annan än dig själv, exempelvis en anhörig eller god vän. Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen och det sätt som en anställd/motsvarande utför sitt arbete, det vill säga mottagandet av mutan behöver inte innebära att givaren faktiskt gynnas.

  ”Givande av muta” är att lämna, utlova eller erbjuda en olämplig eller opassande förmån till en arbets- eller uppdragstagare. Det betraktas också som givande av muta att acceptera en begäran från en arbets- eller uppdragstagare om att få en olämplig eller opassande förmån.

  Det är också ett brott att ta emot, godta ett löfte om eller begära en olämplig eller opassande förmån för att påverka någon annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. På motsvarande sätt är det ett brott att lämna, utlova eller erbjuda någon en olämplig eller opassande förmån för att han eller hon ska påverka någon annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling.

  Se mer om mutor på exempelvis den ideella organisationen Institutet mot Mutors hemsida.

 • Bestämmelserna om mutbrott finns i brottsbalken; se 10 kap 5 a-e §§. Den som gör sig skyldig till mutbrott kan dömas till böter eller fängelse. Det kan även bli aktuellt med arbetsrättsliga konsekvenser. De som ger och tar en muta kan även bli skadeståndsskyldiga gentemot mottagarens arbetsgivare.

 • Offentligt anställda har ett särskilt ansvar vad gäller mutor. Anställda eller uppdragstagare på Mittuniversitetet ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av irrelevanta önskemål eller hänsyn i sitt arbete.

 • Ställ dig frågorna:

  • Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
  • Finns det en koppling mellan förmånen och mitt arbete?
  • Hur är förmånen utformad och vad är den värd?
  • Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?
 • Några exempel:

  • Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär
  • Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor
  • Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom
 • Några exempel:

  • Penninggåvor i kontanter, värdepapper eller liknande
  • Penninglån på särskilt gynnsamma villkor
  • Borgensåtaganden eller skuldsättning
  • Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks
  • Bonusarrangemang t ex vid varuinköp eller flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren
  • Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk
  • Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor
  • Biobiljetter, biljetter till olika shower etc som inte har med anställningen att göra
 • Avseende övriga erbjudanden om förmåner finns en gråzon där en skälighetsbedömning alltid måste göras. Risken ökar med gåvans värde. Ett bra sätt för dig som anställd att undvika svåra gränsdragningsproblem är att helt undvika att ta emot gåvor och förmåner. En gåva du avstått från kan du aldrig ångra!

 • Ställ i första hand frågor till din närmaste chef, i andra hand till juristfunktionen.

  Kom ihåg att ställningstagandet alltid är ditt eget. Att en förmån ”godkänts” av din chef eller annan person innebär inga garantier för att mutbrott skulle vara uteslutet.

Sidan uppdaterades 2023-10-26